Algatatud detailplaneeringud 2024

Saue linnas Tule tn 20

Saue Vallavalitsus algatas 17.04.2024 aasta korraldusega nr 367 Saue linnas Tule tn 20 (72601:001:1514, suurusega 27377 m², tootmismaa 100%) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada kinnistu täisehituse protsenti 54%-ni ja määrata ehitusõigus 6 hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 15709 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.

Korraldus

Haldusleping

Asukohaskeem

Eskiisettepanek

 

Kuldala tn 5, Kuldala tn 5a ja Kuldala tn 11 Alliku külas 

Saue Vallavalitsus algatas 10.04.2024. aasta korraldusega nr 332 Alliku külas Kuldala tn 5 (72701:002:0236, suurusega 1491 m2, elamumaa 100%), Kuldala tn 5a (72701:002:0229, suurusega 909 m2, elamumaa 100%) ja Kuldala tn 11 (72701:002:0230, suurusega 2021 m², elamumaa 100%) katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita Kuldala tn 5 ja osa Kuldala tn 5a katastriüksusest üheks ehitusõigusega krundiks, määrata ehitusõigus Kuldala tn 11 katastriüksusele üksikelamu ehitamiseks ning olemasolevate krundipiiride korrigeerimine. Lisaks eraldada transpordimaa ja sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) katastriüksus. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.

Korraldus

Haldusleping

Eskiisettepanek

 

Padula ja Metsa-Padula Laagri alevikus

Saue Vallavalitsus algatas 06.03.2024. aasta korraldusega nr 175 Laagri alevikus Padula (72703:001:0444, suurusega 91 057 m², maatulundusmaa 100%) ja Metsa-Padula (72601:001:0996, suurusega 86 068 m², maatulundusmaa 100%) katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on korterelamukvartali rajamine. Ehitusõigus määratakse kokku kaheksale planeeritavale korterelamu krundile, kahele äri-ja/või ühiskondlike ehitiste krundile, millest üks krunt jääb perspektiivse lasteaia ehitamiseks ning üks tootmismaa krunt planeeritakse tehnorajatiste tarbeks. Kaks üldkasutatava maa katastriüksust reserveeritakse perspektiivse Tallinna ringraudtee tarbeks ning viis katastriüksust jäävad mänguväljakute, spordiplatsi, kelgumäe ning puhke- ja virgestusala tarbeks. Lisaks sellele moodustatakse uued tänavamaad.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 17,7 ha. Maa-ala on hoonestamata.  Padula ja Metsa-Padula katastriüksused asuvad Laagri alevikus Saue vallas. Planeeritud ala piirneb põhjast Saue tee L2 ja Saue tee L3-ga. Idast külgneb Topi liiklussõlme vahelise maa-ala detailplaneeringuga ning Vääna jõega.

Ülejäänud osas piirneb planeeritud ala rohevõrgustikku jääva alaga, mis on Saue valla üldplaneeringu alusel haljasala ja parkmetsamaa juhtotstarbega ala.

Padula ja Metsa-Padula katastriüksuste vahele jääb Vana-Padula (72703:001:2110) maaüksus, mis on hoonestatud ning mille maakasutuse juhtotstarve on elamumaa. Planeeritud ala lähedusse jääb Keila-Tallinna raudtee ja Tallinna-Pärnu-Ikla põhimaantee.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas, maakasutuse juhtotstarbega korterelamumaa ning haljasala ja parkmetsamaa. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega.

korraldus

eskiisettepanek

asukohaskeem

haldusleping

Padula ja Metsa-Padula katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang  

 

Kooli, Lootuse, Põllukõrre ja Heinaristiku Vanamõisa külas

Saue Vallavalitsus algatas 07.02.2024. aasta korraldusega nr 97 Vanamõisa külas Kooli (72701:002:1909, suurusega 20 666 m², maatulundusmaa 100%), Lootuse (72701:002:0060, suurusega 5676 m², maatulundusmaa 100%), Põllukõrre (72701:002:0061, suurusega 22 711 m², maatulundusmaa 100%) ja Heinaristiku (72701:002:1912, suurusega 21 584 m², maatulundusmaa 100%) katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Kooli, Lootuse, Põllukõrre ja Heinaristiku katastriüksused 22 elamumaa kruntideks, nendele määrata ehitusõigus 21 üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning 1 üksikelamu või kahepereelamu ehitamiseks. Lisaks eraldatakse transpordimaa ja sotsiaalmaa katastriüksused (üldkasutatav maa). Transpordimaa krunt kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Üldkasutatava maa kruntidele on planeeringuga kavandatud haljasalad ning mängu- ja spordiala. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.

korraldus

haldusleping

eskiisettepanek