ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2017

 
Saue Vallavalitsus algatas 06.12.2017 korraldusega nr 939 Laagri alevikus Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänava vahelise maa-ala ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kuue korterelamu püstitamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 01.08.2018 korraldusega nr 944.


Saue Vallavalitsus algatas 24.10.2017 korraldusega nr 807 Alliku külas Keldripõllu (72701:002:2153) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga rajada kinnistule tootmishoone.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 13.03.2019 korraldusega nr 296. 

 
Saue Vallavalitsus algatas 17.10.2017 korraldusega nr 787 Laagri alevikus Kirsimäe tn 11 (72701:001:1227) ja osaliselt Suur-Kirsimäe (72703:001:0238) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks, maasihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ning ehitusõiguse määramiseks kahe üksikelamu rajamiseks.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 01.08.2018 korraldusega nr 945. 
 

Saue Vallavalitsus algatas 19.09.2017 korraldusega nr 702 Jõgisoo külas Kurvi (72701:001:1991, suurusega 44 044 m², ärimaa 100%) ja Keila mnt 1 (72801:003:0080, sihtotstarbeta maa 100%, suurusega 9 506 m²) ning Kanama kergtee L1 (72701:001:1992, transpordimaa 100%, suurusega 1 697 m²) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta ja uuendada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi. Detailplaneeringu algatamise taotleja (W-Glass OÜ), kelle põhitegevusalaks on lehtklaasi töötlemine ja turvaklaaside tootmine, soovib kinnistutele rajada äri- ja tootmishooned. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 1492. 

 

Saue Vallavalitsus algatas 27.06.2017 korraldusega nr 483 Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega  10 845 m²)  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve ärimaaks ning rajada kinnistule eakate pansionaat. Juhani kinnistu paikneb Vanamõisa külas tiheasustusalal ning piirneb läänepoolt metsaalaga ning asub Välja elamurajooni läheduses. Lõuna poolt Välja tee ja Saue linna halduspiiri ning Keila-Tallinn 83,7-87,2 km raudteega. Põhja-idapoole jäävad osaliselt hoonestatud elamumaad ja maatulundusmaad. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 14.03.2018 korraldusega nr 320. 

 

Saue Vallavalitsus algatas 23.05.2017 korraldusega nr 365 Alliku külas Vanamänniku (72701:001:0732, suurusega 6,69 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve ärimaaks ning rajada kinnistule ärihooned. Kinnistule kavandatakse rajada multifunktsionaalne keskus, mis hakkaks koosnema kaubakeskustest (teenindus, toitlustus), Spa-veekeskusest (sh ka muud vaba-aja ja sporditeenused) ja majutushoone (hotell). Täpne planeeritavate hoonete funktsioon ja maht selgub planeeringu koostamise käigus. Kompleks planeeritakse Laagri keskusest ca 1 km kaugusele, Instituudi tee äärsele ca 7 ha suurusele maa-alale, mis jääb olemasolevate ja kavandatavate elamurajoonide kesksele maa-alale (Metsavahi, Veskimöldre ja Kotka elamurajoon). Tegemist on hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastusega kaetud kinnistuga. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses:

korraldus

asukohaskeem

Illustreeriv joonis 3D 
planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus algatas 02.05.2017 korraldusega nr 314 Hüüru külas Kopliluha (72701:001:1370, maatulundusmaa 100%, suurusega 25 398 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 11.07.2017 korraldusega nr 495.


Saue Vallavalitsus algatas 25.04.2017 korraldusega nr 297 Alliku külas Uuetoa tee 18 (72701:002:1285, suurusega 7 182 m², üldkasutatav maa 10%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimiseks, maasihtotstarbe muutmiseks elamu- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramiseks kuni kolme üksikelamu rajamiseks.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusega nr 666.

 

Saue Vallavalitsus algatas 25.04.2017 korraldusega nr 298 Hüüru külas Aiandi tee 3 (72701:001:0844, suurusega 13,39 ha) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu maasihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus olemasoleva hobusetalli laiendamiseks ja ümberehitamiseks, uue talli ja maneeži rajamiseks ning olemasoleva elamu ümberehitamiseks äri- ja majutushooneks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Lisainfo detailplaneeringu algatamise korralduses

korraldus

asukohaskeem

Saue Vallavalitsus algatas 04.04.2017 korraldusega nr 258 Vanamõisa külas Vabaõhukeskuse tee 20 (72701:001:1934, suurusega 1, 3 ha ühiskondlike ehitiste maa 100%), Vabaõhukeskuse tee 22 (72701:002:0966, suurusega 1 804 m², maatulundusmaa 100%) ja Vabaõhukeskuse tee 24 (72701:002:1841, suurusega 14 399 m², maatulundusmaa 100%) kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu, põhieesmärgiga Vanamõisa vabaõhukeskuse kompleksi laiendamiseks ja edasiarendamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusega nr 667. 

 

Saue Vallavalitsus algatas 21.03.2017 korraldusega nr 215 Koidu külas Koidumetsa tee 7 (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Koidumetsa tee 7 kinnistu 12-ks uueks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kuni üheksale krundile kavandatakse üksikelamute rajamist, kaks transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks ning üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunt.

Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17.04.2019 korraldusega nr 474. 

 

Saue Vallavalitsus algatas 21.02.2017 korraldusega nr 141 Laagri alevikus Suur-Kirsimäe (72703:001:0238, suurusega 14 648 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kuuele krundile kavandatakse üksikelamute ja kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) krunt planeeritakse Seljaku tänava äärde ning  kaks transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks.

Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 573. 
 

Saue Vallavalitsus algatas 3.01.2017 korraldusega nr 7 Alliku külas Koruserva (72701:001:1542, suurusega 8,02 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine osaliselt elamu,- sotsiaal- (üldkasutatavaks maaks) ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ridaelamute rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 574.