Kehtestatud detailplaneeringud 2017

 
 
 
Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 17.10.2017 korraldusega nr 788 Laagri alevikus Vae tn, Kuuse põik ja Iltre tee vahelise maa-ala detailplaneeringu. Planeeringuala koosseisu kuuluvad Vae tn 11/1, Vae tn 11/2, Vae tn 11/3, Vae tn 11/4, Vae tn 11/5, Vae tn 11/6, Vae tn 13/1, Vae tn 13/2, Vae tn 13/3, Vae tn 13/4, Vae tn 13/5, Vae tn 13/6, Vae tn 13/7, Iltre tn 4/1, Iltre tn 4/2, Iltre tn 4/3, Iltre tn 4/4 ja Iltre tn 2/1, Iltre tn 2/2, Iltre tn 2/3, Iltre tn 2/4, Iltre tn 2/5, Iltre tn 2/6 ja Lahe kinnistud. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine neljaks elamumaa krundiks (suurustega 1864-2558 m²) ning määratakse ehitusõigus nelja kuni kolme maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 12 m korterelamute rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsud, parkimine, kerg- ja kõnniteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Korterelamud planeeritakse jätkuks olemasolevate Iltre teel ja Vae tänaval paiknevate nelja korterelamu kõrvale. Iga planeeritava kortermaja juurde kavandatakse parkimiskohad oma krundil ning lastemänguväljakud. Planeeriatav maa-ala suuruseks on ca 1,0 ha. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses:
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 17.10.2017 korraldusega nr 790 Ääsmäe külas Väljavahi (72704:002:0223) Põllu-Kaevu (72704:002:0212) Saksa (72704:002:0105) kinnistute ning reformimata riigimaa ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine elamute rajamiseks. Planeeritav maa-ala asub Ääsmäe külas ning külgneb põhja poolt Ääsmäe küla keskusega. Detailplaneeringu põhieesmärk on tervikliku elamurajooni arendamine koos selle juurde kuuluvate teenuste, taristu ja puhkealadega. Kokku on kavandatud moodustada 58 krunti, millest 35 elamumaa krunti (18 üksikelamu krunti, 9 ridaelamu krunti (kuni 6 boksiga), 8 kahe korteriga elamu krunti, 2 ärimaa sihtotstabega krunti, 5 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti (rohealad), 9 transpordimaa krunti ja 2 tootmismaa krunti (tehnorajatiste tarbeks). Üldmaa kruntidele kavandatakse madal- ja kõrghaljastuse ning kahe lastemänguväljaku rajamist. Kokku planeeritakse 88 eluaseme rajamist. Planeeringualale korterelamute rajamist ei kavandata. Planeeritava maa-ala suurus on ca  14 ha. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas. Üldplaneeringuga on planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks määratud pere- ja ridaelamumaa. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses: 
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus kehtestas 17.10.2017 korraldusega nr 789 Vanamõisa külas Oja (72701:002:0151) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu rajamiseks. Planeeringuga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega ca 2461 ja 2754 m²) kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 1 transpordimaa krunt moodustatakse olemasolevale juurdepääsuteele, millel paikneb avaliku kasutusega tee ning võõrandatakse tasuta vallale. Suurem osa kinnistust (14 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei määrata. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis koos tehnovõrkudega

Saue Vallavalitsus kehtestas 12.09.2017. aasta korraldusega nr 666 Alliku külas Uuetoa tee 18 (72701:002:1285, suurusega 7 182 m², üldkasutatav maa 10%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu rajamiseks. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses: 
Saue Vallavalitsus kehtestas 12.09.2017. aasta korraldusega nr 667 Vanamõisa külas Vabaõhukeskuse tee 20 (72701:002:1934), Vabaõhukeskuse tee 22 (72701:002:0966) ja Vabaõhukeskuse tee 24 (72701:002:1841) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi laiendamiseks ja edasiarendamiseks. Vabaõhukeskuse tee 20 kinnistul paikneb Saue vallale kuuluv Vanamõisa vabaõhukeskus. Kinnistule määratakse ehitusõigus olemasoleva palksaali laiendamiseks ning kõrvalhoonete ja rajatiste püstitamiseks ning autoparklate rajamiseks. Vabaõhukeskuse tee 24 kinnistu maasihtotstarve muudetakse osaliselt ärimaaks (20% ärimaa ja 80% maatulundusmaa) ning määratakse ehitusõigus turismi- ja loodusseminari talu rajamiseks koos juurdekuuluvate kõrvalhoonete, rajatistega (k.a autoparkla). Planeeringu koosseisu on kaasatud Vabaõhukeskuse tee 22 kinnistu, mille sihtotstarve muudetakse transpordimaaks. Lisainfo detailpalneeringu kehtestamise korralduses: 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017. aasta korraldusega nr 575 Vanamõisa küla Vanamõisa tee 20 (katastritunnus 72701:002:1326, suurusega 5 829 m², elamumaa 100%) ja Männituka (katastritunnus 72701:002:1325, suurusega 203 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsud ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.Kinnistud asuvad Vanamõisa külas ning jäävad Vanamõisa tee ja Välja elamurajooni vahelisele maa-alale. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017. aasta korraldusega nr 576 Alliku külas Koruserva (72701:001:1542, suurusega 8,02 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu osaliselt 7-ks elamu,- sotsiaal- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks, millest 5-le elamukrundile (suurustega ca 4900-6300 m²) määratakse ehitusõigus kuni viie 2-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani 9,0 m (6 boksiga) ridaelamute rajamiseks. Kokku kavandatakse 30 uut eluaset. Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel ning piirneb Veskimöldre elamurajooniga. Lisainfo detailpalneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017. aasta korraldusega nr 576 Vatsla küla A/Ü Vatslaoru 25a (72702:002:0232, suurusega 2 874 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalal Vatsla külas Vatsla-3 aiandusühistu territooriumil ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud aiandus- ja suvilaühistute maa - võimalik perspektiivne pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha. Lisainfo detailpalneeringu kehtestamise korralduses. 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017. aasta korraldusega nr 573 Laagri alevikus Suur-Kirsimäe (72703:001:0238, suurusega 14 648 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kahele krundile (suurustega ca 1880 m²) kavandatakse üksikelamute rajamist, neljale krundile (suurustega ca 2000 m²) kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa 50% (üldkasutatav maa) ja transpordimaa 50% krunt planeeritakse Seljaku tänava äärde, mis jääb enamjaolt haljasalaks (suurusega 1275 m²) ning kuhu rajab vald kergliiklustee. Krunt võõrandatakse tasuta vallale. Kaks transpordimaa krunti planeeritakse elamukruntidele juurdepääsude tagamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb kinnistu Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla halduspiiriga. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,5 ha. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 11.07.2017. aasta korraldusega nr 495 Hüüru küla Kopliluha (72701:001:1370, maatulundusmaa 100%, suurusega 25 398 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses: 
korraldus
asukohaskeem

põhijoonis koos tehnovõrkudega
seletuskiri+kooskõlastuste koondabel

Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 459 Hüüru küla Lehiste, Muinasasula tee, Muinasasula tee 2, 2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi ning määratakse ehitusõigus elamute rajamiseks. Uue planeeringu lahendusega kavandatakse kehtiva detailplaneeringu uuendamist, sh muuta osaliselt kehtiva planeeringuga määratud kinnistute sihtotstarvet, piire ning täpsustatakse ja täiendatakse ehitusõigust elamu-, äri-, sotsiaal-, maatulundus- ja transpordimaade osas. Kokku moodustatakse planeeringualal 14 uut elamu-, transpordi-, tootmis-, maatulundus- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krunti, millest 10-le krundile määratakse ehitusõigus üksikelamute ja ühe kuni 4 boksiga ridaelamu rajamiseks.Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalas, Hüüra küla keskuses. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 458 Laagri alevikus Tuulemurru tn 6a (72701:001:1449, suurusega 3 474 m², elamumaa 100%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga lammutada olemasolev 8-korteriga pooleliolev korterelamu ning rajada kinnistule kaks 3-boksiga ridaelamut. Tuulemurru tn 6a kinnistu on hoonestatud poolelioleva korterelamuga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
korraldus
asukohaskeem
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 457 Laagri alevikus Urdametsa (72703:001:0593, suurusega 14 581 m² (ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu maasihtotstarbe muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 3 ärihoone rajamiseks, millest üks hoone võib olla kuni 14 korruseline, kõrgusega maapinnast kuni 45 m (koos tehnosüsteemidega). Lahendatud on juurdepääsud ning krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Urdametsa kinnistu jääb Laagri alevikus Topi liiklussõlme eritasandilise ristmiku rambi alale. Kinnistu piirneb põhja-kirdesuunal Topi liiklussõlmega, läänesuunal Chesteri (Gate Tallinn kaubanduspark) planeeringuala äri- ja tootmismaadega ning lõunasuunal Leevikese kinnistuga (ärimaaga). Juurdepääs planeeritud alale on Tallinn-Pärnu-Ikla maanteelt Topi eritasandilise ristmiku ja Tabasalu-Juuliku ühendustee kaudu.
Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
korraldus
asukohaskeem
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017 korraldusega nr 456 Laagri alevikus Vae tn 4 (72701:005:0295, suurusega 12 618 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga muuta Vae tn 4 kinnistu tootmismaa sihtotstarve osaliselt äri- ja transpordimaaks, krunditakse kaheks äri-ja tootmismaa (ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ning kaheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Lisaks moodustatakse kaks transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks. Vae tn 4 kinnistu paikneb Laagri keskuses ning piirneb Vae tänavaga. Kinnistu lähiümbrusesse jäävad äri- ja tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud äri- ja tootmishoonetega ja AS Sagrole kuuluvate kasvuhoonetega. Vae tn 4 kinnistul paiknesid kasvuhooned, mis on tänase päeva seisuga lammutatud.
Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 16.05.2017 korraldusega nr 340 Hüüru külas Angerja tee 51 (72701:001:0741, suurusega 9 842 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, suurusega 10 904 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine ning määratakse ehitusõigus kuni kahe äri- ja tootmishoone rajamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa ning on kujunemas üheks võimalikuks tootmis- ja äripiirkonnaks Hüüru külas (Allika tööstuspark). Planeeringuala jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla vahelisele maa-alale.
Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.03.2017 korraldusega nr 194 Hüüru külas Uuetoa (72701:001:0730) ja Lehelinnu (72701:001:1454)  kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ning ehitusõiguse määramine kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetoa kinnistu on hoonestatud, millel paikneb üksikelamu ja abihooned. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha. Planeeringuga muudetakse Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute piire ning moodustatakse kokku neli kinnistut, millest üks kinnistu (suurusega 7 805 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja kaks uut üksikelamu kinnistut (suurustega 2 807 m² ja 9 131 m²) uute üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Ülejäänud maa-ala (ca 28 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei määrata. Lahendatud on kruntide tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Lisainfo detailpalneeringu kehtestamise korralduses.