Kehtestatud detailplaneeringud 2023

Saue Vallavalitsus kehtestas 29.11.2023. aasta korraldusega nr 1105 Saue linnas Tule 24 (72501:001:0284) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Tule tn 24 katastriüksus asub Saue linnas, Saue vallas. Ida poolt piirneb planeeritav ala Tule tänavaga ja loode poolt elamumaadega. Planeeringualast põhja ja lõuna poole jäävad äri-, tootmis- ja transpordimaad.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada kinnistu täisehituse protsenti 54%-ni ja määrata ehitusõigus 4 hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 7177 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Planeeringuga kavandatakse olemasolevad ehitised rekonstrueerida ja püstitada Tule tänava poolsele küljele uus hooneosa, et tagada ühtlane ja sujuvate üleminekutega tänavaäärne hoonestus ning luua tänapäevastele nõuetele vastav kaasaegne tootmiskompleks. Ajutine PVC hall kuulub likvideerimisele. Planeeringualast loodesse jäävate elamute ja olemasolevate tootmishoonete vahel säilib ligi 30 m laiune haljasvöönd, kus on ette nähtud haljastuse tihendamine. Krundile juurdepääs on Tule tänav T23 katastriüksuselt. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkude lahendus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas  ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa. Üldplaneeringu kohaselt võib tootmis- ja ärihoonete korral krundi täisehituse protsent olla reeglina kuni 40% (st on jäetud põhjendatud kaalutlusvõimalus ka selle suurendamiseks). Piirkonnas asub mitmeid kinnistuid, mille täisehituse protsent on üle 40%. Saue vald on põhjendatud juhtudel lubanud täisehituse protsenti tõsta kuni 50%-ni. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Lisainfo detailplaneeringu korralduses.

Korraldus

Asukohaskeem

Põhijoonis

Illustreeriv joonis

Tiitelleht

Seletuskiri

Koostöötabel

Saue Vallavalitsus kehtestas 15.11.2023. aasta korraldusega nr 1040 Aila külas Metsasalu (72701:003:0370), Rooma (72701:003:0192) ja Pärtli (72701:003:0201) katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu. Metsasalu, Rooma ja Pärtli kinnistud asuvad Aila külas, Saue vallas. Põhjast, läänest ja lõunast piirneb planeeringuala elamukruntidega, idast ja kagust maatulundusmaadega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Metsasalu ja Rooma kinnistud kaheks üksikelamu krundiks ja kaheks üksik- või kaksikelamu krundiks, nendele määrata elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahe üksikelamu ja kahe üksik- või kaksikelamu ning abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldatakse transpordimaa ja Metsasalu kinnistult sotsiaalmaa, mis jääb avalikku kasutusse haljasalamaana. Juurdepääsutee rajatakse Mäe teelt ja kavandatavatele elamukruntidele nähakse ette juurdepääs rajatavalt siseteelt. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide ja sundvalduste vajadus, määratud haljastuse ja heakorra nõuded.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas, planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa ning haljasala ja parkmetsamaa. Elamukrundid on planeeritud pere- ja ridaelamumaale. Detailplaneeringu  eesmärk  on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Lisainfo detailplaneeringu korralduses.

korraldus

asukohaskeem

kontaktvööndi analüüs

põhijoonis

tehnovõrkude koondplaan variant 1

tehnovõrkude koondplaan variant 2

illustreeriv joonis

seletuskiri

koostöötabel

Saue Vallavalitsus kehtestas 06.09.2023. aasta korraldusega 836 Vanamõisa külas Hallika-Mäe (72701:001:1014, suurusega 30987 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Hallika-Mäe kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse viis üksikelamukrunti. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt (Ojakalda teel) asfaltbetoonkattega juurdepääsutee koos kergtee ja tänavavalgustusega rajamiseks. Lisaks tuleb kavandada Ojakalda teele liiklust rahustavad meetmed. Juurdepääsutee hakkab kulgema ühendusteena, mis jääb juba välja ehitatud (Ojakalda tee L3 ja Ojakalda tee L1) transpordimaa kinnistute vahelisel maa-alale. Planeeringualale kavandatud juurdepääsutee ja kergtee ühendatakse olemasoleva teedevõrgustikuga. Kergliiklustee hakkab kulgema detailplaneeringualal (Ojakalda teel) kuni riigitee (11186 Tutermaa-Vanamõisa tee L14) ääres asuva kergliiklusteeni (Vabaõhukeskuse kergtee L13). Üle Pistriku tee ja riigitee rajatakse teeületuskoht. Lisaks kavandatakse kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millel paikneb kõrghaljastus ning mis jääb avalikku kasutusse haljasalamaana. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning on määratud haljastuse, heakorrastuse nõuded ning esitatud servituutide vajadus. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega toimub liitumine. Planeeringuala asub Vanamõisa külas, asukohaga Vabaõhukeskuse tee, Pistriku tee ja Välja tee vahelisel maa-alal. Üle kinnistu kulgeb Ojakalda tee ja planeeringualast lõuna poole jääb Saue linn. Kinnistu on hoonestamata ja enamjaolt kaetud kõrghaljastusega. Lähinaabruses asuvad valdavalt hoonestatud elamumaad. Vanamõisa külakeskus jääb ca 0,5 km kaugusele. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 3,1 ha. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses. 
korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
põhijoonis
seletuskiri+koostöö tabel
tehnovõrkude koodplaan
lahendust illustreeriv joonis
haldusleping+kokkulepe

Saue Vallavalitsus kehtestas 28.06.2023. aasta korraldusega nr 626 Kaasiku külas Männituka (katastritunnus 72501:001:0140) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Saue vallas Kaasiku külas, piirnedes põhja poolt 11381 Munalaskme - Laitse teega, läänest 11386  Laitse  jaama  teega ning lõunast Räägunurga kinnistuga, mida läbib Mäeotsa tee. Lõuna poole jäävale Räägunurga kinnistule, mis kuulub  vallale on  rajatud  jäätmeplats. Planeeritavast kinnistust ida poole jääb Killu kinnistu, mis on Saue valla üldplaneeringuga ette nähtud tiheasustusalaks. Männituka kinnistu on kaetud üsna tiheda metsaga, mida vald soovib maksimaalselt säilitada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Männituka kinnistu sihtotstarvet, et kavandada lasteaia hoone ja seda teenindavad rajatised (mänguväljakud, parkla) ning moodustada eraldi krunt kergliiklusteele. Lasteaia hoone on planeeritud 2-korruseline ning kuni kolm abihoonet on planeeritud 1-korruselised. Juurdepääs krundile on kavandatud 11386 Laitse jaama teelt ning väljasõit on planeeritud Männituka teele. Planeeringuga on lahendatud üldised maakasutustingimused, juurdepääsud, parkimine, krundi tehnovarustus ning määratud on haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,9 ha. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 28.06.2023. aasta korraldusega nr 625  Alliku külas Kopliveere (katastritunnus 72601:001:0840) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Alliku külas, piirnendes põhjast Ämari ja idast Kopli kinnistutega, mis mõlemad on maatulundusmaa sihtotstarbega. Kagust ja lõunast külgneb Kopliveere kinnistu elamumaa kruntidega, mis on moodustatud Võsa III a ja  Kuldala I, Saueaugu VI ja Marja ning Kanika 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringutega. Ülejäänud ilmakaartest piirneb kinnistu maatulundusmaadega. Kopliveere kinnistule on juurdepääs Metsatuka teelt, kus on olemas kommunikatsioonid. Planeeringuala lähedusse jäävad Kaasiku ja Kotka tee. Kopliveere kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Kopliveere kinnistu elamu-, üldkasutatava ja  transpordimaa  sihtotstarbega  kruntideks  ning määrata ehitusõigus elamute ja abihoonete rajamiseks. Kopliveere kinnistule moodustatakse 19 elamukrunti, millest 13 üksikelamukrunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks,  2  krunti kavandatakse kahe paariselamu ja abihoonete püstitamiseks ning 4 krunti on planeeritud nelja ridaelamu püstitamiseks. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt juurdepääsuteede rajamiseks ning kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) otstarbega krunti laste mänguväljaku ja/või spordiplatsi rajamiseks. Detailplaneeringu elluviimine kavandatakse etapiviisiliselt. Kavandatavatele elamukruntidele nähakse ette juurdepääs rajatavalt kvartali siseteelt. Sisetee planeeritakse ringteena, kvartalisse sissesõit nähakse detailplaneeringu rakendamise esimeses etapis ette Kotka teelt Metsatuka tee kaudu. Teises etapis ehitatakse valmis teine juurdepääs Kotka teelt läbi Mihkli-Põlde ja Kopli katastriüksuste. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,9 ha.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 17.05.2023 aasta korraldusega nr 486 Hüüru külas Õie tn 1, Nurme tn 2//Õie tn 4 ja Nurme tn 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks, maasihtotstarbe osaliseks muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja ühe ridaelamu (6 boksiga) püstitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Hüüru küla keskusalal. Ida poolt piirneb 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L2 (Veski teega). Lähinaabruses on valdavalt tegemist hoonestatud elamumaadega. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,6 ha. Kinnistud jäävad Hüüru küla Suurevälja 3 kinnistute detailplaneeringu koosseisu (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28.09.2006. aasta otsusega nr 085), mille alusel moodustati kokku 29 kinnistut (3 ärimaa krunti, 16 üksikelamu krunti, 2 ridaelamu krunti, 2 ärimaa krunti, 4 transpordimaa ja 1 üldkasutatava maa krunt ning üks tootmismaa sihtotstarbega krunt moodustati ühise puurkaevu tarbeks). Detailplaneeringu alusel kavandatakse Õie tn 1 ärimaa kinnistu sihtotstarve muuta elamumaaks ning ehitusõigust ühe üksikelamu püstitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu muutmise tingib maaomaniku ettepanek uuendada kehtiva detailplaneeringu lahendust ja täpsustada moodustatud krundi kasutusotstarvet ning ehitusõigust. Kehtiva detailplaneeringu alusel määrati Õie tn 1 kinnistule ehitusõigus tenniseväljakute ja seda teenindava hoone püstitamiseks. Maaomaniku soov muuta maasihtotstarve elamumaaks tuleneb põhjendusest, et osa kinnistust oli vaja kavandada Veski tee äärde rajatava kergliiklustee tarbeks, mille tulemusel vähenes kinnistu suurus ning kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud tenniseväljakud ja seda teenindavad hooned ei mahuta enam krundile. Nurme tn 2//Õie tn 4 ja Nurme tn 4 elamumaa sihtotstarbega kinnistud liidetakse üheks kinnistuks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu asemel ühe ridaelamu (kuni 6 boksiga) püstitamiseks. Saue Vallavalitsus on väljastanud Õie tn 4//Nurme tn 2 ja Nurme tn 4 naaberkinnistule (Õie tn 2) kinnistule projekteerimistingimused ühe 6 boksiga ridaelamu püstitamiseks (Vallavalitsuse 15.11.2017 korraldusega nr 865) ning väljastatud on ehitusluba. Kahe ridaelamu tarbeks (Õie tn 2) ja Nurme tn 2 // Õie tn 4 (ridaelamute teenindamiseks) rajatakse ühine sõidukite ja jalakäijate ühiskasutuses õueala, mille kasutamiseks on kavandatud vajalikud servituudid. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritavatele ridaelamule ja üksikelamule kavandatakse üks ühine juurdepääs mahasõiduga Veski teelt Õie tänavale, mis on välja ehitatud koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega ning on avalikus kasutuses. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega toimub liitumine. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ja planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa ning detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Saue Vallavalitsuse 05. aprilli 2023. aasta korraldusega nr 346. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 24. aprillist kuni 07. maini 2023. Avaliku väljapaneku perioodil detailplaneeringu kohta kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud. Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu ning uut planeeringu avaliku väljapanekut ei korraldanud.
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 12.04.2023 aasta korraldusega nr 361 Laagri alevikus Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese (72701:005:0462; 72701:005:0467; 72701:005:0491; 72701:005:0771) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.  Kinnistud jäävad Laagri keskuse äärealale ning piirnevad Juuliku-Tabasalu teega ja Tallinn-Keila suunalise raudteega. Kinnistud asuvad pikaajaliselt väljakujunenud elamuala (pere- ja ridaelamumaa) ja äri- ja toomisala kontaktvööndis. Planeeritav maa-ala on valdavalt kaetud kõrghaljastusega, lääneküljel paikneb ca 70 m laiune metsavöönd. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Iltre, Vana-Kandle, Väike-Vartongi ja Varese kinnistute kruntideks jagamine, sihtotstarbe osaline muutmine elamu,- transpordi- ja sotsiaalmaaks. Elamumaa kruntidele kavandatakse ehitusõiguse määramist üksikelamute, kahe korteriga elamute ja ridaelamu püstitamist. Kokku kavandatakse 23 uut kinnistut, millest 17 elamumaa sihtotstarbega krunti kavandatakse elamute (8 üksikelamut, 8 kahe korteriga elamut ning üks ridaelamu (6 boksiga) püstitamiseks. Kokku planeeritakse 30 eluaset. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+koostöö tabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
illustreeriv joonis
Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine
Liiklusmürast põhjustatud müratasemete hindamine- perspektiivne olukord  

Haldusleping+kokkulepe

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 08.02.2023. aasta korraldusega nr 117 Alliku külas Instituudi tee 134 (katastritunnus 72701:001:2075, suurusega 6677 m2, sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on suurendada kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusalust pinda 2200 m2-lt 2600 m2-le ja muuta hoonestusala paiknemist krundil, et mahutada piirkonnale vajalikke funktsioone ning tagada mugav ligipääs hoonele kõikidest ilmakaartest. Detailplaneeringuga soovitakse suurendada hoone kõrgust 12 m pealt 18 meetrile ning kõrgust 4 korruseni. Parkimine lahendatakse valdavalt oma krundi piires nii maa peal kui ka hoone all maa-aluses parklas ning lisaks kõrval katastriüksusel Juuliku-Tabasalu tee L21. Juurdepääsud planeeritavale alale on kavandatud 11401 Laagri-Harku tee L7 kinnistult, läbi Instituudi tee L9 katastriüksuse. Kodukeskuse ja kavandatava vabaajakeskuse vahele on planeeritud teenindusjuurdepääsud ja kaubaveod, mis loob võimaluse planeerida projekteeritud hoone ida, lääne ja lõunapoolsed küljed külastajatele mugavalt ligipääsetavaks ning arhitektuurselt esinduslikuks. Üle viietuhande ruutmeetrise netopinnaga keskuses on planeeritud avada kobarkino, mitmesugused spordisaalid, restoranid-kohvikud, laste mängutoad, erinevate suurustega büroopinnad ning kaubandus- ja teeninduspinnad. Hoone katusele rajatakse katuseterrass, mis võimaldab korraldada üritusi aastaringselt. Välialale jäävad jalakäijasõbralikud puhke- ja rekreatsioonialad. Juurdepääsud kergliiklusteedelt on mugavad ja loogilised ning sõiduautode parkimine on viidud osaliselt maa-alusele korrusele, säilitades maastikku hoone ümber nii spordiks, mänguväljakuteks kui kohvikute terrassideks. Planeeritav maa-ala asub Alliku külas, Instituudi tee, Juuliku-Tabasalu tee L15 ning Veskimöldre Kodukeskuse vahelisel alal. Kinnistu piirneb põhjast ärimaaga, lõunast üldkasutatava maaga, idast ja läänest transpordimaaga ning loodesse jääb tootmismaa sihtotstarbega kinnistu. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,7 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa. Lisainfo detailplaneeringu korralduses.