Planeeringu koostamise lõpetamine

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

 

Saue Vallavalitsuse 13.12.2023 korraldusega nr 1141 lõpetati Jõgisoo külas Välja 4, Saare, Õitse, Vahtra, Vahtra II, Urgardi, Vääna, Välja, Raja, Välja 2, Keila mnt 11a ja Keila mnt 11 katastriüksustel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Saue Vallavalitsuse 28. oktoober 2008. aasta korraldus nr 747 "Detailplaneeringu algatamine Jõgisoo küla Välja 4, Saare, Õitse, Vahtra, Vahtra II, Urgardi, Vääna, Välja, Raja, Välja 2, Keila mnt 11a ja Keila mnt 11 kinnistutel". Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks oli tehnorajatiste maa-ala määramine. Lisainfo detailplaneeringu koostamise lõpetamise korralduses.

Korraldus

 

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Saare III katastriüksusel (katastritunnus 51801:001:0291)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Nissi Vallavalitsuse 16. mai 2007. aasta korraldus nr 136 "Saare III detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Saare III jagada viieks krundiks ja neile ehitusõiguste määramine.

 

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Nissi tee 17 katastriüksusel (katastritunnus 51802:004:0220)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Nissi Vallavalitsuse 28. august 2008. aasta korraldus nr 265 "Nissi tee 17 detailplaneeringu koostamise algatamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Nissi tee 17 kinnistu jagamine üheks elamumaa, üheks tootmismaa ning üheks elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krundiks ning neile ehitusõiguse määramine.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Ambose katastriüksusel (katastritunnus 29701:006:0183)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 7. november 2006. aasta korraldus nr 538 "Ambose detailplaneeringu algatamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli jagada planeeritav maa-ala kruntideks ja neile ehitusõiguse määramine.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Kivikadaka katastriüksusel (katastritunnus 29701:006:0179)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 20. aprill 2010. aasta korraldus nr 138 "Kivikadaka detailplaneeringu algatamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli muuta maakasutuse sihtotstarvet ja määrata ehitusõigus nelja ühepereelamu ehitamiseks.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Kontor, Romola, Rumpek ja Rumpek 1 katastriüksustel (katastritunnused 72701:001:0350, 72701:001:1090, 72701:001:0870 ja 72701:001:0871)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Saue Vallavalitsuse 4. september 2007. aasta korraldus nr 628 "Detailplaneeringu algatamine Vatsla külas Kontor, Romola, Rumpek ja Rumpek 1 maaüksustel". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistu kruntimine äri- ja tootmishoonete tarbeks ning ehitusõiguse määramine.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Heinla katastriüksusel (katastritunnus 72704:001:0155)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Saue Vallavalitsuse 23. märts 2010. aasta korraldus nr 177 "Tuula küla Heinla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Heinla kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, tootmis- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kuni kahe väikeelamu, abihoone ning puurkaevu rajamiseks. 

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Spordiplatsi katastriüksusel (katastritunnus 72704:001:0455)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Saue Vallavalitsuse 12. juuni 2012. aasta korraldus nr 436 "Tuula küla Spordiplatsi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine spordiplatsi, avaliku mänguväljaku ja puhkeala kavandamiseks ning nende juurde kuuluvate hoonete rajamiseks.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 29.11.2023 korraldusega nr 1096 lõpetati Tootsi tee 24 katastriüksusel (katastritunnus 72701:002:0728)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Saue Vallavalitsuse 17. veebruari 2015. aasta korraldus nr 146 "Alliku küla Tootsi tee 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõju keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kahe korteriga elamu ja abihoonete rajamiseks.

