KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2021

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 6.10.2021. aasta korraldusega nr 1037 Jõgisoo külas Klaasi, Keila mnt 3 ja Kanama tee L1 ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine äri,- tootmis- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on maa-alale äri- ja tootmispargi kavandamine. Kokku kavandatakse 11 krunti, millest 8 äri- ja tootmismaa krunti kavandatakse äri- ja tootmishoonete (kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 18,0 m) püstitamiseks ja 3 transpordimaa krunti sõidu- ja kergliiklusteede rajamiseks. Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Kinnistud jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme, 1116 Kanama-Jõgisoo tee ja 11 Tallinna ringtee (Keila maantee) vahelisele maa-alale. Planeeringualast põhjasuunal paikneb Saue linna keskusala, mida eraldab Tallinna ringtee, ida-kirdesuunal külgneb äri- ja tootmismaadega, kus on kehtestatud (Jõgisoo küla Kurvi, Keila mnt 1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute lähiala detailplaneering), millega nähakse ette tootmis- ja ärihoonete püstitamist. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 7,0 ha. Saue Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku arutelu ning uut planeeringu avaliku väljapanekut ei korraldanud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. 
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 15.09.2021. aasta korraldusega nr 945 Vanamõisa külas Mustlepa (72701:002:0319, suurusega 37816 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Mustlepa kinnistu 6 kinnistuks, millest 3 kinnistut kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks (kinnistud suurusega alates 1,0 ha), üks transpordimaa kinnistu kavandatakse juurdepääsu tagamiseks, üks tootmismaa krunt ühise puurkaevu rajamiseks ning üks kinnistu jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega kuhu ehitusõigust ei kavandata. Tutermaa-Vanamõisa tee ja esimese planeeritava elamukrundi hoonestusala vahelisele maa-alale jäetakse ca 40 m laiune puhverala, millel paikneb kõrghaljastus. Planeeringuga on lahendatatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning on määrataud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Kinnistu on hoonestamata ning piirneb riigi kõrvalmaanteega (11186 Tutermaa-Vanamõisa teega). Vanamõisa külakeskus jääb ca 1,5 km kaugusele.
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+koostöötabel
põhijoonis koos tehnovõrkude lahendusega
lahendust illusteeriv joonis
kontaktvööndiskeem

haldusleping+kokkulepe

Saue Vallavalitsus kehtestas 19.05.2021 aasta korraldusega nr 508 Vanamõisa külas Liivakumäe (katastritunnus 72701:002:0275) ja Kärneri 2 (katastritunnus 72701:002:0258) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ja kahe korteriga elamute püstitamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringuala asub Vanamõisa küla keskusalal, asukohaga Viirpuu tee, Välja tee, Vabaõhukeskuse tee ning Suurevälja tee ääres paiknevate elamute vahelisel maa-alal. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,2 ha.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 23.02.2021 aasta korraldusega nr 196 Tuula küla Lainela (katastritunnus 72601:001:0026, suurusega 10,16 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine ühe ärihoone püstitamiseks. Ärihoone kavandatakse tulevikus rajatava hipodroomi kompleksi tarbeks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hipodroom OÜ, kes kavandab Lainela ja lähiala naaberkinnistutele hobuvõistluskeskust. 
haldusleping

korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+koostöötabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
kontaktvööndiskeem
lahendust illustreeriv joonis