Kehtestatud detailplaneeringud 2014

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 9.12.2014 korraldusega nr 930 Koidu küla Koidu tee 36 (katastritunnus 72701:005:0356, suurusega 2 137 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada kinnistule kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 26. juuni 2003 otsusega nr 047 kehtestatud Koidu ja Koidu I kinnistute (Koidu elamurajoon) detailplaneeringu koosseisus, millega määrati kinnistule ehitusõigus ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 250 m². Uue detailplaneeringuga kavandatakse kinnistule rajada üks kuni 2-korruseline kahe korteriga elamu, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 10,0 m ja kuni kaks 1-korruselist abihoonet, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m, täisehitusprotsendiga (25%). Krundi piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Lahendatud on krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. 
 

Saue Vallavolikogu 27.11.2014 otsusega nr 63 kehtestati Jõgisoo küla Sillaotsa 3 (katastritunnus 72703:002:0189, suurusega 4,21 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maasihtotstarbe muutmine äri-, transpordi- ja tootmismaaks ning jagamine 9-ks krundiks, millest 2 krunti kavandatakse ärihoonete rajamiseks, 4 transpordimaa krunti ning 3 tootmismaa krunti rajatavate puurkaevude tarbeks. Ärimaa sihtotstarbega kinnistutele on määratud ehitusõigus kuni 3-korruseliste ärihoonete rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 14 m, kuhu planeeritakse ehitusmasinate esindus- ja väljaõppekeskust ning lao- ja kontorihooneid. Maaüksus piirneb idasuunal Jõgisoo II rambiga nr 1111, mis ühendab 4 Tallinn-Pärnu Ikla põhimaanteed ning 11116 Kanama-Jõgisoo teega. Planeeringuala põhjaküljel on piiriks 5 m laiune asfalttee (Tedremaa tee), lõunasuunal külgneb ärimaaga, kus tegutseb Jõgisoo Forellipüük ning läänesuunal Tederemaa tee 11 maaüksusega, mis on kasutusel põllumajandusmaana. Detailplaneering näeb ette kehtiva Saue valla üldplaneeringu muutmist. Detailplaneering on algatatud Saue Vallavolikogu 24. aprilli 2008. aasta otsusega nr 011. Saue valla üldplaneeringu kaardi kohaselt on kinnistu maakasutuse otstarve põllumaa ning käsitletaval alal haritava maa viljelusväärtuseks üle 40 hindepunkti. Saue valla praegu kehtiva (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta otsusega nr 89) üldplaneeringu (seletuskiri lk 15, p 7) kohaselt, tuleb säilitada väärtuslik põllumaa põllumajanduslikuks otstarbeks ning neid alasid reeglina ei hoonestata. Võttes aluseks Saue valla üldplaneeringu seletuskirja punkt 15 (rakendussätted), mis sätestab, et kõikide 2005. aastal kehtestatud Saue valla üldplaneeringu kohasena algatatud ning käesoleva üldplaneeringu kehtestamise hetkel poolelioleva menetluskäiguga detailplaneeringute puhul tuleb arvesse võtta käesolevat üldplaneeringut. Juhul, kui menetletav detailplaneering on vastuolus käesoleva üldplaneeringuga, tuleb see viia vastavusse üldplaneeringuga, kui detailplaneeringut ei ole enne üldplaneeringu kehtestamist jõutud vastu võtta „Planeerimisseaduse" § 18 lõike 1 tähenduses, välja arvatud juhul, kui Saue Vallavolikogu otsustab detailplaneeringut edasi menetleda üldplaneeringut muutvana. Sillaotsa 3 kinnistu detailplaneeringut ei viidud vastavusse kehtiva valla üldplaneeringuga ning planeeringut menetleti edasi üldplaneeringut muutvana. Planeeringu ala asub Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee ääres.  Arvestades Saue valla soodsat logistilist asukohta Tallinna ja Tallinn-Pärnu-Ikla maantee läheduses, on funktsionaalsetelt seostelt planeeringu ala asukoht igati sobiv ärihoonete rajamiseks. Sillaotsa 3 kinnistule planeeritakse 4 transpordimaa krunti, millest 3 krunti võõrandatakse tasuta vallale, vastavalt maaomaniku ja Saue Vallavalitsuse vahel sõlmitud kokkuleppele. Teed määratakse avalikuks kasutamiseks. Jõgisoo külas asuvale olemasoleva asfaltkattega teele (Tedremaa tee), mis asub Sillaotsa 3 kinnistu koosseisus ning on eraomandis, moodustatakse  1 transpordimaa krunt ning 2 transpordimaa krunti moodustatakse planeeritava kergliiklustee ehitamiseks ja teenindamiseks. Saue valla uues üldplaneeringus (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta otsusega nr 89) ja Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringus (kehtestatud Harju maavanema 24. aprilli 2012. aasta korraldusega nr 697-k) on ette nähtud prioriteetsusastme kergliiklustee ehitamiseks teekoridor, mis piirneb 11116 Kanama-Jõgisoo teega ning 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti planeeritakse Sillaotsa 3 kinnistu idapoolsesse serva. Ärimaa kruntidele juurdepääsuks planeeritud transpordimaa krunt jääb erateeks. Vastavalt Saue Vallavalitsuse, Tehnomaja OÜ ja Kovek AS vahel 13. juunil 2014. aastal sõlmitud kokkuleppele, finantseerib arendaja Kovek AS omandis oleva Välja 10 (katastritunnusega 72703:002:0279) kinnistule uue biopuhasti rajamist. Planeeringuala lähipiirkonnal on reovee puhastusseadmed amortiseerunud ja vananenud ning sellest tulenevalt kaasneb planeeritava hoonete rajamisega kinnistu omanikul kohustus rajada puurkaevud ja rekonstrueerida olemasolevat reovee puhastusseadet, mis parandab ka planeeringu ala lähipiirkonna elanike olemasolevat olukorda. 

