ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2019

 

Saue Vallavalitsus algatas 18.12.2019. aasta korraldusega nr 1491 Jõgisoo külas Klaasi, Keila mnt 3 ja Kanama tee L1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks, maasihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Kinnistud jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme, 1116 Kanama-Jõgisoo tee ja 11 Tallinna ringtee (Keila maantee) vahelisele maa-alale. Planeeringualast põhjasuunal paikneb Saue linna keskusala, mida eraldab Tallinna ringtee, ida-kirdesuunal külgneb äri- ja tootmismaadega, kus on täna koostamisel (Jõgisoo küla Kurvi, Keila mnt 1 ja Kanama kergtee L1 kinnistute lähiala detailplaneering), millega nähakse ette kinnistute jagamist ning tootmis- ja ärihoonete püstitamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ja maasihtotstarbe muutmine äri,- tootmis- ja transpordimaaks. Kokku kavandatakse ca 12 uut krunti, millest 8 äri- ja tootmismaa krunti kavandatakse äri- ja tootmishoonete püstitamiseks ja 4 transpordimaa krunti sõidu- ja kergliiklusteede rajamiseks. Juurdepääs lahendatakse Kanama-Jõgisoo riigitee kaudu, mööda (Kanama tee L1) juurdepääsuteed, mille kohta on juba moodustatud transpordimaa krunt. Planeeritav tee on kavandatud põhitänavaks, mille kaudu tagatakse juurdepääs ka naaberkinnistutele planeeritavate äri- ja tootmishoonetele. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse ja parkimise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on maa-alale äri- ja tootmispargi kavandamine. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeritav maa-ala on valdavalt looduslik rohumaa, mis on hoonestamata ning millel puudub kõrghaljastus. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 7,9 ha.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 06.10.2021 korraldusega nr 1037
 

Saue Vallavalitsus algatas 05.06.2019. aasta korraldusega nr 686 Laagri alevikus Koru põik 2 ja 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 2 ja 4 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kuni 370 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-15˚.Maa-alal kehtib osaliselt (Veskimöldre 2) Koru I, Koru V, Koru IV ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. aasta otsusega nr 3), millega kavandati planeeringualale elamurajooni rajamist. Planeeringu alusel määrati Koru põik 2 ja 4 kinnistule ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku kuni 150 m² (kinnistute täisehitusprotsent 10%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määrati 20-30˚. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru ja Koru põik tänavatega ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 1493. 

 

Saue Vallavalitsus algatas oma 22.05.2019 korraldusega nr 611 Saue linnas Tule tn 22b (katastritunnusega 72703:001:0467, suurusega 735 m², sihtotstarbega ärimaa 100%) kinnistul ja nende lähialal detailplaneeringu koostamise ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata. Planeeringuala asub Saue linnas Tule ja Tule põik tänavate ristmiku piirkonnas ning on hoonestamata. Planeeritavale kinnistule on juurdepääs Tule põik tänavalt. Kinnistu on valdavalt haljastamata rohumaa, millel asuvad mõned üksikud puud. Planeeringuala vahetus läheduses on olemas elektri-, vee-, kanalisatsiooni ja sideühendused ning tagatud on juurdepääs avalikult kasutatavalt Tule põik tänavalt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatakse servituutide vajadus.

Planeeringuga ette nähtud tegevused ei kuulu olulise keskkonnamõju tegevuse hulka, sest planeeritaval alal ega selle vahetuse läheduses ei ole kaitstavaid loodusobjekte ega rohevõrgustiku ala, planeeringuga ei ole ette nähtud tegevust ranna või kalda piiranguvööndis, planeeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Planeeringuga ei kaasne vahetut või kaudset negatiivset mõju inimeste tervisele ja heaolule, kavandatav tegevus ei avalda ka negatiivset keskkonnamõju planeeringuala kontaktvööndisse jäävatele olemasolevatele kinnistutele. Sellest tulenevalt ei pea Saue Vallavalitsus vajalikuks detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist.

Korraldus
Eskiisiettepanek

Saue Vallavalitsus algatas 16.01.2019. aasta korraldusega nr 61 Laagri alevikus Koru tn 11 (72701:001:1095, suurusega 2 648 m², elamumaa 100%), Koru tn 13 (72701:001:1096, suurusega 1 746 m², elamumaa 100%) ja Koru tn 19 (72701:001:1102, suurusega 2 311 m², elamumaa 100%) kinnistutel detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute asemel kahe korteriga elamute püstitamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru tn 11, 13 ja 19 elamumaa kinnistute ümberkruntimine, eesmärgiga kinnistule püstitada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud, ehitisealuse pinnaga kuni 430 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Juurdepääsud planeeritakse Koru tänavalt, arvestades, et iga korter saab eraldi juurdepääsu. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga.  Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,75 ha. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 28.08.2019 korraldusega nr 1005.