Kehtestatud detailplaneeringud 2015

 

 

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

Saue Vallavalitsus kehtestas 15.12.2015 korraldusega nr 981 Alliku küla Soonesauna (72701:002:0570) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagada 17-ks elamu-, transpordi- ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest 14 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, 3 transpordimaa krunti juurdepääsude tagamiseks ning üks krunt jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega. Elamumaa kruntidele on lubatud ühe üksikelamu ning kahe abihoone rajamine.
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan

Saue Vallavalitsus kehtestas 1.12.2015 korraldusega nr 928 Alliku küla Koru (Veskimöldre 2) (katastritunnus 72701:001:1118, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 65,35 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga kavandatakse ca 73 ha suurusele maa-alale elamurajooni rajamist. Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel. Planeeringuala piirneb läänest Pääsküla jõega ja põhjapoolsesse külge jääb Kotka elamurajoon, lõunast maatulundusmaadega, mis on osaliselt hoonestatud ja idast 11401 Laagri-Harku teega (Instituudi teega) ning Veskimöldre elamurajooniga. Uue planeeringu lahendusega kavandatakse kehtiva detailplaneeringu uuendamist, sh muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga määratud kinnistute maasihtotstarvet, piire ning täpsustatakse ja täiendatakse ehitusõigust elamu-, äri-, sotsiaal- ja transpordimaade osas. Planeeringuga suurendatakse ka elamuasemete arvu (50 eluaseme võrra). Kokku on kavandatud moodustada 197 krunti: 159 üksikelamu krunti, 9 ridaelamu krunti 91-le ridaelamuboksile, 1 ühiskondlike hoonete maa krunt (kool ja/või lasteaed), 1 ärimaa krunt, 4 maatulundusmaa sh 1 tootmis- ja maatulundusmaa krunt (rohe- ja pargialad) ja 23 transpordimaa krunti. Kokku planeeritakse 250 eluaseme rajamist. 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 1.12.2015 korraldusega nr 927 Vanamõisa küla Rõika tn 7a, Viirpuu tee 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ja Viirpuu tee L1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistud kruntida 22-ks elamu-, tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest 5 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, 14 elamumaa krunti kahe korteriga elamute ja abihoonete rajamiseks, 1 transpordimaa krunt juurdepääsutee rajamiseks ja 2 tootmismaa krunt alajaama ja pumpla tarbeks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Täiendavalt on planeeritud planeeringuala põhjapoolsesse külge, 11186 Tutermaa-Vanamõisa tee äärde planeeritud parkimisala 28 autole. Parkla jääb teenindama eelkõige Tutermaa-Vanamõisa tee ääres asuva Vanamõisa Vabaõhukeskuse külastajaid. Planeeritud on kergtee planeerigualalt Rõika tänavale. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalal. Planeeringuala piirneb põhja poolt 11186 Tutermaa-Vanamõisa teega ja ida-kirde poolt Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. Planeeritava maa-ala suurus on kokku ca 5,0 ha
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 17.11.2015 korraldusega nr 886 Laagri alevikus Pajude pst 5 (katastritunnus 72701:005:2670, suurusega 3 223 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Pajude pst 5 kinnistul asub 17 korteriga, 1971. aastal rajatud 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu, ehitisaluse pinnaga kokku 460 m², kõrgusega maapinnast 8,1 m.  Detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevale korterelamule kuni ühe täiskorruse pealeehitamist ning korterelamu rekonstrueerimist, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 12,0 m, katusekaldega 0-15˚. Korterelamu laiendamist (pealeehitamist) planeeritakse kuni 5 uue korteri tarbeks. Maksimaalne täiskorruste arv on ette nähtud kuni 3 korrust. Lisaks on detailplaneeringu eesmärgiks üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, parkimise, juurdepääsude ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeringuga määratakse lisaks ehitusõigus ühe kuni 1-korruselise abihoone rajamiseks. Planeeritav maa-ala asub Laagri keskuses ning põhja -ja idapoolt piirneb kinnistu Tallinna linna halduspiiriga (Nõmme linnaosa). Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud korterelamumaa.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis koos tehnovõrkudega
situatsiooniskeem

