ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2016

 

 

Saue Vallavalitsus algatas 22.11.2016 korraldusega nr 809 Vanamõisa külas Vanamõisa tee 20 (72701:002:1326, suurusega 5 829 m², elamumaa 100%) ja Männituka (72701:002:1325, suurusega 203 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Kinnistud asuvad Vanamõisa külas ning jäävad Vanamõisa tee ja Välja elamurajooni vahelisele maa-alale. Kinnistud asuvad üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal ning maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Üldplaneeringu kaardi kohaselt on tegemist kõrghaljastusega maa-alaga, kus ehitiste kavandamisel tuleb maksimaalselt säilitada kõrghaljastus. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,61 ha.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 575.

 

Saue Vallavalitsus algatas 25.10.2016 korraldusega nr 745 Laagri alevikus Tuulemurru tn 6a (72701:001:1449, suurusega 3 474 m², elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga ehitusõiguse määramiseks kuni kahe 2-korruseliste ridaelamute rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Tuulemurru tn 6a kinnistu on hoonestatud poolelioleva korterelamuga. Kinnistul paiknev olemasolev hoone projekteeriti ja alustati ehitust aastatel 1993-1994. Hoone oli projekteeritud suuremahulise üksikelamuna. Saue Vallavalitsuse 25.04.2006 aasta korraldusega nr 410 on määratud kinnistule projekteerimistingimused olemasoleva üksikelamu ümberehitamiseks korterelamuks. Kinnistule on väljastatud ehitusluba (25.10.2006.a.), millel kohaselt määrati ehitusõigus ühe 2-korruselise kaheksa korteriga korterelamu rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 842 m², suletud netopinnaga 1276 m², kõrgusega maapinnast 10,7 m. Planeeringuga määratakse kinnistule ehitusõigus kuni kahe 2-korruselise (3+3 boksiga) ridaelamute rajamiseks, maksimaalse kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m, ehitusaluse pinnaga kuni 842 m² (sama, mis olemasoleval korterelamul lubatud ehitusalune pind), täisehitusprotsendiga (kuni 25%), netopinnaga kuni 1000 m². Hooned planeeritakse paralleelselt Tuulemurru tänavaga. Kinnistul tuleb tagada maksimaalne kõrghaljastuse säilimine.  Parkimine lahendatakse oma krundi piires ning igale ridaelamuboksile tuleb kavandada vähemalt kaks parkimiskohta. Olemasolev pooleliolev ehitis lammutatakse. Krundi piire ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Tuulemurru tn 6a kinnistu kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud kuni 2-korruseliste üksikelamutega ning osaliselt ridaelamutega. Saue valla üldplaneeringu seletuskirja kohaselt uute ridaelamu kruntide koormusindeks (krundipinna suhe eluaseme arvu) peab üldjuhul olema 400-800, suurenedes asula keskusest äärealade suunas. Planeeritavate ridaelamute koormusindeks tuleb ca 579 m², mis on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus sätestatud nõuetega.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 458.

 

Saue Vallavalitsuse 18.10.2016 korraldusega nr 736 algatati Hüüru külas Lehiste, Muinasasula tee, Muinasasula tee 2, 2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 kinnistute ja lähiala detailpalneering, eesmärgiga muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute kruntimist, maasihtotstarbe osalist muutmist elamu- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramist üksikelamute ja ridaelamu rajamiseks. Kinnistud jäävad (välja arvatud Kalda tee 6, Kalda tee lõik 1 ja Muinasasula tee 2a) Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneeringu koosseisu. Detailplaneeringuga on Lehiste 2 kinnistu (suurusega 7,47 ha) jagatud kokku 11-ks elamu,- äri,- transpordi,- tootmis- ja maatulundusmaa krundiks ning kruntidele on määratud ehitusõigus viie ühekorteriga väikeelamu, kahe kahe korteriga elamu ja ühe ärihoone rajamiseks ning on lahendatud juurdepääsuteed ja tehnovõrgud. Elamukrundid on planeeritud suurusega 1660-3209 m² ja ärimaa krunt 2005 m². Uue planeeringu lahendusega kavandatakse kehtiva detailplaneeringu uuendamist, sh muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga määratud kinnistute maasihtotstarvet, piire ning täpsustatakse ja täiendatakse ehitusõigust elamu-, äri-, maatulundus- ja transpordimaade osas. Valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalas, Hüüra küla keskuses  ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt  pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 7,0 ha.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 459.

 

Saue Vallavalitsus algatas 19.07.2016 korraldusega nr 515 Hüüru külas Angerja tee 51 (72701:001:0741, suurusega 9 842 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, suurusega 10 904 m², sihtotstarve 80% tootmismaa ja 20% ärimaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute liitmist ning ehitusõiguse määramist ühe tootmis- ja ärihoone rajamiseks. Kinnistud jäävad Saue Vallavalitsuse 1. veebruari 2011. aasta korraldusega nr 51 kehtestatud Hüüru küla Allika, Angerja tee 38, Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute detailplaneeringu koosseisu. Planeeringualale kavandati 8 äri- ja tootmismaa ning 5 transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamist. Äri- ja tootmismaa kruntidele on määratud ehitusõigus kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Angerja tee 51 ja 53 kinnistute maasihtotstarbeks määrati äri- ja tootmismaa ning kinnistutele määrati ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 12,0 m, maksimaalse hoonealuse pinnaga 3500 m², st kinnistute täisehitusprotsendiks määrati kuni (35%). Taotluse kohaselt soovitakse kinnistud liita ning rajada kinnistule üks kuni 3- korruseline  äri- ja tootmishoone, kõrgusega maapinnast kuni 14,0 m, hoonealuse pinnaga 8 300 m², st kinnistu täisehitusprotsendiks kuni (40%). Saue valla üldplaneeringu seletuskirja punkt 4.4 sätestab, et tootmis- ja ärihoonete ehitamisel võib reeglina krundi täisehitusprotsent olla kuni 40%. Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 229.

 

Saue Vallavalitsuse 5.07.2016 korraldusega nr 495 algatati Laagri alevikus Vae tn 4 (katastritunnus 72701:005:0295, suurusega 12 618 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Vae tn 4 kinnistu tootmismaa sihtotstarve muudetakse osaliselt äri- ja transpordimaaks, krunditakse 4 krundiks ning määratakse ehitusõigus kahe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoonete ning koos seda teenindavate kõrvalhoonete rajamiseks. Lisaks moodustatakse kaks transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Vae tn 4 kinnistu paikneb Laagri keskuses ning piirneb Vae tänavaga. Kinnistu lähiümbrusesse jäävad äri- ja tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud äri- ja tootmishoonetega ja AS Sagrole kuuluvate kasvuhoonetega. Vae tn 4 kinnistul paiknesid kasvuhooned, mis on tänase päeva seisuga lammutatud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. Kehtestatud Saue vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 456.
 

Saue Vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusega nr 470 algatati Hüüru külas Uuetoa (katastritunnus 72701:001:0730, suurusega 19743 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ja Lehelinnu (katastritunnus 72701:001:1454, suurusega 28.07 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistute kruntimiseks ning ehitusõiguse määramiseks kuni kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Uuetalu kinnistu on hoonestatud, millel paikneb üks üksikelamu ja abihooned. Planeeringuga muudetakse Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute piire ning moodustatakse kaks uut elamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud kinnistutele, tehnovarustus ning määratletakse keskkonnakaitselised abinõud. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,0 ha.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 194.

 

Saue Vallavalitsuse 31.05.2016 korraldusega nr 393 algatati Laagri alevikus Nõlvaku tn 10 (katastritunnus 72703:001:0262, suurusega 4 262 m², sihtotstarve sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe kuni kolme maapealse korrusega ning kuni kaheteistkümne korteriga korterelamu, kuni ühe maapealse korrusega abihoone, spordiväljaku ja autoparklate rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 8.11.2016 korraldusega nr 785. 

 

Saue Vallavalitsuse 5.04.2016 korraldusega nr 256 algatati Ääsmäe külas Karja tee, Karjavahe tee, Kaseurva tee, Birkenhofi 1 ja Voore tee L4 (uue aadressiga Õismäe ja Mõisa tee 23) kinnistute vahelisel maa-ala ja lähialal detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Ääsmäe külas reformimata riigimaadele, mis jäävad Karja tee, Karjavahe tee, Kaseurva tee, Birkenhofi 1 kinnistu ja Voore tee L4 vahelisele maa-alale (ligikaudse pindalaga kokku 7,3 ha) sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa ja üldkasutatav maa), transpordimaa ja ärimaa sihtotstarbega katastriüksuste moodustamist ning hoonete ja koos seda teenindavate rajatiste püstitamist. Saue Vallavalitsus soovib taodelda munitsipaalomandisse kaks reformimata riigimaa maa-ala. 

korraldus
asukohaskeem

 

Saue Vallavalitsuse 8.03.2016 korraldusega nr 184 algatati Aila külas Pikamäe tee 22 (72701:001:1081, suurusega 4,83 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.

korraldus

planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsuse 5.01.2016 korraldusega nr 2 algatati Saue valla omandis oleval Vatsla külas Vatsla tee L2 (72701:001:0662, suurusega 4,45 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%) kinnistul detailplaneering, eesmärgiga muuta transpordimaa sihtotstarve osaliselt elamumaaks ning määrata ehitusõigus nelja üksikelamu rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 30.08.2016 korraldusega nr 604.