ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2018

 

Saue Vallavalitsus algatas oma 17.10.2018 korraldusega nr 1329 Saue linnas Tule tn 8 (katastritunnusega 72801:002:0054, suurusega 4118 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ja Tule tänav 10 (katastritunnusega 72801:002:0055, suurusega 5445 m², sihtotstarbega ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistutel ja nende lähialal detailplaneeringu koostamise ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata. Planeeringuala asub Saue linnas Tule tänava ääres Koondise ja Pärnasalu tänavate vahelises lõigus ning on osaliselt hoonestatud.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine, maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kaubandushoone, büroohoone ning korterelamute või ärihoonetete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala näol tegemist perspektiivse keskuse maa-alaga, mis on kavas muuta linna olulisemaks äri- ja peamisi esmateenuseid pakkuvaks piirkonnaks võimaldamaks keskuse jätkusuutlikku ja ööpäevaringset kasutust. Detailplaneeringu eesmärk toetab Saue linna üldplaneeringu eesmärki, kuna kavandatav elamute, kaubandus- ja teenindusettevõtete ning büroode omavaheline kombineerimine vahel tagab keskuseala funktsionaalse mitmekesisuse ning sellele omase ööpäevaringse aktiivse kasutuse.

korraldus
eskiisettepanek


Saue Vallavalitsus algatas oma 12.09.2018 korraldusega nr 1156 Saue linnas Paju tn 18 (katastritunnus 72703:001:0280, suurusega 12,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistul ja selle lähialal detailplaneeringu koostamise ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagada elamu,- sotsiaal-, tootmis- või laohoone- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määrata ehitusõigused üksik- ja ridaelamute ning tootmis- või laohoone rajamiseks. Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsuteede ja kergliiklusteede rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Saue linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud osaliselt puhke- ja virgestusmaa ning osaliselt äri- ja elamute maa. Detailplaneeringuga kavandatav ei ole vastuolus Saue linna üldplaneeringuga, kuna sellega kavandatakse valdavas osas üksik- ja ridaelamute ning nende teenindamiseks vajalike teede ja tänavate rajamist ning mitmeid parkmetsa kinnistuid, millest ühele on kavas rajada ka avalik multifunktsionaalne spordiväljak.

korraldus
eskiisettepanek


Saue Vallavalitsus algatas 12.09.2018 korraldusega nr 1141 Hüüru külas Väljamaa (katastritunnus 72601:001:0617, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ning jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu ca 35-ks üksikelamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsuteede ja kergliiklusteede rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneering koostatakse Lehelinnu kinnistust ca 8,0 ha maa-alale, ülejäänud maa-ala (20,0 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Planeeritav maa-ala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Vatsla tee ning Kodasema tee vahelisel maa-alal. Põhja poolt piirneb Vatsla tee ja Kodasema tee ääres paiknevad hoonestatud elamumaadega. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldusega nr 978.


Saue Vallavalitsus algatas 16.05.2018. aasta korraldusega nr 593 Vanamõisa külas Liivakumäe (katastritunnus 72701:002:0275, suurusega 3,10 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Kärneri 2 (katastritunnus 72701:002:0258, suurusega 2,0 ha, maatulundusmaaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistud elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Maa-ala asub Vanamõisa küla keskusalal ning lähiümbrusesse jäävad osaliselt hoonestamata maatulundusmaad ning olemasolevad ja rajatavad üksik- ja kaksikelamud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Maa-ala on hoonestamata. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 5,2 ha. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 19.05.2021 korraldusega nr 508


Saue Vallavalitsus algatas 30.05.2018 korraldusega nr 676 Hüüru külas Tuti (72701:001:2058, suurusega 7,46 ha, maatulundusmaa 100%) ja Lipsu (72701:001:2059, suurusega 2,12 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja jättis sama korraldusega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu algatamise taotleja kavandab planeeringualale rajada kaasaegse andmekeskuste kompleksi. Andmekeskuse hooned planeeritakse eesmärgiga, et hoiustada ja käidelda infotehnoloogia seadmeid (serverid, andmemassiivid). Planeeringuks taotletav maa-ala asub Hüüru külas, Tallinn-Paldiski maantee läheduses ning piirneb Harku valla halduspiiriga. Planeeringualast idapoole jäävad Harku valla tootmishoonete piirkond, lõunapoole jäävad põllumaad ning edelapoolt piirneb planeeringuala Harku alajaamaga. Planeeringu alast idasuunas ca 90 m kaugusel asub elamupiirkond. Tuti ja Lipsu kinnistute vahelisele maa-alale jäävad kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, millest üks on reserveeritud Tabasalu-Juuliku ühendustee (Tabasalu-Juuliku tee L25) ja teine kinnistu kergliikluse (Harku kergtee L2) rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 9,6 ha.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 05.06.2019 korraldusega nr 687.