otsus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
kontaktvööndiskeem

Saue Vallavalitsuse 30.09.2014 korraldusega nr 747 kehtestati Alliku külas Kurra 6 (katastritunnus  72701:002:0540, maatulundusmaa 100%, suurusega 1,53 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 6-ks elamu- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest neljale krundile kavandatakse üksik- ja kaksikelamute ning abihoonete rajamist ning kaks transpordimaa krunti planeeringuala läbiva tee (Kurra tee) väljaehitamiseks ja Kotka tee L3 teemaa laiendamiseks. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis on osaliselt välja arendatud ning hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega ning ridaelamutega. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,6 ha. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem

planeeringuala üldplaneeringus


Saue Vallavalitsuse 30.09.2014 korraldusega nr 748 kehtestati Alliku küla Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada kruntidel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ja hoonete arvu krundil ning täpsustada piirdeaedade asukohad kruntide piiril. Kinnistud asuvad Saue Vallavolikogu poolt 27. jaanuari 2005. aasta otsusega nr 001 kehtestatud Alliku küla Klaokse 11 kinnistu detailplaneeringu koosseisus, millega moodustati 18 üksikelamu krunti ning määrati ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete rajamiseks. Kruntide täisehitusprotsendiks määrati 15-20%. Kehtiva detailplaneeringuga määrati Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kinnistutele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks ning täisehitusprotsendiks määrati 15%. Detailplaneeringuga on tehtud järgmised muudatused: Katre tee 1, 3, 5, 7 ja 9 kruntidel on suurendatud hoonete ehitusalust pinda ning kruntide täisehitusprotsendiks on määratud kuni 25%.  Suurendatud on abihoonete arvu krundil – kehtiva detailplaneeringuga lubatud üks abihoone, planeeritakse kuni kaks abihoonet. Piireaiad planeeritakse kruntide piirile (kehtivas detailplaneeringus kitsendus, kus avaliku kasutusega haljasala on osaliselt määratud elamukruntide koosseisu ning piirdeaiad on lubatud rajada kruntide piirist 5,0 m kaugusele). Hoonestuse minimaalseks kauguseks kruntide piirist on määratud alates 4,0 m, vastavalt tuleohutusnõuetele. Kruntide piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Ülejäänud kinnistute osas jääb Klaokse 11 kinnistu detailplaneering kehtima ning detailplaneering on osaliselt ellu viidud, st on välja ehitatud välisvõrgud ning juurdepääsutee. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,9 ha. 

korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 02.09.2014 korraldusega nr 655 kehtestati Koppelmaa külas Koppelmaa AÜ, Karu tn 7(katastritunnus 72704:004:0522, suurusega 1 480 m²), Karu tn 9 (katastritunnus 72704:004:0290, suurusega 1 462 m²), Karu tn 11 (katastritunnus 72704:004:0510, suurusega 2 072 m²) ja Karu tn 13 (katastritunnus 72704:004:0612, suurusega 2 280 m²) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni nelja üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed, parkimine ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Detailplaneeringu koosseisu on kaastatud ka Koppelmaa AÜ, Karu tn 5 kinnistu, kuhu käesoleva detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata. Koppelmaa AÜ, Karu tn 5, 7, 9, 11 ja 13 elamumaa sihtotstrbega kinnistud asuvad Saue valla üldplaneeringu kohaselt tiheasustusega alal, maakasutuse juhtotstarbega aiandus- ja suvilaühistute maa. Aiandusühistu "Koppelmaa" hoonestamise aluseks on 1988. aastal koostatud Aianduskooperatiivi "Koppelmaa" hoonestusprojekt. Aiandusühistu territooriumil läbiviidud maade ostueesõigusega erastamise käigus on hoonestusprojektis ettenähtud üldkasutatav sotsiaalmaa jagatud eraldiseisvateks elamumaa sihtotstarbega katastriüksusteks, milliste hulka kuulub ka Koppelmaa AÜ, Karu tn 5, 7, 9, 11 ja 13 kinnistud. Maareformi käigus oli ette nähtud määrata kõigi ühistute ringpiiri sees moodustatud maaüksuste sihtotstarbeks elamumaa, kuid selle toiminguga ei reguleeritud mingeid võimalikke ehitusõigusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Koppelmaa AÜ, Karu tn 7, 9, 11 ja 13 kinnistutele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,0 ha. Detailplaneeringu eesmärk ja lahendus ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus
 

Saue Vallavolikogu 28.08.2014 otsusega nr 46 kehtestati Alliku külas Koru tn 6a kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru tn 6a kinnistu sihtotstarbe muutmine äri-, elamu ja transpordimaaks, jagamine kolmeks krundiks, millest ärimaa krundile määratakse ehitusõigus olemasoleva 1-korruselise hoone laiendamiseks (1-korruse pealeehitamiseks) ja rekonstrueerimiseks ning elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Üks transpordimaa sihtotstarbega krunt planeeritava kergliiklustee ehitamiseks ja teenindamiseks. Koru tn 6a kinnistul paikneva hoone juurdeehitamisel (1-korruse pealeehitamisel) ja hoone rekonstrueerimisel olemasolevat ehitusalust pinda ei suurendata. Detailplaneeringu algatamisel võeti aluseks kehtiv Saue valla üldplaneering (kehtestatud 2005), mille kohaselt kinnistu asub tiheasustusalal, millele ei ole määratud juhtotstarvet. Saue valla uue üldplaneeringu seletuskiri, (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012 otsusega nr 89), sätestab, et olemasolevaid katastriüksusi võib kasutada edasi nende senise kasutusotstarbe järgi. Koru tn 6a kinnistu sihtotstarve on tootmismaa 100% (endine sihtotstarve põllumajanduslike tootmishoonete maa) ning seetõttu sisaldab detailplaneering Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Ärimaa vajadus on põhjendatud kinnistul asuva loomapidamishoone ümberehitamiseks ärihooneks st kasutusotstarbelt tavandihooneks. Elamumaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks on põhjendatud, kuna kinnistul asuvad 1924. aastal rajatud elamu varemed (elamukoht) ja 1936. aastal rajatud laut, mida on hiljem laiendatud ja ümber ehitatud. Mõlemad hooned on kantud ehitis¬registrisse. Kinnistu asub Saue valla üldplaneeringu kohasel tiheasustusega alal, Pääsküla jõe kalda 100 m piiranguvööndis ja osaliselt 50 m ehituskeeluvööndis, sh asuvad osaliselt  ehituskeeluvööndis nii olemasolev loomakasvatushoone kui ka olemasolevad elamu varemed. "Looduskaitseseaduse" § 38 lõike 4 punkti 5 kohaselt ei laieneks ehituskeeld olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. Detailplaneeringuga aga soovitakse suurendada olemasoleva loomapidamishoone (planeeritava ärihoone) ehitusmahtu ühe korruse pealeehitamise teel rohkem, kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist. Seetõttu taodeldi detailplaneeringuga "Looduskaitseseaduse" § 40 sätestatud korras ehituskeeluvööndi vähendamist, st luba ehituskeeluvööndis juba olemasoleva hoone ehitusmahu suurendamiseks ehk sellele ühe korruse pealeehitamiseks. Keskkonnaamet andis oma 25.03.2014. aasta kirjaga nr HJR 14-9/14/21964-4 nõusoleku Pääsküla jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks detailplaneeringu alusel põhijoonisel näidatud ulatuses (13 meetrini). Saue valla uues üldplaneeringus (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta otsusega nr 89) ja Harjumaa kergliiklusteede teemaplaneeringus (kehtestatud Harju maavanema 24.aprilli 2012. aasta korraldusega nr 697-k) on ette nähtud prioriteetsusastme kergliiklustee ehitamiseks teekoridor (tee kulgeb Laagri-Padula-Saue kergliiklusteelt üle Koru tn silla Koru planeeringualale ja seejärel Kotka tee elamupiirkonda). Planeeringuga moodustatakse transpordimaa krunt planeeritava kergliiklustee ehitamiseks ja teenindamiseks (suurusega 401 m²) ning samas tagatakse ka juurdepääs Koru tn 6a kinnistule ja naaberkinnistule (Laagri alajaam). Kergliiklustee planeeritakse kinnistu lääne poolsesse serva olemasolevate elektriõhuliinide kaitsevööndisse. Transpordimaa krunt võõrandatakse (vastavalt Saue valla ja Koru tn 6a kinnistu omaniku vahel sõlmitud notariaalsele eelkokkuleppele) peale detailplaneeringu kehtestamist Saue vallale. Kergliiklustee hakkab ka osaliselt kulgema mööda Koru tn 6a naaberkinnistul (Laagri alajaam, katastritunnus 72701:005:0051) ning teelõigule on seatud isiklik kasutusõigus Saue valla kasuks. 
otsus