Korraldus

 

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 23.08.2023 korraldusega nr 786 lõpetati Tõnu katastriüksusel (katastritunnus 51802:002:0229 ja 51801:001:0770)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Nissi Vallavolikogu 18. detsember 2007. aasta otsus nr 59 " Tõnu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Tõnu katastriüksuse jagamine kuni kahekümne viieks elamukrundiks. Lisainfo detailplaneeringu koostamise lõpetamise korralduses.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 23.08.2023 korraldusega nr 785 lõpetati Pilliroo tn 42 katastriüksusel (katastritunnus 72701:005:0276)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Saue Vallavalitsuse 7. juuni 2011. aasta korraldus nr 361" Alliku küla Pilliroo tn 42 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistu jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekordse väikeelamu ja abihoone rajamiseks. Lisainfo detailplaneeringu koostamise lõpetamise korralduses.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Saue Vallavalitsuse 23.08.2023 korraldusega nr 787 lõpetati Aasavälja katastriüksusel (katastritunnus 72701:001:1107)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Saue Vallavalitsuse 28. veebruar 2017. aasta korraldus nr 162 " Aila küla Aasavälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete rajamiseks . Lisainfo detailplaneeringu koostamise lõpetamise korralduses.

Korraldus

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest
Saue Vallavalitsuse 10.05.2023 korraldusega nr 453 lõpetati Suurekivi katastriüksusel (katastritunnus 29704:001:0029)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 20. juuni 2016. aasta korraldus nr 332 "Suurekivi maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli maa sihtotstarbe muutmine ja ehitustingimuste määramine. Planeeringu algatamise taotleja loobub detailplaneeringu koostamisest ja soovib algatada Uuetoa ja Suurekivi kinnistutel uue detailplaneeringu, eesmärgiga maasihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks multifunktsionaalse hoone, põhihoonete ja rajatiste püstitamiseks, et arendada MTÜ Lootuse Küla tegevust.
 
Teade detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamisest
Saue Vallavalitsuse 3. veebruari 2021. aasta korraldusega nr 126 lõpetati Uuetamme detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 24. august 2010. aasta korralduse nr 340 "Uuetamme detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Uuetamme katastriüksuse jagamine kolmeks ja sihtotstarbe muutmine elamumaaks. 
 
Teade detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamisest
Saue Vallavalitsuse 3. veebruari 2021. aasta korraldusega nr 125 lõpetati Kivimäe vkt 12 detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 3. märtsi 2015. aasta korraldus nr 112 "Kivimäe vkt 12 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli jagada Kivimäe vkt 12 kaheks võrdse suurusega elamukrundiks, hoonestusala ja hoonestustingimuste määramine üksikelamute ehitamiseks.
 
Teade detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamisest
Saue Vallavalitsuse 3. veebruari 2021. aasta korraldusega nr 124 lõpetati Kullerkupu detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 7. augustil 2007. aasta korraldus nr 405 "Kullerkupu detailplaneeringu algatamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks koos abihoonega. 
 

Teade detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega nr 1149 lõpetati Bessi Tuuliku (hiljem nimetatud Hingu Tuuliku) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavolikogu 28. juuni 2001. aastal algatatud määrus nr 14 "Bessi Tuuliku maaüksuse detailplaneeringu algatamine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistule Hingu Tuulik ehitusõiguse määramine.

Korraldus

Teade detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavalitsuse 3.06.2020 korraldusega nr 615 lõpetati Annialevi katastriüksusel (tunnus 51802:003:0551)  detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Nissi Vallavalitsuse 14. märtsi 2016. aasta korraldus nr 83 "Annialevi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli moodustada viis krunti ühepereelamute ehitamiseks.

Korraldus

Teade detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavalitsuse 3.06.2020 korraldusega nr 616 lõpetati Rallipargi detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Kernu Vallavalitsuse 6. novembril 2017. aastal algatatud korraldus nr 338 "Rallipargi detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli katastriüksuste liitmine ja hoonestusalade määramine.

Korraldus

Teade detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavolikogu tunnistas oma 27.12.2018. a otsusega nr 96 kehtetuks Saue Linnavolikogu 26.04.2017. a otsuse nr 172 "Saue linna Räni-2 maa-ala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" ning lõpetas sellega seoses maaomaniku taotluse alusel mainitud detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringuga sooviti Saue linna kirdeosas Saue linna ja Laagri aleviku piiril Kuuseheki tänava pikenduse ääres varem väikeelamute rajamiseks ette nähtud maa-ala muuta korterelamumaaks ning kinnistud kruntida ümber üheks tootmis- ja neljaks korterelamumaa krundiks. Tootmismaa sihtotstarbega krundile oli kavas määrata ehitusõigus alajaama rajamiseks ning korterelamumaa sihtotstarbega kruntidele määrata ehitusõigus 3-korruseliste korterelamute ehitamiseks täiendades sellega varasemalt planeeritud korterelamute piirkonda. Samas ei muudeta planeeringulahendusega varasema detailplaneeringuga määratud liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahenduse põhimõtteid. Maa-ala edasine arendustegevus saab jätkuda Saue Linnavolikogu 08.02.2007 otsusega nr 87 kehtestatud „Saue linna Räni kinnistu maa-ala detailplaneering" kohaselt.

Täiendavat infot saab planeeringute spetsialistilt Veiko Rakaseljalt (veiko.rakaselg@sauevald.ee; 6790171).

Korraldus
Asukohaskeem

Teade detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavolikogu tunnistas oma 26.04.2018. a otsusega nr 39 kehtetuks Nissi Vallavolikogu 15.06.2017. a otsuse nr 29 "Mustu tootmisala laienduse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" ning lõpetas sellega seoses Nissi valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Detailplaneeringuga sooviti Saue valla Mustu ja Nurme külades asuvatel kinnistutel laiendada üldplaneeringuga antud piirkonda Mustu maardlal maavarade kasutamiseks ja kaevandamiseks reserveeritud tootmisala vähendades selleks üldplaneeringuga ette nähtud kompensatsioonialasid. Kaugemaks eesmärgiks on taotleda maaüksustel maavara kaevandamise luba ehituskruusa kaevandamiseks ning selle käigus korrastada varasema kaevandamisega rikutud alad. Saue Vallavolikogu leidis, et põhjendatud on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise lõpetamine, sest maavara kaevandamise loa taotlemiseks ega väljastamiseks ei ole vajalik kehtestatud detailplaneeringu olemasolu, üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe muutmine Mustu ja Nurme külades ei ole ulatuslik ning kaevandusalade ning Riisipere aleviku vahele jääb piisavalt kompensatsioonialasid.

otsus

Teade detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavolikogu tunnistas oma 29.03.2018. a otsusega nr 32 kehtetuks Kernu Vallavolikogu 13.10.2017. a otsuse nr 40 "Koidu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" ning lõpetas sellega seoses Kernu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringuga sooviti Kabila külas rohevõrgustikus asuvale Koidu kinnistule kavandada väike talukompleks ning selle algatamise ja koostamise peamiseks põhjuseks oli üldplaneeringuga sätestatud arvulise tingimuse, rohelisel võrgustikul kahe elamu väikseima lubatud vahekauguse, vähendamine. Lisaks otsustas Saue Vallavolikogu vähendada antud kinnistu osas Kernu valla üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud arvulist tingimust ning kohustas Saue Vallavalitsusel määrata projekteerimistingimused ehitusprojektide koostamiseks.

otsus

Teade detailplaneeringu korralduse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavalitsus tunnistas 21. märtsi 2018. aasta korraldusega nr 339 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 29. novembri 2016. aasta korralduse nr 834 "Laagri alevik Käspre ja Limberi kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine". 

korraldus

 

Teade detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest

Saue Vallavolikogu tunnistas 25.01.2018. aasta otsusega nr 9 kehtetuks Kernu Vallavolikogu 15.09.2016. a otsuse nr 52 "Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine", mis sisaldas Kernu valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Sisuliselt sooviti detailplaneeringu koostamise ja kehtestamisega saavutada hajaasustusalal tiheasustusala moodustamine, mis ei olnud toona ega ole ka praegu kooskõlas valla arengusuundadega. Otsus tunnistati kehtetuks taotleja avalduse alusel, millega planeeringu algatamise taotleja loobub selle koostamisest.
otsus