Kehtestatud detailplaneeringud 2024

Hüüru külas Veski tee 11 a

Saue Vallavalitsus kehtestas 17.04.2024 aasta korraldusega nr 368 Hüüru külas Veski tee 11 a (72701:001:2048) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Veski tee 11a katastriüksus asub Hüüru külas, Saue vallas. Planeeritud ala piirneb põhjast ja lõunast hoonestatud elamumaadega. Idast piirneb planeeringuala Vääna jõega ja läänest 11185 Hüüru-Alliku-Saue kõrvalmaanteega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Veski tee 11a kaheks katastriüksuseks, millest väiksem jääb elamumaaks ja suurem ilma ehitusõiguseta katastriüksus määratakse maatulundusmaaks. Eesmärk on elamumaa krundile määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ja kolme abihoone püstitamiseks. Katastriüksusel paiknev abihoone kuulub likvideerimisele. Juurdepääs planeeringualale rajatakse 11185 Hüüru-Alliku-Saue kõrvalmaanteelt. Planeeringuga on lahendatud juurdepääs, parkimine, krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,7 ha.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu  eesmärk  on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Lisainfo detailplaneeringu korralduses.

Korraldus

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Illustreeriv joonis

Seletuskiri

 

 

Laagri aleviku keskusala

Saue Vallavalitsus kehtestas 13.03.2024.a. korraldusega nr 206 Laagri aleviku keskusala (Laagri alevikus asuvate Hoiu tn 1, 1a, 1b, 3, L3, 5, 5b, 8a, 8b, 10, 10a, 10b, 10c, 12, 12a, Vae tn 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 4a, 5, 5a, L5, 6a, Keldri tn 8 ja Kuuse põik 40, Veskitammi tn 4 ja 8) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga korterelamute ning äri- ja segafunktsiooniga (sotsiaalmaa ning äri- ja tootmismaa) kvartali kavandamiseks. Planeeringuala jääb Laagri keskusalale, Pääsküla jõe, Juuliku-Tabasalu maantee, Veskitammi, Hoiu, Vae tänavate vahelisele maa-alale. Detailplaneeringuala hõlmab Laagri aleviku keskosa ning tegemist on ca 21 ha suuruse maa-alaga, kus suurem osa territooriumist on hõivatud (ettevõttele AS Sagro) kuuluvate kasvuhoonete ja tootmishoonetega. Kasvuhooned on amortiseerunud ja osaliselt lammutatud. Olemasolev tootmishoonete ala lääneosas säilib. Planeeringu koosseisu on kaasatud ka Veskitammi tn 4 ja 8 kinnistud, kus paiknevad ühiskondlikud hooned (Laagi halduskeskus, raamatukogu ja Saue valla Kultuurikeskus). Ehitusõigus määratakse kokku 14 planeeritavale korterelamu krundile, 1 ühiskondlike hoonete krundile perspektiivse kooli või lasteaia ehitamiseks, kahele ärimaa ja ärimaa/tootmismaa krundile, kahele hetkel valla omandis olevale ühiskondlike hoonete maa ja ärimaa krundile ja kahele üldkasutatava maa krundile (perspektiivse kergliikluse tunneli rajamiseks). Kokku kavandatakse planeeringualale 37 hoonet, millest planeeritakse kokku 26 korterelamut. Korterelamute kvartalites on kuni 9 hoonet olenevalt kvartali suurusest (kokku ca 700 korterit). Detailplaneeringu eesmärk on vastavate kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine, ühiskondlike alade ja heakorra tagamise põhimõtete kirjeldamine, liikluslahenduste väljatöötamine ja vastava ruumivajaduse määramine. Detailplaneering realiseeritakse etapiviisiliselt (kokku 7 etappi) vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele, arendusala ja taristu väljaehitamise etapilisuse skeemile ja sõlmitud halduslepingus põhimõtetel. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses. 

Detailplaneringu materjal kättesaadav: link

 

Laagri alevikus Hoiu tn 3c

Saue Vallavalitsus kehtestas 13.03.2024. a. korraldusega nr 205 Laagri alevikus Hoiu tn 3c (72701:005:0662, suurusega 18130 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga korterelamute püstitamiseks. Planeeringuala jääb Laagri keskusalale. Maa-alal paiknes kasvuhoonete kompleks, mis oli põllumajandusliku tootmise ettevõte ja kuulus lammutamisele. Detailplaneeringuala jääb Laagri keskusalal piirkonda, kus suurem osa territooriumist oli hõivatud (ettevõttele AS Sagro) kuuluvate kasvuhoonete ja tootmishoonetega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine elamu,- transpordi- ja sotsiaalmaaks ning ehitusõiguse määramine korterelamute püstitamiseks. Planeeringuga on kavandatud Hoiu tn 3c katastriüksusest moodustada kokku viis krunti – kaks elamumaa, kaks sotsiaalmaa ning üks transpordimaa krunt. Kokku kavandatakse kuni kuus korterelamut, mis võivad olla kuni 4-korruselised, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 15 m ning kokku planeeritakse kuni 90 korterit. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, kerg- ja kõnniteed ning kruntide tehnovarustus ja määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Lisainfo detailplaneringu kehtestamise korralduses. 

Detailplaneeringu materjal kättesaadav: link

 

Saue linnas Pärnasalu tn 23

Saue Vallavalitsus kehtestas 06.03.2024. aasta korraldusega nr 174 Saue linnas Pärnasalu tn 23 (katastritunnus 72801:002:0076, suurus 0,21 ha, tootmismaa 50%, ärimaa 50%) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on välja selgitada võimalused maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks, et määrata moodustatavale elamu- ja ärimaa krundile ehitusõigus korterelamu-ärihoone rajamiseks. Planeeringuga kavandatakse Pärnasalu tn 23 ja Pärnasalu tn 27 kinnisasjade vahele jääv asfaltbetoonkattega juurdepääsu- ja sisetee koos LED-optilise tänavavalgustusega, mis hakkab kulgema detailplaneeringualal kuni peale- ja mahasõiduga Pärnasalu tänav T2-le. Lisaks on ette nähtud mahasõit Pärnasalu tn 23-le kasutades olemasolevat mahasõitu.

Planeeritava korterelamu-ärihoone juurde kavandatakse nii avalikud kui ka korterite ja äripinna omanike tarbeks autode parkimiskohad.

Planeeringualasse on osaliselt kaasatud valla omandis olev Pärnasalu tänav T2 maaüksus, kuhu rajatakse lilleväli ning istumiskoht.

Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, elekter, side ning kaugküte, millega toimub liitumine.

Pärnasalu tn 23 maaüksusel paiknevad tootmishoone, katus-varjualune, administratiiv– ja tööstushoone, mis on detailplaneeringus ette nähtud lammutada.

Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus, määratud haljastuse, heakorrastuse nõuded ja esitatud servituutide vajadus.

Planeeritav maa-ala asub Saue linnas Keskuse tänava ja Pärnasalu tn T2 vahelisel maa-alal. Maaüksus piirneb kirde ja ida poolt hoonestatud tootmismaaga. Läänest ja põhjast külgneb maaüksus hoonestatud ärimaaga. Planeeritav maa-ala on kokku ca 0,28 ha suurune. Lisainfo detailplaneeringu kehtestamise korralduses.

korraldus

situatsiooni plaan

kontaktvööndi plaan

põhijoonis tehnovõrkudega

lahendust illustreeriv joonis

seletuskiri

koostöö koondtabel

 

Laagri alevikus Tervise tn 11

Saue Vallavalitsus kehtestas 14.02.2024. aasta korraldusega nr 119 Laagri alevikus Tervise tn 11 (72701:001:1396) katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Tervise tn 11 katastriüksus asub Laagri alevikus, Saue vallas. Lääne poolt piirneb kinnistu Tervise tänavaga, üle transpordimaa asuvad äri- ja ühiskondlikud hooned. Põhjast, lõunast ja idast külgneb kinnistu hoonestatud elamumaadega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta hoonestusala piire, suurendada kinnistu täisehituse protsenti 25%-ni ja määrata ehitusõigus abihoonele. Hoonestusala määratakse vastavalt abihoone ja auto varjualuse võimalikule asukohale. Hoonestusala piir on kinnistu piiridest üldjuhul 4 m, kuid osaliselt alla 4 meetri, kuhu nähakse ette tulemüür. Detailplaneeringuala idaküljel kasvavad kõrged kuused. Soovitatav on säilitada võimalusel puud, mis jäävad planeeritava abihoone hoonestusalast väljaspoole. Tervise tn 11 juurdepääs on olemasoleva juurdepääsu asukohast Tervise tänavalt. Planeeringuga on lahendatud juurdepääs, parkimine, krundi tehnovarustus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud keskusemaa, mis on elamute, ühiskondlike- ja ärihoonete ehitamiseks ettenähtud maa. Üldplaneeringu järgi võib üksikelamukrundi täisehituse protsent reeglina olla kuni 25% ning ehitiste kavandamisel tuleb maksimaalselt säilitada kõrghaljastus. Detailplaneeringu  eesmärk  on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Lisainfo detailplaneeringu korralduses.

Korraldus

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Illustreeriv joonis

Seletuskiri