seletuskiri

põhijoonis
liiklusskeem nr 1
liiklusskeem nr 2
liiklusskeem nr 3
asukohaskeem

planeeringuala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 12.08.2014 korraldusega nr 614 kehtestati Alliku külas Tammelehe tee 18 (katastritunnus 72701:001:0452, suurusega 3 227 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga rajada kinnistule kaks 2-korruselist 4 boksiga ridaelamut. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 22. aprilli 2004. aasta otsusega nr 031 kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 kinnistute detailplaneeringu alal (Metsavahi elamurajoon), millega määrati kinnistule ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise 6 boksiga ridaelamu rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 600 m², s.t krundi täisehitusprotsendiks määrati (19%). Uue detailplaneeringuga kavandatakse kinnistule rajada kaks 2-korruselist 4 boksiga ridaelamut (kokku 8 boksi), ehitusaluse pinnaga kokku kuni 820 m², kõrgusega maapinnast kuni 8,0 m, täisehitusprotsendiga (25%). Krundi piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Lahendatud on krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.

 

Saue Vallavalitsuse 29.07.2014 korraldusega nr 579 kehtestati Laagri alevikus Põdrajuure tn 7 (katastritunnus 72701:005:0514, suurusega 3 863 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu kruntimine kaheks üksikelamukrundiks ning ehitusõiguse määramine ühe uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Põdrajuure tn 7 kinnistu on hoonestatud, millel asub üksikelamu ja abihoone. Detailplaneeringuga kavandatakse Põdrajuure tn 7 kinnistu jagamist kaheks krundiks, millest üks krunt (suurusega 2 090 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja teine krunt (suurusega 1 773 m²) uue kuni 2-korruselise, kõrgusega maapinnast kuni 9,0 m üksikelamu ja kahe kuni 1-korruseliste abihoonete, kõrgusega maapinnast kuni 5,0 m rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 350 m². Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 29.07.2014 korraldusega nr 578 kehtestati Alliku külas Juhkomäe 1 (katastritunnus 72701:001:0156, suurusega 6,27 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 28-ks elamu-, transpordi-, sotsiaal (üldkasutatava maa) ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks, millest 23 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti, 2 transpordimaa krunti ning 1 tootmismaa krunt. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Vastavalt Saue valla üldplaneeringule ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", jääb planeeringuala läänekülg rohevõrgustiku K9 koridori äärealale ning Vääna jõe kalda 100 meetrisesse piiranguvööndisse, kuhu hoonete rajamist ei kavandata. Maa-alale on planeeritud kaks sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatava maa) krunti, millest ühele (suurusega ca 1,0 ha) kavandatakse lastemänguväljaku rajamist ning teine krunt jääb haljasalaks. 
korraldus

seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 487 kehtestati Vanamõisa külas Tamme 2 (katastritunnus 72701:002:0274, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 1,0 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.Detailplaneeringuga kavandatakse Tamme 2 kinnistu jagamist neljaks kinnistuks, millest üks kinnistu (suurusega 2 400 m²) moodustatakse ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Teine kinnistu hakkab koosnema kahest katastriüksust (suurustega 2 370 m² ja 3 290 m²), mis jäävad jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega ja kuhu käesoleva detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata. Üks transpordimaa sihtotstarbega kinnistu moodustatakse juurdepääsu tagamiseks planeeritavale elamumaa kinnistule, mille väljaehitamise kohustus jääb huvitatud isikule, enne planeeritavatele hoonetele ehitusloa väljastamist. Teine transpordimaa krunt moodustatakse Rõika tänaval olemasolevale tänavalõigule, mis on avalikus kasutuses ning krunt antakse üle tasuta vallale enne planeeritavatele hoonetele ehitusloa väljastamist, kuid mitte hiljem, kui kuue (6) kuu jooksul peale detailplaneeringu kehtestamist. Juurdepääs planeeringualale on tagatud 11185 Hüüru-Alliku-Saue kõrvalmaanteelt mööda Rõika tänavat.

korraldus

põhijoonis
seletuskiri
asukohaskeem

 

Saue Vallavalitsuse 3.06.2014 korraldusega nr 448 kehtestati Laagri alevikus Sillaotsa 3 (katastritunnus 72703:001:1090) ja Tõnu-Hansu 5 (katastritunnus 72703:001:1111) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga määratud kinnistute maasihtotstarvet, piire, tehnovõrkude lahendust ning täpsustada ja täiendada ehitusõigust. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistute jagamiseks viieks krundiks, millest ühele kinnistule jääb kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigus 1-korruselise tanklahoone (automaat- ja/või mehitatud tankla) rajamiseks ning maasihtotstarbeks 100% ärimaa, teise kinnistu sihtotstarvet muudetakse 100% ärimaast osaliselt tootmismaaks (ärimaa 70% ja tootmismaa 30%), vastavalt Saue valla üldplaneeringus lubatud nõuetele ning määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone rajamiseks, hoone korruselisus maapealne kuni kolm korrust ning üks maa-alune korrus, kõrgusega maapinnast kuni 14,0 m, ehitusaluse pinnaga 6 175m², st täisehitusprotsendiks (40%). Ülejäänud maa-ala kavandatakse transpordimaa sihtotstarbega kruntide tarbeks. Sillaotsa 3 ja Tõnu-Hansu 5 kinnistud asuvad Laagri alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Tallinn-Keila-Paldiski raudtee vahelisel maa-alal. Planeeringuala piirneb edelast hoonestatud kinnistuga, millel paikneb IVECO autokeskus. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,0 hektarit ning maa-ala on hoonestamata.

korraldus

seletuskiri

põhijoonis

tehnovõrkude koondplaan

liiklusskeem

kontaktvööndiskeem

 

Saue Vallavolikogu 30.01.2014 otsusega nr 10 kehtestati Vanamõisa külas Kääru tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kääru tn 2 kinnistu maasihtotstarbe osaline muutmine, kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks, millest üks moodustatakse olemasoleva majavalduse juurde ja teine elamukrunt uue üksikelamu ehitamiseks ning üks transpordimaa sihtotstarbega krunt Suurevälja tee äärde planeeritava kõnnitee ehitamiseks ja teenindamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas Vanamõisa küla tuumikus ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest – tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide suuruseks peab olema 1 500 - 2 400 m². Antud kinnistu asukoha, ebakorrapärase kuju ja olemasolevate hoonete asukoha puhul ei ole võimalik moodustada kahte kompaktset üksikelamukrunti, mille suurused oleks kooskõlas üldplaneeringuga ette nähtud kruntide suuruse osas ning seetõttu maa efektiivsema kasutamise seisukohalt on otstarbekas planeerida elamumaa krundid suurustega 923 m² ja 2 547 m². Väiksema krundi suuruse planeerimine on tingitud ka asjaolust, et üle kinnistu kulgev olemasolev juurdepääsutee on kaasatud uue moodustatava kinnistu koosseisu, et ei tekiks eraldiseisvat kinnistut. Juurdepääsuteed kasutavad ka naaberkinnistu elanikud ning notariaalselt sõlmitud kokkulepe koos plaaniga on kantud ka kinnistusraamatusse teeservituudina. Planeeringuga moodustatakse transpordimaa krunt (suurusega 75 m²) Suurevälja tee äärde planeeritava kõnnitee ehitamiseks ja teenindamiseks, mille kinnisasja omanik annab tasuta üle Saue vallale. Tulevikus rajab Saue vald koos kergliiklustee ehitamisega kinnistu piirile piirdeaia. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek valla üldplaneeringu muutmiseks ühe üksikelamukrundi lubatud suuruse osas.

otsus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus