ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2010

 
 

Saue Vallavolikogu 30.12.2010 otsusega nr 96 algatati Ääsmäe külas Kopli 1 (katastritunnusega 72704:002:0533) kinnistu ja lähiala detailplaneering, millega muudetakse osaliselt valla üldplaneeringut. Vastavalt Saue valla arengukavale 2010-2015 (2026) ja avalikule huvile, soovitakse planeeringuga rajada Kopli 1 kinnistule külakeskus. Detailplaneeringuga kavandatakse muuta üldplaneeringu järgne maatulundusmaa elamu-, sotsiaal-, transpordi-, äri- ja tootmismaaks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 9.04.2013 korraldusega nr 242. 

Saue Vallavalitsuse 21.12.2010 korraldusega nr 744 algatati Alliku külas Koidumetsa tee 5 (katastritunnus 72701:005:0323) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kaksikelamu rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 527.

Saue Vallavalitsuse 23.11.2010 korraldusega nr 680 algatati Tagametsa külas Sallametsa (katastritunnus 72704:002:0154) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 486.

Saue Vallavalitsuse 23.11.2010 korraldusega nr 690 algatati Jõgisoo külas Jaanila (katastritunnus 72703:002:0071) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.10.22 korraldusega nr 709.

Saue Vallavalitsuse 16.11.2010 korraldusega nr 663 algatati Vanamõisa külas Piiri 2a (katastritunnusega 72701:002:0004) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 20.09.2011 korraldusega nr 573.

 

Saue Vallavalitsuse 5.10.2010 korraldusega nr 552 algatati Vatsla külas Mäe-Indreku (katastritunnusega 72701:001:0584) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks ning olemasoleva elamu rekonstrueerimine abihooneks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Planeeritava ala suurus ca 1,05 ha. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 5.04.2011 korraldusega nr 193.

 

Saue Vallavalitsuse 14.09.2010 korraldusega nr 525 algatati Aila külas Hansu (katastritunnusega 72701:003:0291) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  muuta olemasolev maatulundusmaa sihtotstarve osaliselt elamumaaks ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavolikogu 27.11.2013 otsusega nr 99. 

 

Saue Vallavalitsuse 6. juuli 2010 korraldusega nr 413 algatati Tuula külas Mõisa 2 (katastritunnusega 72704:001:0367) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasolev tootmismaa sihtotstarve sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste maa) ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine rahvamaja rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 11.01.2011 korraldusega nr 11.

 

Saue Vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 391 algatati Valingu külas Kirsi (katastritunnusega 72701:003:0322) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  muuta olemasolev elamumaa sihtotstarve osaliselt ärimaaks ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine remonditöökoja ja vanatehnika muuseumi rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 1.11.2011 korraldusega nr 684.

Saue Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 029 algatati Hüüru külas Jõeääre 3  (katastritunnus 72701:001:0181) kinnistul ja lähialal üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatuse osaline vähendamine, kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoone rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavolikogu 21.06.2012 otsusega nr 58. 

 

Saue Vallavolikogu 29.03.2010 otsusega nr 018 algatati Ääsmäe külas Kasesalu tn 11 (katastritunnusega 72704:002:0036, suurusega 1,7 ha ) kinnistu ja lähiala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu elamukruntideks jagamine, planeeritavatele kruntidele piiride ja ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 
Kehtestatud Saue Vallavolikogu 30.05.2013 otsusega nr 30. 
 

Saue Vallavolikogu 29.03.2010 otsusega nr 017 algatati Aila külas Tanni Talu (katastritunnusega 72701:003:0009, suurusega 4360 m²)  kinnistu ja lähiala üldplaneeringut muutev detailplaneering ning jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks väikeelamukrundiks, planeeritavatele kruntidele piiride ja ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 214. 

Saue vallavalitsuse 2. märtsi 2010 korraldusega nr 117 algatati Hüüru külas Simmu (katastritunnusega 72701:001:0539) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kuni kolme väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 4.12.2012 korraldusega 870.


Saue Vallavalitsuse 2. märtsi 2010 korraldusega nr 116  algatati Alliku külas Karutiigi 3 (katastritunnusega 72701:002:0572) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks krundiks, sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoone rajamiseks. 
Detailplaneering kehtestatud Saue Vallavalitsuse 7.09.2010 korraldusega nr 506.
 
Saue Vallavalitsuse 2. märtsi 2010 korraldusega nr 115 algatati Vatsla külas Tiitsu (katastritunnusega 72701:001:0327) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on hoonestatud kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kuni kolme väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldusega nr 23.

 

Saue Vallavalitsuse 23.03.2010 korraldusega nr 177 algatati Tuula külas Heinla (katastritunnusega 72704:001:0155) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, tootmis- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kuni kahe väikeelamu, abihoonete ning puurkaevu rajamiseks. 
 

Saue Vallavolikogu 25.02.2010 otsusega nr 9 algatati Maidla külas Männituka  (72704:002:0029), Kasemetsa (72704:002:0473) ja Väikemetsa (72704:002:0474) kinnistute ja lähiala üldplaneeringut muutev detailplaneerig. Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine osaliselt äri-, tootmis- ja elamumaaks ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega. 
Detailplaneering kehtestatud Saue Vallavolikogu 26.08.2010 otsusega nr 60.

 

Saue Vallavalitsuse 19.01.2010 korraldusega nr 27 on algatatud Ääsmäe külas Kaseoksa tee 7 (katastritunnus 72704:002:0087), Kaseoksa tee 9 (katastritunnus72704:002:0553) ja Kaseoksa tee 11 (katastritunnus72704:002:0554) kinnistutel detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks ning tehnorajatiste maa-ala määramine. Planeeritava ala suurus on ~3,6 ha. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut. 
Detailplaneeing kehtestatud Saue Vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr 267