ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2020

 
Saue Vallavalitsus algatas 16.12.2020 korraldusega nr 1295 Laagri aleviku keskusala ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on korterelamute ning äri- ja segafunktsiooniga (sotsiaalmaa ning äri- ja tootmismaa) kvartali kavandamine. Arendaja on koostöös vallavalitsusega valmis saanud esialgse eskiisi. Visiooni järgi arendatakse maa-ala korterelamute alaks koos ärikvartaliga, millest kujuneb Laagri aleviku uus keskus. Detailplaneeringuga hõlmatav maa-ala arendatakse osaliselt korterelamualaks ja planeeringuala kirdeosas Laagri aleviku väljakujunenud keskuses äri- ja segafunktsiooniga kvartaliks. Planeeringualal nähakse ette ka ühiskondlikke ja puhkeotstarbelisi funktsioone. Detailplaneeringu eesmärk on vastavate kinnistute moodustamine, ehitusõiguse määramine, ühiskondlike alade ja heakorra tagamise põhimõtete kirjeldamine, liikluslahenduste väljatöötamine ja vastava ruumivajaduse määramine. Planeeringuala jääb Laagri keskusalale, Pääsküla jõe, Juuliku-Tabasalu maantee, Veskitammi, Hoiu, Vae tänavate vahelisele maa-alale. Detailplaneeringuala hõlmab Laagri aleviku keskosa ning tegemist on ca 27 ha suuruse maa-alaga, kus suurem osa territooriumist on hõivatud (ettevõttele AS Sagro) kuuluvate kasvuhoonete ja tootmishoonetega. Kasvuhooned on amortiseerunud ja kuuluvad lammutamisele. Olemasolev tootmishoonete ala lääneosas säilib. Planeeringu koosseisu on kaasatud ka Veskitammi tn 4 ja 8 kinnistud, kus paiknevad ühiskondlikud hooned (Laagi halduskeskus, raamatukogu ja Saue valla Kultuurikeskus).  Planeeringuala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne piirkond, kus paiknevad nii elamud, kui ka äri- ja tootmishooneid, st hoonestus väga mitmekesine.Planeeringu elluviimine on kavas etapiviisiliselt. Arenduse väljaehitamise ajakava on umbes 10 aastat. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 13.03.2024 korraldusega nr 206. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 04.11.2020. aasta korraldusega nr 1126  Laagri alevikus Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese (72701:005:0462; 72701:005:0467; 72701:005:0491; 72701:005:0771) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on kinnistute kruntimine ning ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese kinnistute kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine elamu,- transpordi- ja sotsiaalmaaks. Elamumaa kruntidele kavandatakse ehitusõiguse määramist üksikelamute, kahe korteriga elamute ja ridaelamu püstitamiseks. Kokku kavandatakse 23 uut kinnistut, millest 17 elamumaa sihtotstarbega krunti (15 üksikelamut, 1 kahe korteriga elamu ning üks ridaelamu (6 boksiga). Kokku planeeritakse 23 eluaset. Lisaks planeeritakse 3 haljasmaa (üldkasutatav maa) krunti ja 2 transpordimaa krunti. Üks kinnistu jääb osaliselt jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringualale kavandatakse uus juurdepääsutee koos kergliiklusteega, mis hakkab kulgema Katmiku ja Jaama tänavale. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 7,0 ha. Kinnistud jäävad Laagri keskuse äärealale ning piirnevad Juuliku-Tabasalu teega. Kinnistud asuvad pikaajaliselt väljakujunenud elamuala (pere- ja ridaelamumaa) ja äri- ja toomisala kontaktvööndis ning on valdavalt kaetud kõrghaljastusega. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 12.04.2023 korraldusga nr 361.
 
 
Saue Vallavalitsus algatas 17.06.2020. aasta korraldusega nr 672 Tuula külas Lainela (katastritunnus 72601:001:0026, suurusega 10,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks. Esitatud taotluse juurde lisatud eskiislahendusega kavandatakse ehitusõiguse määramist ärihoonele, mis jääb tulevikus rajatava hipodroomi kompleksi. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hipodroom OÜ, kes kavandab Lainela ja lähiala naaberkinnistutele hobuvõistluskeskust. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal. Maa-ala piirneb Tuula külakeskuse tiheasutusalaga. Ärihoone kavandatakse planeeritava hipodroomi teenindava ärihoone püstitamiseks, mis hakkab koosnema 1 administratiivhoonest   (korruselisus 3, hoone põhiosa kõrgus maapinnast kuni 9,0 m, kohtunike torni osas kuni 12,0 m) ning hoone juurde kuuluvatest rajatistest, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1000 m². Lisaks kavandatakse osaliselt Lainela kinnistule rahvusvahelistele nõuetele vastav hipodroomi ovaal, mida hakatakse kasutama igapäevaselt hobuste treeningrajana ja traavivõistluste kohana ning mille rajamiseks on väljastatud projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning määratakse haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu seletuskirja punkt 5.2 sätestab, et detailplaneeringu koostamine on kohustuslik üldplaneeringu kohasel hajaasustusega alal rohkem kui kolme üksikelamu ja nende juurde kuuluvate abihoonete, samuti mittepõllumajandusliku väikeettevõtluse ja kogukondliku ühistegevusega seotud hoonete ehitamisel. Planeeritava ärihoone puhul on tegemist väikeettevõtlusega, see on seotud ka kogukondliku ühistegevusega ning detailplaneering on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Hipodroomi kompleksi tegevus kuulub põllumajandusharu valdkonda, milleks on eeskätt hobuste kasvatamine ja treenimine, aga ka võistluste korraldamine, läbi mille hoitakse elus ja tutvustatakse Eesti traavisporti. Planeeringuala ja lähiala on maakasutuselt ja ehituslikult sobilik külakeskuse edasiarendamiseks, mis on üks omavalitsuse ülesandeid. Planeeritava maa-ala suuruseks on  ca 11,0 ha. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 23.02.2021. aasta korraldusega nr 196. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 20.05.2020. aasta korraldusega nr 556 Alliku külas Kotka tee 5 (72701:001:0778, suurusega 5.63 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistul detailplaneeringu koostamise ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Kotka tee 5 asub Instituudi tee, Veskimöldre 2 elamurajooni, Kotka tee ja Kotka elamurajooni vahelisele maa-alal. Naaberkinnistul (Kotka tee 7) paikneb olemasolev ühekorruseline tootmishoone. Läänepoolt piirneb Saueaugu tänavaga, kuhu on püstitatud üksikelamud ja ridaelamud. Ida poolt piirneb maa-alaga (Vanamänniku kinnistu), kuhu kavandatakse uue ärikeskuse rajamist ning lõuna poolt Veskimöldre 2 elamurajooniga. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Kotka tee 5 kinnistu 15-ks elamu,- äri- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute, ridaelamute ja ärihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 9 elamukrunti, millest 6 üksikelamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks ning 3 elamukrunti on kavandatud ridaelamute püstitamiseks. Lisaks kavandatakse 2 ärimaa krunti ärihoonete püstitamiseks. Ühele ärimaa krundile (Kotka tee) poolsele maa-alale rajatakse ka avalikusele suunatud autoparkla. Lisaks planeeritakse kolm transpordimaa krunti. Vanamänniku ja Kotka tee 5 kinnistute ning planeeritavate uute elamualade vahelisele maa-alale kavandatakse ca 40 m laiune puhverala, mille tarbeks moodustatakse sotsiaalmaa  sihtotstarbega (üldkasutatav maa 100%) krunt. Vanamänniku ja Kotka tee 5 kinnistute vahelisele maa-alale rajatakse müravall koos haljastusega. Saueaugu tee äärde rajatakse asfaltbetoonkattega kõnnitee (katte laius 3,0 m) koos tänavavalgustusega. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,0 ha. Juurdepääsud planeeringualale lahendadatakse Kotka teelt mööda Saueaugu teed ning perspektiivis on võimalik tagada juurdepääs Juuliku-Tabasalu maantee ringristmikult. 
korraldus
asukohaskeem
eskiisettepanek


Saue Vallavalitsus algatas 15.01.2020. aasta korraldusega nr 41 Laagri alevikus Koru põik 12 ja 14 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 12 ja 14 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kuni 400 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-35˚.Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru põik tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,32 ha. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 03.06.2020 korraldusega nr 614.