Kehtestatud detailplaneeringud 2010

 

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2010

 

 

Saue valla territooriumil detsembris  2010 on kehtestatud järgmine detailplaneering:
Saue Vallavalitsuse 7.12.2010 korraldusega nr 709 kehtestati Jõgisoo külas Kautjala 3 kinnistu (katastritunnus 72703:002:0192) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on 1,0  ha. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (1912 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (0,80 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust käesoleva detailplaneeringuga ei anta. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0 m, abihoonel 5 m. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus
põhijoonis
seletuskiri
asukohaskeem

Saue valla territooriumil septembris  2010 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsuse 7.09.2010 korraldusega nr 507 kehtestati Maidla küla Haraka kinnistu (katastritunnus 72704:002:0483) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on anda ehitusõigus ja hoonestustingimused elamukompleksi rajamiseks puuetega laste tarbeks. Planeeringuga nähakse ette 8 hoonet (3 erihooldekodu hoonet, 4 kõrvalfunktsiooniga hoonet ja 1 rehabilitatsioonikeskus). Planeeritavate hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 9,5 m ja korruste arv kuni 2. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ma-ala suurus on 3,2 ha. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustusalal, mille sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
 

Saue Vallavalitsuse 7.09.2010 korraldusega nr 506 kehtestati Alliku küla Karutiigi 3 kinnistu (katastritunnus 72701:002:0572) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasolev maatulundusmaa sihtotstarve osaliselt elamu-, tootmis- ja sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa), kinnistu kruntimine ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu, abihoone ja lastemänguväljaku rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, mille sihtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistul asub puurkaev koos pumbamajaga. Planeeritava ma-ala suurus on 0,7 ha. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus
seletuskiri 
põhijoonis
asukohaskeem

 

Saue valla territooriumil augustis  2010  on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavolikogu  26.08.2010 otsusega nr 60 on kehtestatud Maidla külas Männituka (katastritunnus 72704:002:0029), Kasemetsa (katastritunnus 72704:002:0473) ja Väikemetsa (katastritunnus 72704:002:0474) kinnistute ja lähiala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta maasihtotstarve osaliselt äri-, tootmis- ja elamumaaks ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Planeeringuga soovitakse moodustada 4 väikeelamu krunti väikeelamute tarbeks, 1 ärimaa krunt hobusetalli/maneezi tarbeks ning 2 tootmismaa krunti alajaama ja tulekustutusvee tarbeks. Planeeritavate väikeelamute lubatud kõrgus on 9,0 m ja abihoonetel 5,0 m, kokku ehitisealuse pinnaga kuni 350 m². Planeeringuga moodustatakse 4 uut kinnistut väikeelamute tarbeks. Kuna kinnistud on osaliselt kaetud metsaalaga, siis sellest tulenevalt 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistuid ei moodustata. Iga kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (2000 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (21 000 m² – 63 000 m²) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei anta. Piirdeaedade paigaldamine on lubatud ainult ümber õuemaa. Ärimaa sihtotstarbega kinnistu suuruseks on ette nähtud 1,0 ha. Talli kõrgus on lubatud kuni 12 m ja hobuste varjualune kuni 5,0 m, kokku ehitisealuse pinnaga 3000 m². Planeeringuala koosseisus olev metsaala tuleb maksimaalselt säilitada. Ärimaa ja elamumaa sihtotstarbeliste kruntide vahele nähakse ette  kõrghaljastuse rajamine. Detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut.
otsus
põhijoonis
seletuskiri
asukohaskeem
 

Saue Vallavolikogu 26.08.2010 otsusega nr 63 on kehtestatud Vanamõisa külas Männiku (katastritunnus 72701:003:0178) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu  jagamine  kolmeks eraldi kinnistuks  jätkuvalt  maatulundusmaa  maakasutuse sihtotstarbega  ning koos minimaalsete  õuealade  määramise ja piiratud  ehitusõiguse  andmisega. Planeeringuga antakse ehitusõigus ja hoonestustingimused kahe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa ning see on hoonestatud, väikeelamu ja abihoonetega. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt asub kogu planeeritav ala rohevõrgustiku väikesel T9 tuumalal. Männiku kinnistu planeeringuga õuemaad moodustavad tuumalast alla 1%. Maa-ala hoonestamise käigus tuleb olemasolevat looduslikku keskkonda maksimaalselt säästa ja säilitada, hoides ehitustegevuse planeeritud ehitusala piires. Piirdeaedade paigaldamine on lubatud ainult ümber õuemaa. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut
otsus
põhijoonis
seletuskiri
 

Saue Vallavolikogu  26.08.2010 otsusega nr 61 on kehtestatud Vanamõisa külas Nõuma (katastritunnus 72701:002:0369) kinnistu detailplaneering. Detailplaneering näeb ette Saue valla üldplaneeringu osalist muutmist, mis kaasneb ärimaa moodustamisega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Saue valla üldplaneeringu kohane maatulundusmaa kinnistu maasihtotstarve osaliselt äri-, transpordi- ja üldkasutatavaks maaks ning määrata kruntide ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused. Ühtlasi määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistule rajada ~1,5 km pikkune valgustatud suusa- ja terviserada ning saunakompleks. Terviseraja kasutamiseks on vaja rekonstrueerida juurdepääsutee, ehitada parkla ja infomajake. Saunakompleksina võetakse kasutusse endine abihoone (laut) koos juurdeehituse võimalusega. Eesmärgiks on luua keskkond, mis on suunatud spordiürituste korraldamisele koos selle juurde kuuluva majutus- ja saunateenusega ning ajaviite võimalustega.
otsus 
põhijoonis
seletuskiri
 

Saue Vallavolikogu 26.08.2010 otsusega nr 62 on kehtestatud Aila küla Pärtli 4 (katastritunnus 72701:003:0194) ja Pärtli 6 (katastritunnus 72701:003:0201) kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga on kinnistute maasihtotstarve muudetud osaliselt elamu- ja transpordimaaks, antud ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoone rajamiseks ning on lahendatud juurdepääsutee ja tehnovõrgud. Detailplaneeringu algatamisel oli lähtutud sellest, et Pärtli 4 ja Pärtli 6 kinnistud asuvad Saue valla üldplaneeringu kohasel rohevõrgustiku T10 väikese tuumala äärealal, kus vastavalt Saue valla üldplaneeringu seletuskirja kohaselt on elamu ehitamiseks kavandatud kinnistu minimaalseks suuruseks 2,0 ha. Planeeringuga nähakse ette kahe kinnistu liitmist (9044 m² ja 5195 m²) üheks kinnistuks ja olemasoleva ehitise rekonstrueerimist elamuks. Planeeritava maa-ala suurus on 1,4 ha. Kinnistute liitmisel jääb kinnistu suurus väiksemaks, kui minimaalne ehituskrundi suurus rohevõrgustikus, seega on planeering vastuolus valla üldplaneeringust tulenevate nõuetega ja on üldplaneeringut muutev. Esitatud detailplaneering teeb ettepaneku ka laiendada olemasolevat Aila küla tiheasustusala. Detailplaneeringu ala piirneb põhjast  tiheasustusaalaga, mis on hoonestatud põhiliselt üksikelamutega, kus elamukruntide suurusteks on ca 1500 m²- 4500 m² ning idast ja läänest üksikute väikeelamukruntidega. Kinnistu omanikul on kohustus planeeringualal säilitatada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus ja näha ette meetmed rohevõrgustiku toimimiseks.
otsus  
põhijoonis 
seletuskiri 
asukohaskeem
 

Saue valla territooriumil juulis  2010  on kehtestatud järgmised detailplaneeringud

Saue Vallavalitsuse 27.07.2010 korraldusega nr 438 on kehtestatud Maidla küla Kopli kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks katastriüksuseks, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 10,0 m, abihoonetel 5 m. Planeeritava ala suurus on  8,10 ha. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (2284 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (3,8 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei anta. Piirdeaedade paigaldamine on lubatud ainult ümber õuemaa. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt asub kinnistu osaliselt rohevõrgustiku T8 tuumala äärel

asukohaskeem
põhijoonis
seletuskiri
korraldus

Saue Vallavalitsuse 27.07.2010 korraldusega nr 439 on kehtestatud Pärinurme küla Kante kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoone rajamiseks. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 8,0 m, abihoonel 5 m. Planeeritava ala suurus on 4,87 ha. Maaüksus koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (3487 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (4,5 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei anta. Piirdeaedade paigaldamine on lubatud ainult ümber õuemaa. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt asub kogu planeeritav ala rohevõrgustiku koridoris.
situatsiooniskeem
korraldus
põhijoonis
seletuskiri
 

Saue Vallavalitsuse 27.07.2010 korraldusega nr 440 on kehtestatud Pällu küla Tiina Talu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kolmeks väikeelamukrundiks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kolme ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 10,0 m, abihoonetel 5 m. Planeeritava ma-ala suurus on 1,9 ha. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustusalal ning kinnistu maasihtotstarve on elamumaa. Kinnistul asub väikeelamu, mis säilitakse ja nähakse ette perspektiivse abihoonena. Elamukruntide suuruseks on planeeritud 0,5 ha -1,0 ha.
põhijoonis
seletuskiri
situatsiooniskeem
korraldus

Saue Vallavalitsuse 27.07.2010 korraldusega nr 441 on kehtestatud Valingu küla Kontori kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu,- transpordi,- ja sotsiaalmaaks ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine kahe ühekorteriga väikeelamu, abihoonete ning tootmismaale ühe hoone rajamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 2,23 ha. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, mille sihtotstarve on tootmis- ja väikeelamumaa. Elamukruntide suuruseks on planeeritud 3000 m².
põhijoonis
seletuskiri
situatsiooniskeem
korraldus
 

Saue Vallavalitsuse 27.07.2010 korraldusega nr 442 on kehtestatud Maidla küla Kopli 1 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0 m, abihoonetel 6,0 m. Planeeritava ala suurus on 11,82 ha. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (1935 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (3,1 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei anta. Lisaks on planeeritud üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus (8,5 ha), millele käesoleva planeeriguga ehitusõigust ei anta. Piirdeaedade paigaldamine on lubatud ainult ümber õuemaa. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kohaselt asub kinnistu rohevõrgustiku T9 tuumalal.
asukohaskeem
põhijoonis
seletuskiri
korraldus

Saue Vallavalitsuse 6. juuli 2010 korraldusega nr 414 on kehtestatud Hüüru küla Veski tee 5 (katastritunnus 72701:002:1040) kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kinnistul olemasoleva elamu rekonstrueerimine ning ehitusõiguse ulatuse ning hoonestustingimuste määramine ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneering koostati lihtsustatud korras planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 2 alusel, kuna planeeringuga ei kavandata uusi hooneid, mille maht muudaks piirkonna hoonestuslaadi ja oleks vastuolus piirkonna planeerimispõhimõtetega ning kõik naaberkinnisasjade omanikud on detailplaneeringule andnud kirjalikud nõusolekud. 
planeeringumaterjalid
 

Saue valla territooriumil juunis  2010  on kehtestatud järgmised detailplaneeringud  
Saue Vallavalitsuse 8. juuni 2010 korraldusega nr 348 kehtestati Vanamõisa küla Uuesauna 1 (katastritunnus 72701:002:0858) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on anda  olemasolevale elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe ühekorteriga väikeelamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 8,0 m, abihoonel 4,5 m. Planeeritava väikeelamu kinnistu suurus on 3008 m². Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
 

Saue Vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 391 on kehtestatud Vanamõisa küla Vanamõisa küla Vau (katastritunnus 72701:002:0277), Vau 1 (katastritunnus 72701:002:0872), Vau 2 (katastritunnus 72701:002:0873), Vau 3 (katastritunnus 72701:002:0874) ja Nurme 1 (katastritunnus 72701:002:0054) kinnistute detailplaneering on algatatud Saue Vallavalitsuse 11. novembri 2008 korraldusega nr 784. Detailplaneeringus on kavandatud jagada kinnistud 27 krundiks, millest 17 krunti kavandatakse ühekorteriga väikeelamutele, 4 transpordimaa krunti ja 6 üldkasutatava maa krunti haljasalade tarbeks. Nurme 1 kinnistul on planeeringu eesmärgiks tehnorajatiste maa-ala määramine ning kinnistule täiendavat ehitusõigust ei anta. Planeeritavate väikeelamute lubatud kõrgus on kuni 10,0 m, abihoonetel 5 m. Planeeritava ala suurus on 8,94 ha. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
korraldus
seletuskiri
situatsiooniskeem
põhijoonis

Saue valla territooriumil aprillis  2010  on kehtestatud järgmised detailplaneeringud 
Vallavalitsuse 06.04. 2010 korraldusega nr 217 kehtestati Hüüru küla Soo maaüksuse detailplaneering. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
 

Saue Vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr 267 kehtestati Ääsmäe külas Kaseoksa tee 7 (katastritunnus 72704:002:0087), Kaseoksa tee 9 (katastritunnus 72704:002:0553) ja Kaseoksa tee 11 (katastritunnus 72704:002:0554) kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on anda ehitusõigus ja hoonestustingimused kahe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks Kaseoksa tee 9 ja 11 kinnistutele ning tehnovõrkudega varustamisega lahendamine.

põhijoonis
seletuskiri
situatsiooniskeem
korraldus

Saue Vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr 265 kehtestati Ääsmäe külas Puusepa (katastritunnus 72704:002:0361) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava väikeelamukrundi suuruseks on planeeritud 5000 m².

põhijoonis
seletuskiri
situatsiooniskeem
korraldus

Saue Vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr 268 kehtestati Kiia külas Ala-Ilvese (katastritunnus 72701:002:0992) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja tootmismaaks, ehitusõiguse määramine kuni kolme ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete ning puurkaevu rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritavate elamute lubatud kõrgus on kuni 9,0 m, abihoonetel 5 m. Planeeritava ala suurus ca 4,0 ha. Elamukrundid on planeeritud suurusega 1,0-1,25 ha.

põhijoonis
seletuskiri
korraldus
 

Saue Vallavalitsuse 20.04.2010 korraldusega 245 kehtestati Laagri alevikus Tuulemurru 10a (katastritunnus 72701:005:0054), Tuulemurru 10b (katastritunnus 72701:005:0111) ja Soosambla tn, Karuvildiku tn, Samblajuure tn, Pilliroo tn (katastritunnus 72701:005:0504) kinnistute detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on liita Tuulemurru tn 10a ja Tuulemurru tn 10b katastriüksused ja nimetatud katastriüksuste ja Soosambla tn 22a vahel olev transpordimaa tükk üheks katastriüksuseks ning määrata moodustatud katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa, suurusega 1800 m². Moodustatavale katastriüksusele antakse ehitusõigus veel lisaks olemasolevale väikeehitisele kuni kolme väikeehitise rajamiseks ning suurendatakse olemasolevat hoonestusala. Tuulemurru 10a ja 10b katastriüksustel asub olemasolev kaksikelamu. Detailplaneering koostati lihtsustatud korras planeerimisseaduse § 22 lg 1 p 2, kuna planeeringuga ei kavandata uusi hooneid, mille maht muudaks piirkonna hoonestuslaadi ja oleks vastuolus piirkonna planeerimispõhimõtetega ning kõik naaberkinnisasjade omanikud on detailplaneeringule andnud kirjalikud nõusolekud. 
põhijoonis
seletuskiri
korraldus
 

Saue valla territooriumil märtsis 2010  on kehtestatud järgmised detailplaneeringud

Vallavalitsuse 23. märtsi 2010 korraldusega nr 176 kehtestati Vatsla külas Uus-Jaani kinnistu detailplaneering 
põhijoonis
seletuskiri
korraldus
keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine
 

Vallavalitsuse 30.03.2010 korraldusega nr 195 kehtestati Tuula küla Tuula kinnistu detailplaneering.

korraldus
seletuskiri
põhijoonis

Saue Vallavalitsuse 30.03.2010 korraldusega nr 196 kehtestati Vanamõisa küla Lehise kinnistu detailplaneering.

korraldus
seletuskiri
põhijoonis

Saue valla territooriumil jaanuaris 2010  on kehtestatud järgmised detailplaneeringud

Saue Vallavolikogu 28.01.2010 otsusega nr 3 kehtestati Laagri aleviku ja Alliku küla Koru I, Koru V Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering, mis muudab osaliselt Saue valla üldplaneeringut. 

põhijoonis
seletuskiri
volikogu otsus
 
Saue Vallavolikogu 28.01.2010 otsusega nr 4 kehtestati Jõgisoo külas Liidumäe 1 ja Priidiku kinnistute detailplaneering, mis muudab osaliselt Saue valla üldplaneeringut.

põhijoonis
seletuskiri
volikogu otsus