ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2014

 
 

Saue Vallavalitsuse 25.11.2014 korraldusega nr 900 algatati Vanamõisa külas Viirpuu tee 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Viirpuu tee L1 kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide piire, osaliselt maasihtotstarvet ning täpsutada ja täiendada ehitusõigust.  
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 1.12.2015 korraldusega nr 927. 

 

Saue Vallavalitsuse 14.10.2014 korraldusega nr 783 algatati Alliku külas Koru (katastritunnus 72701:005:0257, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 76,72 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga määratud kruntide piire, osaliselt maasihtotstarvet ning täpsutada ja täiendada ehitusõigust. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 1.12.2015 korraldusega nr 927. 


Saue Vallavalitsuse 23.09.2014 korraldusega nr 720 algatati Laagri alevikus Pärnu mnt 495 (katastritunnus 72703:001:1190, sihtotstarve 100% elamumaa, suurusega 4 833 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 1167.

 

Saue Vallavalitsuse 23.09.2014 korraldusega nr 719 algatati Vatsla külas Vatslaoru AÜ 25a (katastritunnus 72702:002:0232, suurusega 2 874 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 576.

 

Saue Vallavolikogu 28.08.2014 otsusega nr 45 algatati Alliku külas Uuetalu tee 3 (katastritunnusega 72701:002:0745, suurusega 5 156 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistu olemasolev ärimaa sihtotstarve elamumaaks, jagada kinnistu kuni kolmeks üksikelamukrundiks ning määrata ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.  
Kehtestatud Saue Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 64. 
 

Saue Vallavalitsuse 5.08.2014 korraldusega nr 601 algatati Jõgisoo külas Põhja-Torokse (katastritunnus 72703:002:0023, suurusega 0,44 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu jagamiseks kaheks üksikelamukrundiks, maasihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ning ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 213.
 

Saue Vallavalitsuse 5.08.2014 korraldusega nr 600 algatati Vanamõisa külas 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Keila-Tallinn 87,2-91,1 km raudtee, Vääna jõe ja Topi liiklussõlme vahelise maa-alal detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute jagamist ja sihtotstarbe osalist muutmist ning ehitusõiguse määramist ärihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 28.04.2015 korraldusega nr 354.

 

Saue Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 489 algatati Laagri alevikus Pajude pst 5 (72701:005:2670) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused kinnistul paiknevale 2 korruselise korterelamu laiendamiseks (pealeehitamiseks) ja rekonstrueerimiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17.11.2015 korraldusega nr 886. 

 

Saue Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 488 algatati Alliku külas Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ja hoonete arvu krundil ning täpsustada piirdeaedade asukohad kruntide piiril. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 30.09.2014 korraldusega nr 748.

 

Saue Vallavalitsuse 27.05.2014 korraldusega nr 425 algatati Alliku külas Tammelehe tee 45 (katastritunnus 72701:001:0361, suurusega 1 616 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistule rajada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 6.01.2015 korraldusega nr 4. 

 

Saue Vallavalitsuse 29.04.2014 korraldusega nr 346 algatati Alliku külas Tammelehe tee 43 (katastritunnus 72701:001:0362, suurusega 1 639 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistule rajada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 6.01.2015 korraldusega nr 3.

 

Saue Vallavalitsuse 22.04.2014 korraldusega nr 332 algatati Koidu külas Koidu tee 36 (katastritunnus 72701:005:0356, suurusega 2 137 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistule rajada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 9.12.2014 korraldusega nr 930. 

 

Saue Vallavalitsuse 8.04.2014 korraldusega nr 293 algatati Laagri alevikus Kirsimäe (katastritunnus 72703:001:0218, suurusega 13 191 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistul, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni viie üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 12.05.2015 korralusega nr 395. 

 

Saue Vallavalitsuse 8.04.2014 korraldusega nr 292 algatati Alliku külas Tammelehe tee 18 (katastritunnus 72701:001:0452, suurusega 3 227 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering,eesmärgiga ehitusõiguse määramine kahe kuni 2-korruselise ridaelamu rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 12.08.2014 korraldusega nr 614. 

 

Saue Vallavalitsuse 25.02.2014 korraldusega nr 154 algatati Koppelmaa külas Koppelmaa AÜKaru tn 7 (katastritunnusega 72704:004:0522, suurusega 1 480 m², sihtotstarve elamumaa 100%), Koppelmaa AÜ, Karu tn 9 (katastritunnusega 72704:004:0290, suurusega 1 462 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ja Koppelmaa AÜ, Karu tn 11 (katastritunnusega 72704:004:0510, suurusega 2 072 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga ehitusõiguse määramiseks kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.09.2014 korraldusega nr 655. 

 

Saue Vallavalitsuse 11.02.2014 korraldusega nr 110 algatati Hüüru küla Uuetoa 1 (katastritunnus 72701:001:0002, suurusega 28,77 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 7.07.2015 korraldusega nr 580. 


Saue Vallavalitsuse 4.02.2014 korraldusega nr 88 algatati Ääsmäe külas Marguse-Liine (katastritunnus 72704:002:0209, suurusega 6,52 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Juhkami (katastritunnus 72704:002:0205, suurusega 17,10 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistute kruntimine, millega moodustatakse üks ca 1,2 ha suurune uus katastriüksus, muudetakse maasihtotstarve osaliselt äri- ja sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste maa) ning määratakse ehitusõigus jahimaja ja selle juurde kuuluvate äri- ja ühiskondlike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 14.08.2019 korraldusega nr 948.