ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2012

 

Saue Vallavalitsuse 19.06.2012 korraldusega nr 474 algatati Alliku külas Kanika 1 (katastritunnusega 72701:002:1015, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega  5 182 m²), Kanika 8 (katastritunnusega 72701:002:1065, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 5 180 m²)  ja Kotka tee L12 (katastritunnusega 72701:002:1982, sihtotstarve transpordimaa 100%, suurusega 1 500 m²) kinnistutel detailplaneering, eesmärgiga moodustada kuni viis üksikelamu krunti, suurustega alates 1500 m² ning üks transpordimaa krunt. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 6.08.2013 korraldusega nr 491.

 

Saue Vallavalitsuse 12.06.2012 korraldusega nr 437 algatati Aila külas Heina tee 4 (katastritunnusega 72701:003:0427, suurusega 3 496 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ettenähtud ehitustingimusi, st suurendada elamumaa sihtotstarbega kinnistul hoonete ehitusalust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta planeeritavate hoonete katusekallet. Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 14.08.12 korraldusega nr 587.

 

Saue Vallavalitsuse 12.06.2012 korraldusega nr 436 algatati  Tuula külas Spordiplatsi (katastritunnusega 72704:001:0455, suurusega 12 155 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga ehitusõiguse määramine spordiplatsi, avaliku mänguväljaku ja puhkeala kavandamiseks ning nende juurde kuuluvate hoonete rajamiseks.  Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud. Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha.
 

Saue Vallavalitsuse 17.04.2012 korraldusega nr 255 algatati Laagri alevikus Laagri Kooli kõrvalkinnistutel Sepa-Jaani (katastritunnusega 72701:005:0511, suurusega 2,28 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja Veskitammi tn 26 (katastritunnusega 72701:005:0474, suurusega 3,69 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga põhikooli, spordikompleksi ning võimalusel ka sotsiaalhoonete/korterelamute rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.06.2015 korraldusega nr 461. 

 

Saue Vallavolikogu 29.03.2012 otsusega nr 37 algatati Alliku külas Tootsi tee 13 (katastritunnusega 72701:002:1428) elamumaa sihtotstarbega kinnistul detailplaneering, eesmärgiga moodustada krunt ühe olemasoleva majavalduse juurde ning krunt ühe uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Kehtestatud Saue Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 104. 

 

Saue Vallavalitsuse 13.03.2012 korraldusega nr 175 algatati Alliku külas Metsavahi tee 4//Tammelehe tee 20 (katastritunnusega 72701:001:0453, suurusega 1 617 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta olemasolev ärimaa sihtotstarve 100% elamumaaks ning määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 4.12.2012 korraldusega nr 869.

Saue Vallavalitsuse 21.02.2012 korraldusega nr 133 algatati Jõgisoo külas Puukoja (katastritunnusega 72703:002:0335, suurusega 12 218 m², sihtotstarve tootmismaa 100%, endine Sigala mü) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve 10% ulatuses  ärimaaks ning saada ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ja uue äri- ja tootmishoone rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 5.06.2012 korraldusega nr 400.