Algatatud detailplaneeringud 2023

 

Saue Vallavalitsus algatas 22.11.2023. aasta korraldusega nr 1066 Jõgisoo külas Pele (72601:001:0226, suurusega 5.35 ha, maatulundusmaa 100%) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Pele katastriüksus 19 elamumaa krundiks,  nendele määrata ehitusõigus 15 üksielamu ja abihoonete püstitamiseks ning 4 ridaelamu püstitamiseks. Samuti moodustatakse 2 transpordimaa krunti ja 3 üldkasutatava maa krunti. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.

Saue Vallavalitsus algatas 8.11.2023. aasta korraldusega nr 1027 Laagri alevikus Koru (72701:001:1091, suurusega 20284 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Koru kinnistu üheks elamumaa sihtotstarbega, üheks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega, kaheks transpordimaa sihtotstarbega ja üheks üldmaa sihtotstarbega krundiks ning määratakse moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus kahe kortermaja ehitamiseks ja ühiskondlike ehitiste maa krundile kuni 2-korruselise lasteaia ehitamiseks. Transpordimaa krundid moodustatakse jalgratta- ja jalgtee rajamiseks planeeringualale ning üldmaa krunt jõeäärse rekreatsiooniala kavandamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 2,03 ha. Maa-ala on hoonestamata. Detailplaneeringuks taotletav maa-ala asub Saue vallas, Laagri aleviku keskusalal. Ala piirneb põhjast Pääsküla jõega, idast Lumeveski maatulundusmaa kinnistuga, lõunast Hoiu tn 10c kinnistu ning läänest Keldri tn elamumaa ja Pääsküla jõega. Juurdepääs planeeringualale kavandatakse lõunas asuvalt Hoiu tänavalt ja kagus asuvalt Vae tänavalt läbi Hoiu tn 10, 10a ja 10c kinnistute. Planeeringuala piirneb Saue Vallavalitsuse 02.08.2023. aasta korraldusega nr 729 vastu võetud Laagri aleviku keskusala detailplaneeringualaga, kuhu kavandatakse korterelamute ning äri- ja segafunktsiooniga (sotsiaalmaa ning äri- ja tootmismaa) kvartali kavandamist. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasutusalas, maakasutuse juhtotstarbega keskusemaa. Keskuse maa on elamute, äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks ette nähtud maa. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega. 

eskiisettepanek 
Koru kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
 

Saue Vallavalitsus algatas 23.08.2023. aasta korraldusega nr 784 Alliku külas Õievälja (72701:002:0502, suurusega 16862 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Õievälja katastriüksus kuueks elamumaa krundiks,  nendele määrata ehitusõigus viie üksielamu ja ühe kaksikelamu ning abihoonete püstitamiseks. Samuti moodustatakse 3 transpordimaa krunti ja 1 üldkasutatava maa krunt. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.

Korraldus

Haldusleping

Eskiisettepanek

Saue Vallavalitsus algatas 16.08.2023. aasta korraldusega nr 769 Laagri alevikus Metsa tn 20a (72701:005:0673, suurusega 6252 m², üldkasutatav maa 100%) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Metsa tn 20a katastriüksus elamu- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega kruntideks. Elamumaa krundile, mis jääb Veski tänava äärde, planeeritakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning Metsa tänava äärde jäävale maa-alale kavandatakse avalikult kasutatav sotsiaalmaa krunt, millele planeeritakse piirkonna elanikele harjumuspärase liikumistee tagamiseks (Metsa ja Veski tänava vahele) läbipääs. Planeeringuga lahendatakse üldised maakasutuse tingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude ja tehnovõrkude põhimõttelised lahendused. Metsa tn 20a katastriüksus asub Laagri alevikus, Saue vallas. Planeeringuala jääb Veski tänava, Metsa tänava ja Möldre tee vahelisele maa-alale. Kagust piirneb katastriüksus Tuulemurru tänav L4 transpordimaaga, läänest hoonestatud elamumaaga ja üldkasutava maaga. Lisaks asuvad planeeringuala põhja- ja idaküljel tootmismaad. Planeeringuala vahetuslähedusse jäävad hoonestatud elamumaad. Maa ala on kaetud kõrghaljastusega. Metsa tn 20a katastriüksus on hoonestamata. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,6 ha. Lisainfo detaiplaneeringu algatamise korralduses.

Korraldus

Haldusleping

Eskiisettepanek

 
Saue Vallavalitsus algatas 12.07.2023 aasta korraldusega nr 692 Laagri alevikus Pilliroo põik 16 (72701:001:1419, suurusega 2528 m², elamumaa 100%) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Pilliroo põik 16 kaheks elamumaa krundiks, nendele määrata ehitusõigus kahe üksikelamu või ühe kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus algatas 12.04.2023 aasta korraldusega nr 362 Alliku külas Vaarikavälu (72701:002:0079, suurusega 23 340 m², maatulundusmaa 100%) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada planeeritav ala kuueks kaksikelamu krundiks, määrata neile elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuue kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada transpordimaa ja kaks sotsiaalmaa katastriüksust (üldkasutatav maa). Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 8.03.2023 aasta korraldusega nr 233 Hüüru külas Altmäe tee 7 (72701:001:0818, suurusega 3852 m², elamumaa 100%) ja Volle (72701:001:0819, suurusega 2453 m², üldkasutatav maa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Altmäe tee 7 ja Volle kinnistud kaheks kaksikelamu krundiks, määrata neile elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahe kaksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada Altmäe tee 7 kinnistult sotsiaalmaa (üldkasutatav maa/transpordimaa).
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 15.02.2023 aasta korraldusega nr 147 Alliku külas Kopli (72601:001:0839, suurus 57 291 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada planeeritav ala kahekümneks üksikelamu krundiks, määrata neile elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kahekümne üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks eraldada transpordimaa ja kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) katastriüksust.
Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus algatas 25.01.2023. aasta korraldusega nr 89 Saue linnas Tule tn 24 (72501:001:0284, suurus 13 292 m², tootmismaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurendada kinnistu täisehituse protsenti 54%-ni ja määrata ehitusõigus 4 hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 7177 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses.