Kehtestatud detailplaneeringud 2011

 

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

Saue valla territooriumil detsembris 2011 on kehtestatud järgmine detailplaneering:

 

Saue Vallavalitsuse 6.12.2011 korraldusega nr 762 kehtestati Hüüru küla Kadaka tee 13 (katastritunnusega 72701:001:0243, suurusega 1 689 m², elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva Saare kinnistu detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi st kavandatakse olemasoleva kaksikelamu seadustamist. Kehtiva detailplaneeringuga anti kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu, kõrgusega kuni 9,0 m ja abihoonete rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 350 m². Saue Vallavalitsus väljastas 03.04.2007 ehitusloa kuni 2-korruselise üksikelamu püstitamiseks, kõrgusega 6,5 m, ehitusaluse pinnaga 232,5 m². Üksikelamu on ebaseaduslikult ehitatud ümber kaksikelamuks. Olemasoleva hoone ehitusmaht ning kõrgus vastab Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusloale. Kadaka tee kinnistu piirist on vähendatud hoonestusala 2,0 m võrra - varem on lubatud 6,0 m ja käesolevaga on planeeritud 4,0 m. Kinnistu suurus on 1 689 m² ja sihtotstarve on 100% elamumaa. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa ning detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue valla territooriumil novembris 2011 on kehtestatud järgmine detailplaneering:


Saue Vallavalitsuse 1.11.2011 korraldusega nr 684 kehtestati Valingu külas Kirsi (katastritunnus 72701:003:0322, 100% elamumaa, suurusega 0,83 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaast 5% ulatuses ärimaaks ja 95% ulatuses elamumaaks ning on määratud ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused 1-korruselise ärihoone (remonditöökoja ja vanatehnika muuseumi), ehitusaluse pinnaga kuni 193 m², kõrgusega kuni 6,2 m ning ühe 1-korruselise abihoone rajamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala. Kinnistul on hoonestatud, millel asub väikeelamu koos abihoonetega. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue valla territooriumil oktoobris 2011 on kehtestatud järgmine detailplaneering:


Saue Vallavolikogu 27.10.2011 otsusega nr 73 kehtestati Alliku külas Kalsepa (katastritunnus 72701:002:1521, suurusega 3,0 ha, maatulundusmaa 100%) ja Loo 1 (katastritunnus 72701:002:1519, suurusega 9,42 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute ning lähiala detailplaneering, millega muudetakse osaliselt Saue valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu eesmärk muuta kinnistu maasihtotstarve osaliselt  äri-, tootmis- ja transpordimaaks ning määrata kruntidele ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused äri- ja tootmishoonete rajamiseks.  Üldplaneeringu muutva detailplaneeringu algatamisel oli lähtutud sellest, et Kalsepa ja Loo 1 kinnistud külgnevad Saue valla üldplaneeringu kohaselt äri- ja tootmisalaga, kus on kehtestatud Alliku tootmiskompleksi maa-ala detailplaneering, mille eesmärgiks on rajada planeeringualale kaasaegne tehnopark. Detailplaneeringus on kavandatud jagada Kalsepa ja Loo 1 kinnistud 11-ks krundiks, millest 7 krunti kavandatakse äri- ja tootmishoonetele, 2 transpordimaa krunti, 1 tootmismaa krunt alajaama tarbeks ning ülejäänud osa Loo 1 kinnistust jääb endiselt kasutusse maatulundusmaana. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Planeeritavatele kruntidele lubatakse kuni 3 hoonet, kõrgusega kuni 12 meetrit. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuala suurus on ca 8,0 ha. 
otsus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
planeeringu ala üldplaneeringus
situatsiooniskeem

Saue valla territooriumil septembris 2011 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:


Saue Vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 587 kehtestati Alliku külas Karutiigi tn 1/Karuoja tn 1 (katastritunnusega 72701:002:0615, suurusega 1 915 m², 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Karutiigi maaüksuse (kehtestatud Saue Vallavolikogu 24.04.2003 otsusega nr 021) detailplaneeringut Karutiigi tn 1/Karuoja tn 1 kinnistu ehitusõiguse osas st suurendada osaliselt olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning hoonete arvu krundil. Kehtiva detailplaneeringuga anti kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 230 m². Detailplaneeringuga on tehtud järgmised muudatused: Kasesauna ja Karuoja tn 3 kinnistute piirist on vähendatud hoonestusala 3,0 m võrra - varem on lubatud 5,0 m ja käesolevaga on planeeritud 2,0 m. Suurendatud on hoonete ehitusalust pinda kuni 500 m²-ni ning abihoonete arvu krundil - varem lubatud üks abihoone, käesolevaga planeeritud kaks abihoonet, kõrgusega kuni 5,0 m. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa ning detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneering koostati lihtsustatud korras planeerimisseaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel, kuna kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu koostamisel loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest ning asendada need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kui detailplaneeringut koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
situatsiooniskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 20.09.2011 korraldusega nr 572 kehtestati Vatsla külas Kellu kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Kellu kinnistule (suurusega 2,08 ha, sihtotstarve 100% tootmismaa) äri- ja tootmishoonete rajamist. Detailplaneeringuga on maa-alale moodustatud 2 krunti sihtotstarbega 50% ärimaa ja 50% tootmismaa ning 1 krunt sihtotstarbega 100% transpordimaa. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on antud ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni 2-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 20.09.2011 korraldusega nr 573 kehtestati Vanamõisa külas Piiri 2a (katastritunnusega 72701:002:0004, suurusega 0,9 ha, sihtotstarve 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0 m, abihoonetel 5,0 m. Kinnistu on kaetud kõrghaljastusega ning ehitustegevus on planeeritud hoonestusala piires. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala kõrghaljastusega alal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
situatsiooniskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue valla territooriumil augustis 2011 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 527 kehtestati Alliku külas Koidumetsa tee 5 (katastritunnus 72701:005:0323) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on anda ehitusõigus ja hoonestustingimused kaksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga on määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala. Koidumetsa tee 5 kinnistu suurus on 3066 m² ja sihtotstarve on elamumaa ning detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus 
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 9.08.2011 korraldusega nr 490 kehtestati Laagri alevikus Pilliroo põik 17 (katastritunnusega 72701:005:0613)  kinnistu ja lähiala detailplaneering.  Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu piiride muutmine ning on määratud krundile ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni 2-korruselise kaksikelamu ja abihoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud. Planeeritava kaksikelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0 m ning suurim ehitusalune pind 175 m². Kinnistu asub Veskimöldre elamurajoonis. Piirkond on hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega. Kinnistu on hoonestatud, sellel asub pooleliolev ebaseaduslikult püstitatud hoone. Kehtiva Saue valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele mõeldud ala ning asub väljaehitatud ja selge struktuuriga tänavatega elurajoonis. Detailplaneering koostati lihtsustatud korras planeerimisseaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel, kuna kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu koostamisel loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest ning asendada need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kui detailplaneeringut koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.
korraldus
seletuskiri 
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 484 kehtestati Aila külas Heina tee 3 (katastritunnus 72701:003:0096), Heina tee 4 (katastritunnus 72701:003:0097) ja Heina tee 6 (katastritunnus 72701:003:0099) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi st kinnistutel olemasolevat hoonestusala, korruste arvu, hoonete arvu krundil ja hoonete kõrgust ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ärihoonete, väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Detailplaneeringuga kavandatakse Heina tee 4 ja 6 kinnistute liitmist üheks katastriüksuseks (suurusega 3 496 m²) ning antakse ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete rajamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 350 m². Heina tee 3 kinnistule (suurusega 5 695 m²)  antakse ehitusõigus ja hoonestustingimused ärihoonete rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 1 200 m² kõrgusega kuni 12,0 m. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 485 kehtestati Laagri alevik Pärnu mnt 497 (katastritunnus 72703:001:0153) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  muuta olemasolev elamumaa sihtotstarve ärimaaks. Kinnistu suurus on 2618 m², mille asub väikeelamu. Äriregistri andmetel tegeletakse kinnistul mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüügiga, sõidukite lammutamise, lammutatud sõidukite numbriliste agregaatide ning kerede remondi ja müügiga, autode hoolduse ja uute ning kasutatud varuosade müügiga. Käesoleva detailplaneeringuga kinnistule uute hoonete rajamiseks ehitusõigust ei määrata. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringu ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeringu ala vahetusse lähedusse jäävad hoonestatud tootmis- ja ärimaa krundid.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 486 kehtestati Tagametsa küla Sallametsa (katastritunnus 72704:002:0154) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, parkimine, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0 m, abihoonetel 6,0 m. Planeeritava ala suurus on 8,43 ha. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (2000 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (8,23 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei anta. Piirdeaedade paigaldamine on lubatud ainult ümber õuemaa. "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt asub kogu planeeritav ala rohevõrgustiku K8 koridoris ning neile laienevad teemaplaneeringust tulenevad kitsendused. Teemaplaneering seab rohelise võrgustiku tugialadele üldised kasutus¬tingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise ja nende tingimustega arvestamise. Ühe väikeelamu rajamine ei tekita vastuolu ja võimalik on tagada rohevõrgustiku toimimine. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt tagatakse vajalik piisav laius rohekoridori toimimiseks.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil juunis 2011 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:


Saue Vallavolikogu 30.06.2011 otsusega nr 45 kehtestati Alliku külas Pilliroo tn 26 (katastritunnusega 72701:005:2480) ja Pilliroo tn 28 (katastritunnusega 72701:005: 0522) kinnistute detailplaneering, millega muudetakse osaliselt Saue valla üldplaneeringut. Detailplaneeringuga on 1,8 ha suurune maa-ala jagatud kuueks krundiks ning on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kolme 3-korruselise korterelamu ja lasteaia ehitamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringuga määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu ala kõrghaljastusega alal, maakasutuse juhtotstarbega väikeelamumaa. Detailplaneering näeb ette Saue valla üldplaneeringu osalist muutmist, mis kaasneb korterelamu maa ja sotsiaalmaade (ühiskondlike ehitiste maa ja üldkasutatav maa) moodustamisega. Arendaja kohustub omal kulul rajama detailplaneeringu alale 40-kohalise lasteaia. Planeeritav ala asub Alliku külas Veskimöldre elamurajoonis. Planeeringuala külgneb idast Pilliroo tänavaga, lõunast Väriheina teega, põhjast metsaga, mis on osa Harku rabast, läänest maatulundusmaaga, kuhu kehtiv Saue valla üldplaneering näeb ette perspektiivset Tähetorni tänava ning Juuliku-Tabasalu maantee ühendusteed. Juurdepääs planeeritavale alale on ette nähtud piirkonda rajatud olemasoleva teedevõrgu ning perspektiivse Instituudi teelt algava ning Veski-Möldre ja Metsavahi kvartalite vahele rajatava tee kaudu, mis aitab tunduvalt vähendada ka piirkonna olemasolevate tänavate liikluskoormust. Planeeringu elluviimisega kaasneb arendajal kohustus omal kulul tellida teeprojekt ja rajada Instituudi tee peale- ja mahasõit ning välja ehitada asfaltbetoonkattega sõidutee Instituudi teest kuni Pilliroo tänavani, rajada asfaltbetoonkate Pilliroo tänava sõiduteele kuni Tallinna piirini ja välja ehitada kergliiklustee Pilliroo tänavalt kuni Möldre teeni. 
otsus
strateegilise keskkonnamõju hindamise mittealgatamise otsus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
ehitusjärkude skeem
ühendustee skeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 14.06.2011 korraldusega nr 386 kehtestati Hüüru küla Marju tn 1 (katastritunnus 72701:002:1475), Marju tn 3 (katastritunnus 72701:002:1483) ja Marju tn 5 (katastritunnus 72701:002:1482) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering näeb ette Marju tn 1 ja 5 kinnistutele lao-, kaubandus- ja büroohoonete ning Marju tn 3 kinnistule eralasteaia rajamist. Detailplaneeringuga on määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Kehtiv valla üldplaneering käsitleb antud maa-ala piirkonda tiheasustusalana. Tegemist on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega maa-alaga. Planeeringu ala asub Tallinn-Paldiski mnt 300 meetrises sanitaarkaitsevööndis, seega on otstarbekaks muuta Marju tn 3 ja 5 kinnistute sihtotstarvet ärimaaks ning määrata ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. Marju tn 1, 3 ja 5 kinnistud asuvad alal, mille kohta on detailplaneering varem juba kehtestatud (Hüüru küla Suurevälja 3 kinnistu detailplaneering, mis kehtestati Saue Vallavolikogu 28.09.2006 otsusega nr 085). Saue Vallavolikogu tunnistas 25.09.2008 otsusega nr 034 osaliselt kehtetuks Suurevälja 3 kinnistu detailplaneeringu Marju tn 1, 3 ja 5 kinnistute osas ning Saue Vallavalitsus algatas 27.01.2009 korraldusega nr 47 uue detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga muuta Marju tn 3 ja 5 kinnistute sihtotstarve elamumaast ärimaaks ning suurendada Marju tn 1 (sihtotstarve ärimaa) kinnistu ehitusalust brutopinda. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue valla territooriumil aprillis 2011 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:


Saue Vallavalitsuse 26.04.2011 korraldusega nr 236 kehtestati Alliku külas Tiiri 2 (katastritunnusega 72701:002:0668) ja Viitavälja (katastritunnusega 72701:002:0867) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistud 24-ks väikeelamu-, tootmis-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest 17 krunti kavandatakse väikeelamute ja abihoonete rajamiseks, 3 krunti üldkasutatava maa tarbeks, 2 tootmismaa krunti alajaama ja pumpla tarbeks ning 2 transpordimaa krunti. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on ca 4,1 ha. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
situatsiooniskeem
planeeringu ala üldplaneeringus


Saue Vallavalitsuse 26.04.2011 korraldusega nr 237 kehtestati Alliku külas Tiiri 1 (katastritunnus 72701:002:0657)  kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 23-ks väikeelamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa ja ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbega krundiks, millest 18 krunti kavandatakse väikeelamute ja abihoonete rajamiseks, 2 krunti perspektiivse lasteaia ja üldkasutatava maa tarbeks ning 2 transpordimaa krunti. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on ca 5,4 ha. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
situatsiooniskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 26.04.2011 korraldusega nr 239 kehtestati Laagri alevikus Pärnu mnt 558 (katastritunnus 72703:001:2002) ja 558b (katastritunnus 72703:001:0127) kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Laagri alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Tallinn-Keila-Paldiski raudtee vahelisel alal olemasolevale ärihoonele (kaupluse hoone) juurdeehituse võimaldamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute kruntimine, moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse ulatuse määramine kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks, kõrgusega kuni 12 m ning transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine teerajatiste rajamiseks. Planeeritavasse alasse kuuluvad ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 558 kinnistu, millel asub 2-korruseline ärihoone (kauplus Bauhof), mida soovitakse käesoleva detailplaneeringuga laiendada ning üldkasutatava maa sihtotstarbega Pärnu mnt 558b kinnistu. Detailplaneering näeb ette ka 2194 m2 suuruse transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamist. Tegemist on tulevikus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kogujatee ja jalakäijate tunneli jaoks kavandatud krundiga. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
kontaktvööndi skeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 5.04.2011 korraldusega nr 194 kehtestati Vatsla külas Mäe-Indreku (katastritunnus 72701:001:0584, suurusega 1,0 ha, elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks ning olemasoleva elamu rekonstrueerimine abihooneks. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu ala hajaasustusalal, miljööväärtuslikul alal. Miljööväärtuslik ala on üldplaneeringus määratletud maa-ala, mille terviklik miljöö kuulub säilitamisele oma ajalooliselt väljakujunenud külastruktuuri, haljastuse, hoonestusviisi, ühtse ja omanäolise ning muu avaliku huvi tõttu. Ehitiste planeerimisel tuleb järgida väljakujunenud hajaasustust. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus
põhijoonis 
seletuskiri
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus


Saue valla territooriumil märtsis  2011 on kehtestatud järgmine detailplaneering:
Saue Vallavalitsuse 22.03.2011 korraldusega nr 169 kehtestati Laagri alevikus Veskitammi 10 (katastritunnusega 72701:005:0309) kinnistu ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeringualale kauplusehoone rajamist. Planeeringu ala asub Laagri alevikus Veskitammi tänava, Veskitammi Kultuurikeskuse ja korterelamu (Veskitammi tn 12) vahelisel maa-alal. Kinnistule, sihtotstarbega ärimaa on määratud ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni 2-korruselise ärihoone (kauplusehoone) rajamiseks, kõrgusega kuni 12 meetrit. Ühtlasi on määratud detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
kontaktvööndi skeem
planeeringu ala üldplaneeringus
illustreeriv vaade 1
illustreeriv vaade 2
 

Saue valla territooriumil veebruaris  2011 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 8.02.2011 korraldusega nr 63 kehtestati Maidla külas Tammemetsa (katastritunnus 72704:003:0195) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (6000 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (3,1 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust käesoleva detailplaneeringuga ei anta. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustusalal, miljööväärtuslikul alal. Planeeritava ala suurus on ca 3,8 ha.
korraldus
põhijoonis
seletuskiri
situatsiooniskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 1.02.2011 korraldusega nr 51 kehtestati Hüüru külas Allika (katastritunnus 72701:001:0626), Angerja tee 38 (katastritunnus 72701:001:0069), Tikka 1 (katastritunnus 72701:001:0170) ja Tikka 2(katastritunnus 72701:001:0180) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla vahelisele alale äri- ja tootmishooned. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ning maasihtotstarbe osaline muutmine äri-, tootmis- ja transpordimaaks. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Planeeritavatele kruntidele lubatakse kuni 2 hoonet, kõrgusega kuni 12 meetrit. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritava ala suurus on ca 16,2 ha.
korraldus
põhijoonis tehnovõrkudega
seletuskiri 
situatsiooniskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

 

Saue valla territooriumil jaanuaris  2011 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsuse 11.01.2011 korraldusega nr 12 kehtestati Jõgisoo külas Aru kinnistu ja lähiala (katastritunnus 72703:002:0184) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kuni viie ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava ala suurus on ca 16,0 ha. Planeeringuga moodustatakse 5 uut kinnistut väikeelamute tarbeks. Iga kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (ca 0,2 ha) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei anta. Ülejäänud osa Aru kinnistust jääb endiselt kasutusse maatulundusmaana. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt asub planeeritav ala osaliselt rohevõrgustiku K9 koridoris ning neile laienevad teemaplaneeringust tulenevad kitsendused. Teemaplaneering seab rohelise võrgustiku tugialadele üldised kasutustingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise ja nende tingimustega arvestamise. Üldplaneeringus on ehitusalade valikul lähtutud rohelisest võrgustikust st ehitusalad on määratud selliselt, et kavandatav asustus ei lõikaks läbi rohelise võrgustiku koridore ja et roheline võrgustik jääks toimima. Lähtudes eeltoodust, käesoleva planeeringuga rohevõrgustiku koridori hoonete rajamist ei kavandata. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus
põhijoonis 
tehnovõrkude koondplaan
seletuskiri 
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 11.01.2011 korraldusega nr 11 kehtestati Tuula külas Mõisa 2 (katastritunnus 72704:001:0367) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasolev tootmismaa sihtotstarve sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste maa) ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine rahvamaja rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud. Planeeringualal asub endine maakivist loomapidamishoone, mis ehitatakse ümber rahvamajaks. Planeeringu ala suurus on 0,53 ha. Planeeritava hoone ehitusalune pindala on 520 m² ja kõrgus maapinnast 9,0 m. Kinnistul on läbi viidud puittaimestiku dendroloogiline hinnang ning olemasolev kõrghaljastus kuulub säilitamisele. Hoonestuse arhitektuur peab olema piirkonda sobilik ning väärtustama piirkonna miljööd. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus 
põhijoonis
seletuskiri
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus