KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2019

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 18.12.2019. aasta korraldusega nr 1492 Jõgisoo külas Kurvi, Keila mnt 1 ja  Kanama kergtee L1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta ja uuendada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute kruntimist, maasihtotstarbe muutmist ärimaast osaliselt tootmis- ja transpordimaaks, mille kohaselt moodustatakse kokku kolm äri, -tootmis- ja transpordimaa krunti. Ühele äri- ja tootmismaa krundile määratakse ehitusõigus kolme kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Kaks transpordimaa krunti moodustatakse juurdepääsutee ja kergliiklustee rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringu tellijaks on (W-Glass OÜ), kelle põhitegevusalaks on lehtklaasi töötlemine ja turvaklaaside tootmine, kavandab kinnistutele püstitada kaks äri- ja tööstushoonet. Kinnistud jäävad Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Kanama liiklussõlme ja Keila maantee vahelisele maa-alale. Planeeringuala jääb Saue linna keskusest ca 3,5 km kaugusele. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala suuruseks kokku on ca 7,0 ha. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 18.12.2019. aasta korraldusega nr 1493 Laagri alevikus Koru põik 2 ja 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 2 ja 4 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja ja kuni kahe abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku kuni 370 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-15˚. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal.  Kinnistud piirnevad Koru ja Koru põik tänavatega ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis koos tehnovõrkude lahendusega 
väljavõte kehtivast detailplaneeringust
 

Saue Vallavalitsus kehtestas oma 06.11.2019 korraldusega nr 1307 Saue valla Riisipere aleviku Nissi tee 36a kinnistu detailplaneeringu.

Riisipere aleviku Nissi tee 36a (katastritunnusega 51802:003:0667, suurusega 3303 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) kinnistu asub Saue valla Riisipere aleviku keskosas riigitee 11162 Riisipere-Nurme tee (Nissi tee) ääres väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikult kasutatavalt ja Nissi teega ühendatud Kungla tänavalt. Planeeritav ala on valdavalt looduslik rohumaa, mis on hoonestamata ning millel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Nissi tee 36a elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Kummalegi moodustatavale uuele elamumaa krundile on detailplaneeringuga antud ehitusõigus ühepereelamu ja seda toetavate abihoonete ehitamiseks.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Nissi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt asub planeeritav kinnistu väikeelamute piirkonnas

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

Korraldus
Seletuskiri
Asukohaskeem
Kontaktvöönd
Tugiplaan
Põhjoonis ja tehnovõrkude lahendus
Koostöö ja kooskõlastuste tabel

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 2. oktoobri 2019 korraldusega nr 1167 Laagri alevikus Pärnu mnt 495 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve ärimaaks 100% ning määratakse ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone püstitamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Pärnu mnt 495 kinnistu (72703:001:1190, suurusega 4 833 m²) asub Laagri alevikus, külgneb nii Tallinn-Pärnu-Ikla maantee kui ka Seljaku tänavaga. Kinnistu piirneb läänesuunal 4 Tallinn-Pärnu-Ikla teega, põhjaküljel üksikelamukruntidega ja lõunasuunal külgneb üldplaneeringu kohase äri- ja tootmisalaga (naaberkinnistul paikneb aianduskeskus Hortes). Detailplaneeringust huvitatud isik on OÜ Tireman, kes esindab Eestis Vianori kaubamärki. Ettevõte kavandab püstitada kinnistule rehvivahetuse teeninduskeskuse koos bürooga.
korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
planeeringuala Saue valla üldplaneeringus
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
mürauuring
lahendust illustreeriv joonis
riigihalduse ministri kiri
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 28.08.2019. aasta korraldusega nr 1005 Laagri alevikus Koru tn 11, 13 ja 19 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa kinnistute ümberkruntimine, eesmärgiga kinnistutele püstitada kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kuni kahe korteriga elamud, ehitisealuse pinnaga kuni 580 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Kinnistute suurused on planeeritud suurustega alates 2000m², mille suurused on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustestega kahe korteriga elamute puhul. Juurdepääsud planeeritakse Koru tänavalt, arvestades, et iga korter saab eraldi juurdepääsu. Planeeringualal on lahendatud tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Maa-alal kehtib osaliselt (Veskimöldre 2) Koru I, Koru V, Koru IV ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010. aasta otsusega nr 3), millega kavandati planeeringualale elamurajooni rajamist. Planeeringu alusel määrati Koru tn 11, 13 ja 19 kinnistule ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga.  Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,75 ha.
korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan

seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel

Saue Vallavalitsus kehtestas 21.08.2019. aasta korraldusega nr 978 Hüüru külas  Väljamaa (72601:001:0617, suurusega 75 643 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Väljamaa kinnistu 34-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 29 elamukrunti, millest 27 üksikelamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks ning kaks elamukrunti on kavandatud kahe korteriga elamute püstitamiseks. Lisaks planeeritakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks ning kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse multifunktsionaalse spordiplatsi/mänguväljaku rajamist. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritav maa-ala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Vatsla tee ning Kodasema tee vahelisel maa-alal. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 8,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.

korraldus
asukohaskeem
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2019. aasta korraldusega nr 948 Ääsmäe külas Juhkami (72701:001:1220) ja Marguse-Liine (72704:002:0209) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, mille käigus moodustatakse üks ca 1 ha suurune uus katastriüksus, muudetakse maa sihtotstarve ärimaaks 50% ja sotsiaalmaaks 50% (ühiskondlike ehitiste maa) ning määratakse ehitusõigus jahimaja ja selle juurde kuuluvate äri- ja ühiskondlike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Ülejäänud maa-ala Juhkami ja Marguse-Liine kinnistutest jäävad jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Planeeritavale äri- ja sotsiaalmaa krundile määratakse ehitusõigus kuni kuue hoone (1 põhihoone + 5 abihoonet) püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga 1000 m². Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava tegevuse eesmärgiks on luua keskkond, mis on suunatud jahiseltsi liikmete kokkusaamise kohana ning looduse ja jahindusega seotud koolituste läbiviimiseks. Detailplaneeringust huvitatud isik on Hubertuse Jahiselts MTÜ. Planeeritav ala asub Ääsmäe külas, hajaasustusalal. Juurdepääs kinnistule on tagatud  avalikult teelt (Altküla tee). Ääsmäe küla keskus jääb planeeringualast põhja poole (ca 1,5 km) kaugusele.
korraldus
asukohaskeem
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2019. aasta korraldusega nr 947 Alliku külas Tootsi tee 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ühe 2-korruselise, kahe korteriga elamu ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kokku 330 m² (täisehitusprotsendiga kuni 25%). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Kinnistule on ebaseaduslikult rajatud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu ning hoonel puudub kasutusluba. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis+tehnovõrgud
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 17.07.2019. aasta korraldusega nr 888 Laagri alevikus Porvali 1 (katastritunnus 72701:005:0608) ja Porvali 2 (katastritunnus 72701.005:0642) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Porvali 1 ja Porvali 2 kaheks elamumaa krundiks, üheks transpordimaa krundiks ning üheks sotsimaalmaa (üldkasutatav maa 100%) sihtotstarbega krundiks, kuhu kavandatakse lastemänguväljaku rajamist. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõigus 2-korruselisete ridaelamute püstitamiseks. Elamukruntidele kavandatakse kokku kaks 2-korruselist (4+6 boksiga) ridaelamut (kokku 10 boksi). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeringuala asub Laagri keskusalal ning planeeritava maa-ala suurus on 0,5 ha.
 

Saue Vallavalitsus kehtestas oma 10.07.2019 korraldusega nr 845 Saue valla Saue linna Tule tn 8 ja 10 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu.

Tule tn 8 (72801:002:0054, suurusega 4118 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ja Tule tn 10 (72801:002:0055, suurusega 5445 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistud asuvad Saue linnas Tule tänava ääres Pärnasalu ja Koondise tänavate vahelises lõigus. Planeeringuala on hetkel äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega maa-ala, millel asuvad üks äri- ja laohoone ning välised laoplatsid. Haljastatud front on Tule tänava ääres ning üksikud puud on ka Koondise tänava garaažide ääres.

Detailplaneeringu alusel moodustatakse planeeringualal kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, millest ühele antakse ehitusõigus kaubandushoone ja seda teenindava klientide parkla ning teisele neljakorruselise büroohoone rajamiseks. Lisaks moodustatakse üks elamu või elamu- ja ärimaa segasihtotstarbega krunt, millele on lubatud rajada üks kolme- ja üks neljakorruseline kortermaja või äripindadega kortermaja. Keskuse tänava ühendamiseks Tule tänavaga on ette nähtud eraldi vallale üle antava transpordimaa kinnistu moodustamine. Planeeringualaga külgnevale Pärnasalu tänavale on kavas rajada jalakäijate mugavamaks liikumiseks nn Pärnasalu promenaad, mis ühendatakse planeeringualaga täiendava kergliiklustee abil. Ühtlasi on detailplaneeringuga määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatud servituutide vajadus.

Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala näol tegemist perspektiivse keskuse maa-alaga, mis on kavas muuta linna olulisemaks äri- ja peamisi esmateenuseid pakkuvaks piirkonnaks võimaldamaks keskuse jätkusuutlikku ja ööpäevaringset kasutust. Detailplaneeringu eesmärk toetab Saue linna üldplaneeringu eesmärki, kuna kavandatav elamute, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning büroode omavaheline kombineerimine vahel tagab keskuseala funktsionaalse mitmekesisuse ning sellele omase ööpäevaringse aktiivse kasutuse.

Detailplaneeringu materjalid:

Kehtestamise korraldus
Seletuskiri
Asukohaskeem
Kontaktvööndi skeem
Kvartali perspektiivne hoonestuskava
Tugiplaan
Põhijoonis
Illustratsioon
Tehnovõrkude koondplaan
Vertikaalplaneerimine
Elektrivarustuse skeem
Kooskõlastused ja koostöö

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 05.06.2019. aasta korraldusega nr 687 Hüüru külas Tuti ja Lipsu kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga maasihtotstarbe muutmiseks äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus ning on määratud heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringu käigus on (Akukon OY Eesti filiaali, töö nr 181298-1) poolt läbi viidud mürauuringu modelleering. Tuti kinnistule kavandatakse püstitada kaasaegne andmekeskuste kompleks. Andmekeskuse hooned planeeritakse eesmärgiga, et hoiustada ja käidelda infotehnoloogia seadmeid (serverid, andmemassiivid).  Kokku kavandatakse Tuti kinnistule püstitada kuni 10 äri- ja tootmishoonet (s.h serveriruumid ning vastavalt vajalikud abihooned). Andmekeskuse põhihoonete eesmärk on tagada sinna majutatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete nõuetekohased füüsilised, klimaatilised ning elektrotehnilised nõuded ja turvalisus. Lipsu kinnistule planeeritakse kolm tootmis- ja ärihoonet ja 3 abihoonet.  Planeeringuala asub Hüüru külas, Tallinn-Paldiski maantee läheduses ning piirneb Harku valla halduspiiriga. Planeeringualast idapoole jäävad Harku valla tootmishoonete piirkond, lõunapoole jäävad põllumaad ning edelapoolt piirneb planeeringuala Harku alajaamaga. Planeeringu alast idasuunas ca 90 m kaugusel asub elamupiirkond.  Tuti ja Lipsu kinnistute vahelisele maa-alale jäävad kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, millest üks on reserveeritud Tabasalu-Juuliku ühendustee (Tabasalu-Juuliku tee L25) ja teine kinnistu kergliikluse (Harku kergtee L2) rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 9,6 ha. Lisainfot rohkem planeeritava andmekeskuse kompleksi kohta saab lugeda Saue valla lehest aprill nr 7, lk 5. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
mürauuring
planeeringuala üldplaneeringus
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 17.04.2019. aasta korraldusega nr 474 Koidu külas Koidumetsa tee 7 kinnistu (72701:005:0331, suurusega 39 712 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu,- sotsiaal- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni nelja uue üksikelamu püstitamiseks. Koidumetsa tee 7 kinnistu on hoonestatud, kus paikneb olemasolev üksikelamu koos abihoonetega.  Kokku planeerikase kuni viis üksikelamu krunti, millest üks krunt moodustatakse olemasoleva eluaseme juurde. Lisaks planeeritakse üks transpordimaa krunt juurdepääsu tagamiseks ning üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunt, kuhu kavandatakse palliplatsi rajamist. Planeeritavatele elamukruntidele kavandatakse juurdepääs olemasolevalt juurdepääsuteelt (Koidumetsa teelt). Kahele planeeritavale elamukrundile juurdepääsu tagamiseks kavandatakse Koidumetsa tee pikendus, kuhu rajatakse asfaltkate, samade parameetritega võrreldes olemasoleva teega. Teelõik liidetakse peale väljaehitamist olemasoleva transpordimaa (Koidumetsa tee) koosseisu. Neli uut elamumaa krunti on planeeritud suurustega on ca 1 900-2 000 m², kuhu planeeritakse neli üksikelamut. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Lisainfo detailplaneeringu kehtesatmise korralduses.
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis koos tehnovõrkudega
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel 

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 13.03.2019. aasta korraldusega nr 296 Alliku külas Keldripõllu (72701:002:2153, suurusega 1,01 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise esmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarve 80% tootmismaaks ja 20% ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone püstitamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m, ehitisealuse pinnaga 1000 m². Keldripõllu kinnistu asub Alliku ja Vanamõisa külade piiril, Vanamõisa küla tiheasustusega keskusalast ca 400 m kaugusel. Planeeritava maa-ala suuruseks on 1,0 ha.
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis koos tehnovõrkudega
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
mürauuring


Saue Vallavalitsus kehtestas oma 20.02.2019 korraldusega nr 215 Saue valla Turba aleviku Jaama tee 18 kinnistu detailplaneeringu, mille alusel on kavas kinnistu jagada üheks äri- ja üheks transpordimaa kinnistuks. Ärimaa krundile nähakse ette kolm eraldi hoonestusala kahe ühekorruselise ärihoone, millest ühes asuks kauplus ning teises büroo- ja vähesel määral majutusruumid, ning ühe teenindushoone ja parklaga kütusetankla rajamiseks. Planeeringuala lõunaosasse moodustatakse eraldi Saue vallale üleantav transpordimaa kinnistu ärihoonetele juurdepääsutee ning bussidele parkimiskohtade rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud tehnovarustus, juurdepääsud ja parkimine, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.

Jaama tee 18 kinnistu (51801:001:0732, pindalaga 7258 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) asub Saue valla Turba aleviku põhjapiiril Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla põhimaantee ja Turba-Lehetu kõrvalmaantee (Jaama tee) ristmiku piirkonnas. Maaüksus on hoonestamata ning sellel puuduvad kõrghaljastus ja kommunikatsioonid. Maa-ala läbib 10 kV elektriõhuliini, mis on kavas teisaldada. Kehtiva Nissi valla üldplaneeringu järgi asub planeeritav kinnistu maakasutuse mõttes küll elamumaa juhtotstarbega alal, kuid kõrvalsihtotstarbena on sellel lubatud ka ärimaa.

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

Kehtestamise korraldus

Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Hoonestus- ja maakasutusskeem
Tehnovõrkude skeem
Tehnovõrkude liitumise skeem
Ruumiline illustratsioon