Saue Vallavolikogu kehtestas 29.10.2015 otsusega nr 64 Alliku külas Uuetalu tee 3 (katastritunnus 72701:002:0745, suurusega 5 156 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamu- ja sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa) ning ehitusõiguse määramine kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Sotsiaalmaa sihtotstarbega krundile on antud võimalus rajada laste mänguväljak või jääb ilma ehitusõiguseta üldkasutatavaks maaks nt haljasalaks. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas Kotka tee elamupiirkonnas. Uuetalu tee 3 kinnistu jääb 2003. aastal kehtestatud Alliku küla Uuetoa IV ja Aaviku kinnistute detailplaneeringu koosseisus, millega jagati 10 ha maa-ala 42-ks elamu-, äri-, tootmis,- transpordi- ja maatulundusmaa krundiks ning määrati ehitusõigus 29 elamu ja kahe ärihoone rajamiseks. Uuetalu tee 3 kinnistu maasihtotstarve muudeti 100% ärimaaks ning määrati ehitusõigus kuni 2-korruselise ärihoone ja koos seda teenindava kõrvalhoone rajamiseks. Detailplaneeringu kohaselt kavandati kinnistule kauplusehoone rajamist. Detailplaneeringuga tehakse aga ettepanek muuta kinnistu kasutusotstarve elamumaaks. Kuna üldplaneeringus pole kinnistu alale juhtotstarvet määratud, siis kolme üksikelamukrundi kavandamisel on antud kinnistu alal tegemist üldplaneeringu muutmisega. Arvestades kinnistu suurust ja asukohta, siis majanduslikult ei ole sinna otstarbekas väikekauplust rajada. Väikekaupluse asemel kuni kolme üksikelamu ehitamine ei too kaasa sisulisi muutusi piirkonna hoonestustiheduses ega liikluskorralduses. Elamukruntide kavandamine olemasolevate elamute vahele on loogiline, maakasutuse ja sellega seotud mõjude osas piirkonna elanike suhtes pigem positiivne. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,6 ha. 
otsus

seletuskiri
põhijoonis 
asukohaskeem 
planeeringuala Saue valla üldplaneeringus
ettepanek Saue valla üldplaneeringu muutmiseks

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.10.2015 korraldusega nr 785 Alliku külas Kauri tee 12 ja 14 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta elmaumaa kinnistutel kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute jagamist, sihtotstarbe osalist muutmist transpordimaaks ning ehitusõiguse määramist kuni 2-korruseliste ridaelamute rajamiseks. Kokku planeeritakse 23 ridaelamuboksi. Kinnistud asuvad Saue Vallavolikogu 22. aprilli 2004. aasta otsusega nr 032 kehtestatud Alliku küla Klaokse 12, 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringu alal, millega määrati Kauri tee 12 kinnistule ehitusõigus kolme 2-korruselise hoonete (ridaelamute) rajamiseks ning Kauri tee 14 kinnistule kolme kuni 2-korruseliste hoonete (ridaelamute) rajamiseks. Kokku moodustatakse planeeringualal 14 krunti. Kauri tee 12 ja 14 kinnistud krunditakse, moodustatakse 7 elamumaa krunti  ning planeeritakse 23 uut 2-korruselist ridaelamuboksi, täisehitusprotsendiga 25%, ehitusaluse pinnaga 2300 m², kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,5 m. Kauri tee 12 kinnistul paiknevale olemasolevale ridaelamule määratakse ehitusõgus juurdeehituseks. Lisaks moodustatakse 3 transpordimaa krunti planeeritavatele hoonetele juurdepääsu tagamiseks. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Eluasemete arv võrreldes kehtiva detailplaneeringuga ei muutu. Vähemalt 15 % ulatuses planeeritavatest elamumaa kruntidest tuleb kavandada kõrghaljastuse rajamine. Planeeringualale juurdepääsu tagamiseks ning parema lahenduse väljatöötamiseks on planeeringu menetluse käigus kaasatud planeeringu koosseisu Kauri tee 16 kinnistu, millel paiknevad kolm 2-korruselist ridaelamut. Kauri tee 16 kinnistule kavandatakse moodustada 3 transpordimaa krunti ja 1 elamumaa krunt olemasolevate ridaelamute tarbeks. Kauri tee 16 kinnistule hoonete rajamiseks ehitusõigust käesoleva detailplaneeringuga ei määrata.

korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus
planeeringu lahendust illustreerivad joonised 3D vaade 1 ja vaade 2

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 11.08.2015 korraldusega nr 656 Püha külas Künka (72701:002:0293, suurusega 5 421 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoone ehitusalust pinda ja hoonete arvu krundil ning määratakse ehitusõigus kuni kahe äri- ja tootmishoone rajamiseks. Künka kinnistule on koostatud detailplaneering, mis kehtestati Saue Vallavalitsuse 12. märtsi 2013. aasta korraldusega nr 175. Detailplaneeringuga muudeti Künka kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaast 50% äri- ja 50% tootmismaaks ning määrati ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone (büroo- ja laohoone) rajamiseks, maksimaalse ehitusaluse pinnaga 992 m², st täisehitusprotsendiks määrati (ca 18%), hoone kõrguseks maapinnast määrati kuni 12,0 m. Planeeringuga lahendati juurdepääsuteed ning krundi tehnovarustus, esitati servituutide vajadus, määrati haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringuga kavandatakse Künka kinnistul täpsustada ja täiendada ehitusõigust. Uue koostava detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone asemel kuni kahe 3-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks, suurendatakse hoonestusala ning krundi täisehitusprotsendiks määratakse kuni 40%. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 7.07.2015 korraldusega nr 580 Hüüru külas Uuetoa 1 (72701:001:0002, suurusega 28,77 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetoa 1 kinnistu on hoonestatud (endine talukoht), millel paikneb paekivist aidahoone. Planeeringuga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega ca 3000 m²) kuni kahe 2-korruseliste, kõrgustega maapinnast katuseharjani 8,5 m üksikelamute ja kuni 1-korruseliste abihoonete, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m rajamiseks.  Suurem osa kinnistust (ca 28 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega, millele ehitusõigust ei määrata. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringu mahus on antud juurdepääsu lahendus avalikult teelt (Kodasema teelt) planeeritavate elamukruntideni. Planeeringuala suuruseks on 0,7 ha. 


Saue Vallavalitsus kehtestas 02.06.2015 korraldusega nr 461 Laagri alevikus Sepa-Jaani ja Veskitammi tn 26 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeringualale kooli, spordikompleksi (võimalik tennisekeskus), tervise- ja sotsiaalkeskuse ning korterelamute rajamist. Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendus. Planeeritav maa-ala asub Veskitammi tn, Kuuse tn, Laagri Kooli ja Veskitammi Lasteaia vahelisel maa-alal ning planeeritava maa-ala suurus on ca 5,0 ha. Kinnistud asuvad Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002. aasta otsusega nr 135 kehtestatud Laagri alevik Veskitammi tn, Kuuse tn, Kuuse põik ja Redise tn vahelise ala detailplaneeringu koosseisus, millega määrati kruntidele ehitusõigus kool-lasteaed-spordihoone, ühiskondliku hoone (kultuuri- sakraal-, sotsiaalhooldeasutus vms), ärihoone, üksikelamute (23 elamut) ja korterelamute (4 kolmekorruselist elamut) ehitamiseks. Detailplaneeringuga on lahendatud nii perspektiivne tänavavõrk kui ka tehnilise infrastruktuuri ühendused. Detailplaneeringust on ellu viidud kool-lasteaed-spordihoone ehitus (Laagri Kool) ning lasteaia juurde viiv tänavaosa, ülejäänud osa planeeringust on ellu viimata. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusõiguse täpsustamine ja täiendamine Sepa-Jaani ja Veskitammi tn 26 kinnistute osas. Käesolev detailplaneering näeb ette kinnistu jagamise viieks krundiks ja üheks ajutiseks krundiks, kolmeks ühiskondlike ehitiste maa krundiks, üheks ärimaa krundiks ja üheks korterelamute maa krundiks ning kruntida ühe ärimaa sihtotstarbega ajutise krundi, mis liidetakse spordi- ja vabaajakeskuse krundiga. Detailplaneering annab paindlikud võimalused lahendada koolihoonet, tervisekeskust ja spordi- ja vabaajakeskust mitme erineva lahendusvariandina. 

korraldus
situatsiooniskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
planeeringu lahendust illustreerivad joonised 3D variant 1 ja variant 2

Saue Vallavalitsus kehtestas 26.05.2015 korraldusega nr 444 Vanamõisa küla Kärneripõllu (72701:002:1945, suurus 5 561 m², maatulundusmaa 100%), Tammepõllu (72701:002:1943, suurus 5 384 m², elamumaa 100%) ja Mäepealne (72701:002:0317, suurus 1,66 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga kavandatakse Vanamõisa vabaõhukeskusega külgnevale ca 2,8 ha maa-alale puhkekeskuse rajamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute liitmine, sihtotstarbe muutmine ärimaaks 30% ja transpordimaaks 70% ning määratakse ehitusõigus majutushoonete ja juurde kuuluvate kõrvalhoonete (abihoonete) rajamiseks. Planeering näeb ette kämpingumajade (12 kämpingumaja), saunahoone, majandushoone, administratriivhoone, abihoonete (kokku planeeritakse 19 hoonet) rajamist. Lisaks planeeritakse karavaniparkla, kuhu on planeeritud 66 kohta  ja 28 kohaline autoparkla (vajadusel võetakse karavaniparka kasutusse autoparklana). Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendus. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal Vanamõisa vabaõhukeskuse, Tutermaa-Vanamõisa tee ja hoonestamata maatulundusmaade vahelisel maa-alal, mis piirneb Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. Maa-ala külgneb Vanamõisa vabaõhukeskusega, olles selle kompaktseks laienduseks ning antud piirkonnas on olemas ka sobiv infrastruktuur. Planeeringualale tagatakse juurdepääs Tutermaa-Vanamõisa teelt. 

korraldus
asukohaskeem
seletuskiri
põhijoonis koos tehnovõrkudega

Saue Vallavalitsus kehtestas 26.05.2015 korraldusega nr 445 Laagri alevikus Veskitammi tn 15 (katastritunnus 72703:001:0071, suurusega 1 206 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused kinnistul paiknevale 2 korruselise korterelamu laiendamiseks (pealeehitamiseks) ja rekonstrueerimiseks. Veskitammi tn 15 kinnistul asub 12 korteriga, 1970ndatel rajatud 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu, kõrgusega maapinnast 8,7 m. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevale korterelamule kuni ühe täiskorruse ja ühe katusekorruse pealeehitamist, kõrgusega maapinnast katuseharjani 13,7 m. Korterelamu laiendamist (pealeehitamist) planeeritakse kuni 8 uue korteri tarbeks. Uued korterid planeeritakse läbi kahe korruse. Maksimaalne täiskorruste arv on ette nähtud kuni 3 korrust + 1 katusekorrus. Lisaks on detailplaneeringu eesmärgiks üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. 

korraldus
asukohaskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan

Saue Vallavalitsus kehtestas 12.05.2015 korraldusega nr 395 Laagri alevikus Kirsimäe (katastritunnus 72703:001:0218, suurusega 13 191 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 8-ks elamu-, transpordi- ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest viiele krundile (suurustega ca 1 500 m²) kavandatakse üksikelamute ja abihoonete rajamist, kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti moodustatakse juurdepääsude tagamiseks planeeritavatele elamumaa kruntidele ning üks krunt jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu käesoleva detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Juurdepääs planeeringualale on tagatud Seljaku tänavalt. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb kinnistu Seljaku tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt piirneb Saku valla halduspiiriga. 
korraldus

asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan

Saue Vallavalitsus kehtestas 28.04.2015 korraldusega nr 354 Laagri alevik  4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Keila-Tallinn 87,2-91,1 km raudtee, Vääna jõe ja Topi liiklussõlme vahelise maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute jagamist ja sihtotstarbe osalist muutmist ning ehitusõiguse määramist ärihoonete ja kortermajade rajamiseks. Planeeritud maa-alal paiknevad krundid on ette nähtud kruntida ümber 42-ks krundiks: 26 ärimaa krunti, 3 tootmismaa krunti, 1 elamumaa ja/või ärimaa krunt (korterelamute ehitamiseks), 1 transpordi- ja maatulundusmaa krunt ning 11 transpordimaa krunti. Detailplaneering näeb ette planeeringualale "Gate Tallinn kaubanduspargi" rajamist. Detailplaneeringu üldkontseptsioon näeb ette planeeritud ala jagamist kaheks arengualaks: Logistika ala - planeeritud lääneserva jääva raudtee ääres ning kõrgepingeliinide vahelisel alal. Teine on tarbijale suunatud avalikke teenuste ja pakkuvate äride ala (näiteks väikehulgilaod, kaubandus ja teenindus, bürood), kuid ka büroohoonete ala planeeringuala keskosas, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres ning Vääna jõega külgneval alal. Detailplaneeringuga on moodustatud Vääna jõe äärse haljasala ja ettevõtlusala vahelisele alale elamumaa ja/või ärimaa sihtotstarbega krunt, kuhu kavandatakse korterelamute rajamist. Planeeringuala külgneb Tallinn-Pärnu-Ikla teega, Keila - Tallinn elektriraudteega ning Vääna jõega. Juurdepääs planeeritud alale on Tallinn-Pärnu-Ikla maanteelt Topi eritasandilise ristmiku ja Tabasalu-Juuliku ühendustee kaudu. Planeeritud ala läbiv tee on kavandatud põhitänavaks, mis on perspektiivis ühendustee riigimaantee ja Saue linnaga, võimaldades nii Saue-Laagri asumite ühendust kui ka juurdepääsu perspektiivsele tänava äärsetele arendusaladele. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 66 ha. 

korraldus
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
liiklusskeem

Saue Vallavalitsus kehtestas 10.03.2015 korraldusega nr 213 Jõgisoo küla Põhja-Torokse (katastritunnus 72703:002:0023, suurusega 4 400 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks (suurustega 2 014 m² ja 2 385 m²), maasihtotstarbe muutmine elamumaaks 100% ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed, parkimine ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. 

korraldus 
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem

planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus kehtestas 10.03.2015 korraldusega nr 214 Aila küla Tanni (katastritunnus 72701:003:0009, suurusega 4 360 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine kaheks üksikelamukrundiks ning ehitusõiguse määramine ühe uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Tanni kinnistu on hoonestatud, millel asub üksikelamu ja abihoone. Detailplaneeringuga kavandatakse Tanni kinnistu jagamist kaheks krundiks, millest üks krunt (suurusega 2 010 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja teine krunt (suurusega 2 350 m²) uue kuni 2-korruselise, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m üksikelamu ja kahe kuni 1-korruseliste abihoonete, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 400 m². Tanni kinnistu jääb kehtiva üldplaneeringu kohaselt tiheasustusega alale ning maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.01.2015 korraldusega nr 3 Alliku külas Tammelehe tee 43 (72701:001:0362, 1 639 m², elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga rajada kinnistule kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu.

korraldus

seletuskiri + kooskõlastuste koondtabel

põhijoonis

tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.01.2015 korraldusega nr 4 Alliku külas Tammelehe tee 45 (72701:001:0361, 1 616 m², elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga rajada kinnistule kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
korraldus
seletuskiri+ kooskõlastuste koondtabel
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus