KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2018

 

 

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

Saue Vallavalitsus kehtestas 01.08.2018. aasta korraldusega nr 944 Laagri alevikus Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänava vahelise maa-ala ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kuue korterelamu püstitamiseks. Planeeritav maa-ala (suurusega ca 3,4 ha) asub Laagri keskuses ning piirneb on kolmest küljest Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänavaga. Korterelamud planeeritakse jätkuks olemasolevate Iltre teel ja Vae tänaval paiknevate nelja korterelamu kõrvale. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeringualal asuvate kinnistute ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine kuue kuni kolme maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 12 m ning kuni neljateistkümne korteriga (kokku 84 korterit) korterelamute püstitamiseks. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Iga planeeritava kortermaja juurde kavandatakse parkimiskohad, madal- ja kõrghaljastus. Kogu planeeritava maa-alal on kavandatud nn avalik ruum (haljastus, kõnni-ja kergteed ning laste mänguväljak). Maa-ala asub varemkehtestatud Laagri alevik Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartali  detailplaneeringu koosseisus. Planeeringu alusel on rajatud neli kortermaja, nelja kortermaja püstitamiseks on väljastatud projekteerimistingimused ning nelja korterelamu kohta on koostatud uus planeering. Kokku tekib Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartalile 18. korterelamu kompleks ehk uus korterelamute piirkond. Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Saue Vallavalitsuse 20. juuni 2018. aasta korraldusega nr 793. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 6. juulist kuni 19. juulini 2018. Avaliku väljapaneku perioodil detailplaneeringu kohta kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
korraldus
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus
lahendust illustreeriv joonis

Saue Vallavalitsus kehtestas 01.08.2018. aasta korraldusega nr 945 Laagri alevikus Kirsimäe tn 11 (72701:001:1227) ja Kirsimäe tn 13 (72601:001:0229) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamumaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutid vajadus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kirsimäe tn 11 kinnistu suurus on 2 462 m², mille jagamise tulemusena ei ole võimalik moodustada kahte alates 1 500 m² suurust üksikelamukrunti. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest – tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide suuruseks peab olema 1 500 - 2 400 m². Planeeringu koosseisu on kaasatud Kirsimäe tn 13 (suurusega 2 118 m²) elamukrunt, millest krunditakse Kirsimäe tn 11 kinnistu koosseisu ca 538 m² maatükk ning mille liitmise tulemusel tekkivate elamukruntide suurused on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustega. Planeeritav maa-ala asub Lagri alevikus. Põhjapoolt piirneva kinnistud Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla halduspiiriga. Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Saue Vallavalitsuse 13. juuni 2018. aasta korraldusega nr 754. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 6. juulist kuni 19. juulini 2018. Avaliku väljapaneku perioodil detailplaneeringu kohta kirjalikke vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
korraldus
põhijoonis koos tehnovõrkude lahendusega
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavolikogu kehtestas oma 31. mai 2018. a otsusega nr 44 Saue valla Saue linna Kasesalu tänav 1 detailplaneeringu, mis muudab kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

Saue vallale kuuluv ligikaudu 1,6 ha suurune üldkasutatava maa sihtotstarbega Kasesalu tänav 1 kinnistu (72801:002:0182) asub Saue linnas Tule ja Kasesalu tänavate nurgal aktiivsel tootmisalal ning on pikalt seisnud kasutuseta. Hetkel on kinnistu hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega, mis aga on olnud pikka aega hooldamata ning seetõttu võsastunud ja kohati läbimatu. Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kavandatud puhke- ja virgestusmaaks, mis tähendaks kõrghaljastuse korrastamist ning elanikele puhkeotstarbeliseks muutmist.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse Kasesalu tn 1 kinnistu idaserva olemasolevate tootmishoonete lähedusse ligikaudu 0,4 hektarile kaks uut tootmis- ning üks liiklusmaa kinnistu, seatakse neile hoonestusõigused ja -tingimused ning esitatakse tehnovõrkude, liikluskorralduse ja parkimise, haljastuse ja heakorrastuse põhimõttelised lahendused. Kasesalu tn 1 kinnistu ligikaudu 1,2 ha suuruse alles jääva osa sihtotstarvet ei muudeta ning pikemas perspektiivis nähakse ette metsaala korrastamine ning inimsõbralikumaks muutmine.

Ühele kahest planeeritavast tootmismaa krundist nähakse ette uue puiduhakkel töötava katlamaja rajamine, mille sarnast võib Laagri alevikus näha. Saue linna kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastaks 2015-2025, näeb ette Saue linna kaugkütte üleviimise kodumaisele taastuvale kütusele ehk hakkepuidule. Tulevase katlamaja asukoha valikul on eelistatud just Kasesalu tn 1 kinnistut, kuna kinnistu asub tootmispiirkonnas ja rekonstrueeritud soojatrass paikneb selle vahetus läheduses Kasesalu tänaval ning transpordile on tagatud hea juurdepääs. Samuti jäävad elamupiirkonnad piisavalt kaugele ning visuaalselt on katlamaja linnapildis peidetud kõrghaljastusega.

Dokumendid:

Saue Vallavolikogu 31.05.2018 otsus nr 44 (kehtestamine)

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Kontaktvöönd

Tugijoonis

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kooskõlastuste koondtabel

Arvamuste koondtabel

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2018. aasta korraldusega nr 320 Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega  10 845 m²)  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus eakate pansionaadi püstitamiseks. Juhani kinnistu paikneb Vanamõisa külas tiheasustusalal. Maa-ala piirneb läänepoolt metsaalaga ning asub Välja elamurajooni läheduses. Lõuna poolt Välja teega ning Keila-Tallinn raudteega. Põhja-idapoole jäävad osaliselt hoonestatud elamumaad ja maatulundusmaad. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Juhani kinnistu äri- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Ärimaa krundile (suurusega 9 803 m²) määratakse ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m ärihoone püstitamiseks, kasutusotstarbega majutushoone. Ärimaa kinnistule kavandatakse rajada ligikaudu 70-100 kohaline majutus- ja teeninduskompleks (eakate pansionaat). Hoone on planeeritud majutuse, üld- ja puhkeruumide, toitlustuse ja majandus-teenindusplokkidena. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses:
korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
lahendust illustreeriv joonis 1
lahendust illustreeriv joonis 2