Kehtestatud detailplaneeringud 2013

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

 

Saue Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 104 kehtestati Alliku külas Tootsi tee 13 kinnistu (katastritunnus 72701:002:1428, sihtotstarve – elamumaa 100%, suurusega 2 016 m²) ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määratakse kruntidele ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kinnistu on hoonestatud, millel asub olemaolev majavaldus. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks (suurustega  1 008 m²). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on vastuolus Saue valla üldplaneeringu põhimõttega moodustada üksikelamute püstitamiseks alla 1 500 m² suuruseid kinnistuid. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest - tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide suuruseks peab üldjuhul olema 1 500 - 2 400 m². Tootsi tee 13 kinnistu suurus on 2 016 m². Planeeritav ala paikneb piirkonnas, kus on varem osaliselt väljaehitatud infrastruktuuriga elurajoon. Planeeringuala ümbritsevad elamumaa sihtotstarbega osaliselt hoonestatud kinnistud. Arvestades piirkonnas väljakujunenud hoonestust ja elamukruntide suurust, ei tekita vastuolu kahe 1 008 m² elamukrundi moodustamine ja hoonestamine tiheasustuse põhimõtetega, sest kogu piirkonna hoonestus on planeeritud üsna tihedalt ning on hoonestatud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutega, kus elamukruntide suurusteks on ca 1 500 m² - 2 500 m². Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Saue valla üldplaneeringu muutmiseks kahe üksikelamukrundi lubatud suuruse osas. Detailplaneering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendust.

otsus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus


Saue Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 105 kehtestati osaliselt Alliku külas Mäe 1 kinnistu (72701:002:0649, suurusega 6,99 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa) ning määratakse ehitusõigus kuni viie uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuga moodustatakse viis uut elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega alates 5 000 m2) üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneeringu koosseisu kuuluvad elamumaa sihtotstarbega Allika tee 2a ja Allika tee 2b kinnistud, mille ümberkruntimisel moodustatakse transpordimaa krunt, mis tagab juurdepääsu uutele planeeritavatele elamukruntidele. Planeeritava maa-ala suurus on ca 3,5 ha. Saue valla üldplaneeringu kaardi kohaselt on kinnistu maakasutuse otstarve põllumaa ning käsitletaval alal haritava maa viljelusväärtuseks üle 40 hindepunkti. Saue valla praegu kehtiva (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta otsusega nr 89) üldplaneeringu (seletuskiri lk 15, p 7) kohaselt, tuleb säilitada väärtuslik põllumaa põllumajanduslikuks otstarbeks ning neid alasid reeglina ei hoonestata. Detailplaneeringu algatamise hetkel Saue vallal üldplaneering puudus, kuid oli olemas Saue Vallavolikogu 25. augusti 2005. aasta määrusega nr 006 kehtestatud Saue valla üldplaneeringu põhiline planeeringulahendus, mis detailplaneeringu koostamisel ka aluseks võeti. Selle kohaselt võis hajaasustusalal mitte-metsamaal olla elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse minimaalseks suuruseks 5 000 m2 ning detailplaneering ei sisaldanud Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering on aga vastuolus Saue valla uue üldplaneeringuga, mis kehtestati Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta otsusega nr 89. Valla üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et ehitusõiguse saamiseks hajaasustusalal peab moodustatava uue kinnistu suurus olema vähemalt 1,0 ha. Seetõttu tehakse käesoleva detailplaneeringuga ettepanek vähendada Saue valla üldplaneeringuga sätestatud arvulisi tingimusi viie üksikelamu ehitamiseks hajaasustusega alal Mäe 1 kinnistul. Detailplaneering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendust. Planeeringuala piirneb lõunast tiheasustusalaga, mis on hoonestatud põhiliselt äri- ja tootmishoonetega, planeeringualast põhjapool on kinnistud hoonestatud peamiselt elamukruntidega, mille suurusteks on alates 5 000 m2. Arvestades piirkonnas väljakujunenud hoonestust ja elamukruntide suurust, ei tekita viie ca 5 000 m2 suuruse elamukrundi moodustamine ja hoonestamine vastuolu piirkonnas väljakujunenud hoonestuse põhimõtetega.

otsus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsuse 17.12.2013 korraldusega nr 808 kehtestati Laagri alevikus Kärbi 2 (katastritunnus 72701:005:0271, suurusega 0,58 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarbe äri-, tootmis- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kahe 3-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 14,0 m. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeringu ala vahetuse lähedusse jäävad hoonestatud tootmis- ja ärimaa krundid. Planeeritav ala on suurusega ca 0,68 ha. Kärbi 2 kinnistu piirneb reformimata maaga (suurusega 981 m²), millel asub olemasolev juurdepääsutee. Detailplaneeringuga on ette nähtud reformimata maal paiknevale olemasolevale tänavalõigule transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja selle taotlemine munitsipaalomandisse. Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule lisakokkuleppele, kaasneb planeeringu elluviimisega arendajal kohustus omal kulul või siis kokkuleppe saavutamisel koostöös antud piirkonna teiste huvitatud arendajatega projekteerima ja välja ehitama asfaltbetoonkattega juurdepääsutee alates Kärbi 2 kinnistust kuni Hoiu tänavani.

korraldus
seletuskiri
põhijoonis tehnovõrkudega
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 3.12.2013 korraldusega nr 780 Alliku külas Tammelehe tee 27 (katastritunnusega 72701:001:0371, suurusega 1 684 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe kahe korteriga elamu ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 22. aprilli 2004. aasta otsusega nr 031 kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 kinnistute detailplaneeringu alal (Metsavahi elamurajoon), millega määrati kinnistule ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 250 m². Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi st kavandatakse kinnistule rajada üksikelamu asemel kahe korteriga elamu, suurendada kinnistul hoonete ehitusalust pinda kuni 300 m²-ni ning planeeritakse kuni kaks abihoonet, kõrgusega kuni 5,0 m. Planeeringuga kinnistu piire ja maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.  Tegemist on elamupiirkonnaga, mis on peamiselt hoonestatud kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega ning ridaelamutega. Detailplaneeringuga hõlmatud ala kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud ning välja on ehitatud kõik välisvõrgud. Detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

korraldus
põhijoonis
seletuskiri
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus 


Saue Vallavolikogu kehtestas osaliselt 27.11.2013 otsusega nr 99 Aila küla Hansu kinnistu (katastritunnusega 72701:003:0291, suurusega 24 616 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning jagamine kaheks kinnistuks, millest üks moodustatakse olemasoleva majavalduse juurde ja teine kinnistu (suurusega 5000 m²) uue üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Hansu kinnistu on hoonestatud, millel asub olemaolev majavaldus.  Detailplaneering algatati Saue Vallavalitsuse 14.09.2010 korraldusega nr 525. Detailplaneeringu algatamisel võeti aluseks kehtiv Saue valla üldplaneering, mille kohaselt hajaasustusalal minimaalseks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse suuruseks võis olla 5000 m² ning algatatav detailplaneering ei sisaldanud Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneering on aga vastuolus Saue valla uue üldplaneeringuga (kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012 otsusega nr 89). Valla üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et ehitusõiguse saamiseks hajaasustusalal peab moodustatava uue kinnistu suurus olema vähemalt 1,0 ha. Hansu kinnistu detailplaneeringut ei ole viidud vastavusse kehtiva valla üldplaneeringuga ning detailplaneeringut menetletakse edasi üldplaneeringut muutvana. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada Saue valla üldplaneeringuga sätestatud arvulisi tingimusi ühe üksikelamu ehitamiseks hajaasustusega alal Hansu kinnistul. Ülejäänud osa Hansu kinnistust (suurusega 19 616 m²) jääb endiselt kasutusse maatulundusmaana, mille koosseisus olevale õuealale täiendavat ehitusõigust ei määratud. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,5 ha.

otsus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 10.09.2013 korraldusega nr 564 Vatsla küla Vatslaoru ühismaa (72702:002:0580) kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Vatslaoru ühismaa ja sellega piirnevate elamumaade kinnistute piiride muutmist ja maasihtotstarbe osalist muutmist. Planeeritavaks alaks on Vatsla külas aiandusühistule Vatsla-3 kuuluv elamumaa sihtotstarbega Vatslaoru ühismaa kinnistu, millel paiknevad aiandusühistu territooriumil elamukrunte teenindavad juurdepääsuteed ning sellega piirnevad elamumaa kinnistud. Planeeritavat maa-ala läbib 110kV elektriõhuliin. Planeeringuga kavandatakse tänava maa-alale eraldi transpordimaa ning elektriõhuliini alusele maa-alale üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistute moodustamist ning Vatslaoru ühismaa ja elamumaa kinnistute piiride muutmist st. Vatslaoru ühismaa kinnistu osa maa-ala liidetakse kõrvalasuvate elamukruntidega. Detailplaneeringuga uusi elamukrunte uute hoonete rajamiseks ei kavandata.  

korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 3.09.2013 korraldusega nr 542 Laagri alevik Meelespea tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus kuni 3 maapealse korrusega (9 korteriga) korterelamu rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 10,2 m, ehitusaluse pinnaga kuni 249,0 m².  Meelespea tn 6 kinnistul muudetakse olemasoleva hoone ehitusõigust ja kasutamise otstarvet. Kinnistul asuvale hoonele on väljastatud Saue Vallavalitsuse poolt 10.04.2007 ehitusluba soklikorrusega 2-korruselise üksikelamu rekonstrueerimiseks, kõrgusega 10,2 m, ehitusaluse pinnaga 249,0 m². Üksikelamu on ebaseaduslikult ehitatud ümber 9 korteriga korterelamuks. Meelespea 6 kinnistu suurus on 1 209 m² ja sihtotstarve on elamumaa ning asub väljaehitatud ja selge struktuuriga tänavatega elurajoonis. Piirkond on hoonestatud peamiselt üksik- ja kaksikelamutega ning kontaktvööndisse jäävad kuni 3-korruselised korterelamud. Käesoleva detailplaneeringuga kinnistule uute hoonete rajamiseks ehitusõigust ei määrata ning olemasoleva hoone laiendamist ei kavandata.

korraldus
põhijoonis
seletuskiri
asukohaskeem
planeeringuala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.08.2013 korraldusega nr 491 Alliku küla Kanika 1 (katastritunnus 72701:002:1015), Kanika 8(katastritunnus 72701:002:1065) ja Kotka tee L12 (katastritunnus 72701:002:1982) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kanika 1 ja Kanika 8 kinnistute maasihtotstarbe muutmine, kruntimine viieks elamumaa krundiks ning üheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kuni viie 2-korruselise üksikelamu ja kuni 1-korruseliste abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuala hõlmab valla omandis olev transpordimaa sihtotstarbega Kotka tee L12 kinnistut, mis tagab juurdepääsu planeeritavatele elamukruntidele. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Maa-ala naaberkinnistutel asuvad varem kehtestatud detailplaneeringute alusel moodustatud elamumaa kruntid ning on osaliselt realiseeritud. Detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,2 ha.

 

Saue Vallavolikogu kehtestas 30.05.2013 otsusega nr 30 Ääsmäe küla Kasesalu tn 11 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kasesalu tn 11 kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine ja jagamine 7-ks üksikelamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest 5 krunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega (haljasala) krunt ja 1 transpordimaa krunt. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala hajaasustusalal ja külgneb vahetult Ääsmäe küla keskuse tihehoonestusalaga. Planeeringuga moodustatakse viis elamukrunti suurustega 2000-3000 m². Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest ja nõudest, kus ehitusõiguse saamiseks peab moodustatava uue kinnistu suurus olema vähemalt 1500 m². Antud detailplaneering on üldplaneeringut muutev, kuna sellega tehakse ettepanek olemasoleva Ääsmäe küla keskuse tiheasustusala laiendamiseks. Planeeritav ala paikneb piirkonnas, kus on varem välja ehitatud infrastruktuuriga küla keskus, sh on võimalus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. Planeeringuala külgneb elamumaa  sihtotstarbega ja osaliselt hoonestatud kinnistutega. Kinnistute planeeritud suurused on põhjendatavad ka sellega, et asuvad tiheasustusala piiril ja võimaldavad olemasolevat suurt elamumaa kinnistut optimaalselt jagada. Kasesalu tn 11 kinnistu piirneb reformimata maaga (suurusega  1206 m²), millel asub olemasolev juurdepääsutee. Detailplaneeringuga on ette nähtud reformimata maal paiknevale olemasolevale tänavalõigule transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja selle taotlemine munitsipaalomandisse.

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 9.04.2013 korraldusega nr 242 Ääsmäe külas Kopli 1 ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Ääsmäe külas asuvale Kopli 1 (katastritunnusega 72704:002:0533, suurusega 6,26 ha, sihtotstarve - maatulundusmaa 100%) kinnistule külakeskuse, üksikelamute ning äri- ja tootmishoonete rajamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kopli 1 kinnistu maasihtotstarbe muutmine ning jagamine 14-ks väikeelamu-, transpordi-, äri-, tootmis- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa ja ühiskondlike ehitiste maa) sihtotstarbega krundiks, millest 6 krunti (suurustega 1 787 – 2 564 m²) kavandatakse väikeelamute ja abihoonete rajamiseks, 4 krunti (suurustega 4 045 – 8 042 m²) äri -ja tootmishoonete rajamiseks, 1 liitsihtotstarbega 30% äri- ja 70% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) krunt (suurusega 1,0 ha) külakeskuse põhihoone ning koos seda teenindavate hoonete ja rajatiste püstitamiseks, 1 üldkasutatava maa sihtotstarbega (haljasala) krunt ning 2 transpordimaa krunt juurdepääsude rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette 11402 Ääsmäe teelt. Planeeritavat ala läbib kirde-edela suunaliselt kergliiklustee, mis säilib ka antud planeeringuga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega alal Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja 11402 Ääsmäe tee vahelisel ca 6,3 ha suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega maa-alal. Planeeritav maa-ala külgneb olemasoleva Ääsmäe külaga, tagades asumi kompaktse laienemise. Tegemist on hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastusega kaetud maa-alaga. Lähiümbrusesse jäävad osaliselt hoonestamata maatulundusmaad ning küla keskusala väikeelamud. Ääsmäe küla Kopli 1 kinnistu detailplaneering on algatatud Saue vallavolikogu 30. detsembri 2010 otsusega nr 96. Detailplaneering algatati volikogu poolt üldplaneeringut muutvana, kuna detailplaneeringu algatamise eesmärk oli vastuolus kehtiva Saue valla üldplaneeringust tulenevate nõuetega. Saue Vallavolikogu kaalus põhjalikult üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamist ning leidis, et kohaliku külaseltsi poolt juba pikka aega tagasi algatatud külakeskuse rajamise soov kui avalik huvi on selleks piisavalt oluline põhjendus. Alates 1. jaanuarist 2013 jõustunud Saue valla üldplaneeringus on käesoleva planeeringulahendusega juba arvestatud st maa-ala on juba kajastatud küla tiheasustusega keskusala kooseisus olevana (st selle laiendusena) ning seega on detailplaneering üldplaneeringu kohane. Külakeskuse loomine sisaldub Saue valla arengukavas 2010-2015(2026), see aitab kaasa kvaliteetse elukeskkonna loomisele Ääsmäe külas ning on oluline külaliikumise edendamiseks. Loodava külakeskusega tagatakse uute töökohtade tekkimine ning piirkonna elanikele vabaaja veetmise võimalused. Funktsionaalselt seoselt on planeeringu ala asukoht igati sobiv külakeskuse, üksikelamute ja äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kuna külgneb vahetult Ääsmäe küla tiheasustusalaga, olles selle kompaktseks laienduseks, ning antud piirkonnas on olemas ka sobiv infrastruktuur. Moodustatavale äri- ja sotsiaalmaa krundile on planeeritud ehitada külakeskuse kuni 3-korruseline põhihoone (kõrgusega 13,0 m) ning lisaks seda teenindavad hooned ja rajatised (vabaõhulava, lõkkeplats, grillikoda jne). Äri- ja tootmismaa kruntidele võib kavandada keskkonda mittekahjustavaid äri- ja tootmistegevusi. Nendeks võivad olla eelkõige kaubandus-, toitlustus-, majutus- ja muud teenindusettevõtted või logistiline tegevus, laondus ning vähese tootmisega tegevus. Planeeringualast ida suunas paiknevad hoonestatud elamumaad. Elamualade läheduse tõttu pole keskkonda saastavad tegevused planeeringualal lubatud. Lubatud on sellised äritegevused, mille võimalik negatiivne mõju (müra, vibratsioon jms) ei ulatu väljapoole krundipiire. Äri- ja tootmismaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja seda teenindavad hooned, kõrgustega kuni 13,0 m. Elamukrundid on planeeritud Tallinn-Pärnu-Ikla maantee sanitaarkaitsealast väljapoole metsa serva, jätkuna olemasolevale elamualale. Seoses külaelanike sooviga piirata väliürituste heli levimist lähemate olemasolevate elamute suunas, on ette nähtud võimalus paigaldada 11402 Ääsmäe tee serva müratõkkesein kõrgusega 3,0 m ja pikkusega 45,0 m. Müratõkkesein projekteeritakse peale Külakeskuse hoonete projekteerimist, kui on täpsustatud rajatavate hoonete mahud ja omavaheline paiknemine, et oleks täpsemalt võimalik hinnata külaplatsilt heli levimise suunda ja peegeldumist teistelt hoonetelt. Müratõkkeseina materjal täpsustatakse samuti projekteerimise käigus, arvestades selle sobimisega küla keskkonda, samuti vastupidavust tuule- ning teehoiutöödel kuhjuva lume koormusele.