Väikehanked

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue tammiku eksperthinnang ja analüüs 2024"

Lisa 1_Saue tammik 2024_eksperthinnang ja analüüs_Töövõtuleping

Lisa 2_Hinnatav ala asukohakaart

Lisa 3_ Töövõtuleping_Saue tammiku eksperthinnang ja analüüs 2024

Lisa 4_Saue_tammiku_hoolduskava_2020_2029

 

Väikehange "Nissi Põhikooli remont"

Lisa 1_Pakkumise kutse

Lisa 2_Hankelepingu vorm

Lisa 3_Remondi lähteülesanne tehniline kirjeldus

Lisa 4_Hinnapakkumine

Lisa 5_Lõige

Lisa 6_Eestvaade_tagantvaade

Lisa 7_I korrus

Lisa 8_II korrus

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Sorteerimisjaamad Saue valla koolidesse"

Lisa 1_Hanke alusdokument_sorteerimisjaamad koolidesse

Lisa 2_Lepinguprojekt_Sorteerimisjaamad koolidesse

 • Pakkumus esitada e-posti aadressile marleen.leht@sauevald.ee hiljemalt 06.05.2024 kell 12:00. Lisainfo Saue Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Marleen Leht, e-post: marleen.leht@sauevald.ee,  telefon 53573361.

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetluse "Teede ja tänavate markeeringutööd 2024" 

Lisa 1_HD_Teede ja tänavate markeeringutööd 2024

Lisa 2_teekatte markeeringutööde pakkumustabel 2024

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus: „Juuliku-Tabasalu tee L15 (km 8,3) teeületuskoha foorilahenduse ja toiteliini projekteerimine ja ehitus"

Lisa 1_Pakkumuse maksumuse KOONDTABEL_Juuliku-Tabasalu tee L15 (km 8,3) teeületuskoha foorilahenduse ja toiteliini projekteerimine ja ehitus

Lisa 2_21160_PP_EL-4-01_Asendiplaan-E201.pdf

Lisa 3_7.1-12322705-2 29.11.2023 Valjaminev kiri

Lisa 4_HD_Juuliku-Tabasalu tee L15 (km 8,3) teeületuskoha foorilahenduse ja toiteliini projekteerimine ja ehitus

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Laagri-Alliku välimööbli korrastus"

Lisa 1_Väikehanke alusdokument_Laagri-Alliku välimööbli korrastus

Lisa 2_Väikehanke lepinguprojekt_Laagri-Alliku välimööbli korrastus

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Sooja valmistoidu koju toomine Saue linnas ja Vanamõisa külas"

Lisa 1_Teenuse kirjeldus

Lisa 2_Teenuse maht ja veoring

Lisa 3_Pakkumuse esitamise vorm

Lisa 4_Hankelepingu projekt

Lisa 5_Väikehanke alusdokument_sooja valmistoidu koju toomine

 

Väikehange „Laitse mänguväljaku ehitus"

Väikehanke alusdokument

Väikehanke lepinguprojekt

Pakkumus esitada e-posti aadressile stina.statsenko@sauevald.ee hiljemalt 25.03.2024 kell 12.00.
Lisainfo: Avaliku ruumi spetsialist Stina Statsenko, e-post: stina.statsenko@sauevald.ee, telefon 5190 3199

Alla lihthanke piirmäära jääva hange „Pärnasalu allee hooldustööd"

Lisa 1_Tehniline kirjeldus- Pärnasalu allee hooldustööd

Lisa 2_Töövõtuleping_Pärnasalu allee hooldustööd

Lisa 3_Lisa 1- Pärnasalu allee dendroloogiline hinnang

Lisa 4_Inventeeritud objektide tabel

Lisa 5_Makusmuse tabel

 

Kooskõlas sotsiaalhoolekande seaduse § 44ga on kohaliku omavalitsuse kohustuseks tagada oma elanikele võlanõustamise teenuse osutamine.

Saue Vallavalitsus tagab teenuse kättesaadavuse läbi teenuse ostu avatud turult. Võlanõustamise teenus tagatakse Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja poolt teenusele suunatud Saue valla elanikule (edaspidi klient). 2023.a aastale tuginevalt on teenusvajaduse maht aastas ligikaudu 50 tundi.

Juhul, kui olete huvitatud meile võlanõustamise teenuse osutamisest, palun Teie pakkumist võlanõustamise teenusele arvestades järgmisi tingimusi:

 • teenuse osutaja peab tagama kliendile nõustamise aja mitte hiljem kui kahe nädala jooksul peale suunamise teavituse saamist. Täpsem teenusele suunamise ja nõustamisaegade broneerimise korraldus räägitakse läbi sotsiaalosakonnaga enne teenusega alustamist.
 • ühe nõustamisseansi pikkus järjest ühele kliendile on minimaalselt 1 tund. Nõustamisele eelnev eeltöö ja järgnev kokkuvõtete tegemine ei ole arvestatud nõustamise aja sisse;
 • ühe kliendi abistamiseks vajalik nõustamise maht, mis ületab 5 tundi, tuleb eesmärgi ja mahu osas kooskõlastada suunajaga. Kooskõlastamata lisatundide eest Saue Vallavalitsus ei tasu. Saue Vallavalitsusel on õigus jätta lisatundide taotlus täielikult või osaliselt (vähendada taotletud tundide arvu) kooskõlastamata;
 • teenust osutatakse tööpäeviti ajavahemikul kell 09.00-17.00. Kliendi nõusolekul võib teenust osutada ka väljaspool määratud aega. Teenuse osutaja edastab kliendile meeldetuletuse (SMS-i, e-posti või telefonikõne teel) nõustamise aja ja viisi kohta üks tööpäev enne planeeritud kohtumist.
 • nõustamisseanss viiakse läbi silmast silma kohtumisena (vahetu kontakt koha peal) või kaugnõustamisena (heli-/videokonverentsi, vähemalt telefonikõne ja Skype, vahendusel). Kokkuleppe nõustamise viisi osas teevad teenuse osutaja ja klient omavahel;
 • teenuse osutamine peab lähtuma võlanõustaja kutsestandardis toodud põhimõtetest (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11025414 );
 • teenuse vahetusse osutamisse peab olema kaasatud kaks vähemalt kolme aastase võlanõustamise kogemusega isikut, kes vastavad SHS § 45 lõikes 1 toodud nõudmistele, sh vähemalt üks peab olema lisaks eesti keelel võimeline nõustama ka vene keeles;
 • vajaduse tekkimisel peab olema valmisolek nõustada oma pädevuse piires sotsiaaltöötajaid;
 • tegelikult ostetava teenuse maht sõltub vajadusest, mistõttu see võib olla nii suurem kui ka väiksem eeltoodust;
 • üldjuhul toimub nõustamine Saue vallas või Tallinna linnas teenuse osutaja ruumides. Vajaduse tekkimisel eeldame valmisolekut leppida erandkorras kokku nõustamisi ka muus asukohas. Sellisel juhul lepitakse transpordikulude katmine kokku eraldi;
 • teenuse osutaja peab tagama teenuse osutamise kohta arvestuse pidamise. Konkreetne vorm lepitakse kokku teenuse lepingu sõlmimisel.

Pakkumusena palun esitada hiljemalt 01.03.2024.a pakutav teenuse tunnihind eurodes e-maili aadressile info@sauevald.ee teenuse tunnihind sisaldab otsest klienditööd ja teenusega seotud kaudseid kulusid (st nende eest ei esitata eraldi arvet) ja nendeks kuludeks on muuhulgas teenuse osutamisega seotud eel- ja järeltöö (sh dokumenteerimine), nõustamise kokkuvõtte koostamine, vajaduse korral lisatundide kooskõlastamine ja sotsiaalosakonna teenistujate nõustamine klientide täitemenetlusi puudutavates küsimustes.

Pakkumusele palun lisada vähemalt kahe teenust vahetult osutava isiku andmed (nimi ja nõuetele vastavuse kontrolli võimaldavad andmed (näiteks kutse omamine, andmed võlanõustamise teenuse osutamise kohta) või seda tõendavad dokumendid, nt koopia täiendkoolituse läbimise tunnistusest; nõustaja keeleoskus).

Eduka pakkuja valikul arvestame madalaimat pakutud hinda ja pakkumuse nõuetele vastavust.

Eduka pakkujaga sõlmitakse võlanõustamisteenuse leping tähtajaga üks (1) aasta. Vajadusel võib hankija pidada läbirääkimisi pakkumuse hinna ja lepingu tingimuste osas ning anda kõigile pakkujatele võrdselt võimaluse esitata uus täpsustatud pakkumus hankija nimetatud tingimuste osas hankija määratud tähtajaks.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue vallas Haibas ja Turbas jalgratta- ja jalgteede rajamise põhiprojektide koostamine"

Lisa 1_Väikehanke alusdokument_Haiba ja Jaama tee jjt  põhiprojektide koostamine

Lisa 2_Hankeleping põhiprojektid_Saue valla 2 jjt

Lisa 3_7.1-224491-2 24.01.2024 Valjaminev kiri

Lisa 4_Korraldus_nr_95

Lisa 5_Korraldus_nr_96

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Sülearvutite üürimine Saue vallavalitsusele"

Lisa 1_2024_01_25_Väikehanke alusdokument_Sülearvutite_üürimine_Saue_vallavalitsusele

Lisa 2_Pakkumuse tabel

Lisa 3_Hankelepingu projekt

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO arendustöö  hankimine 2024. aastal"

Lisa 1_väikehanke alusdokument

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU arendustöö hankimine 2024. aastal"

Lisa 1_väikehanke alusdokument

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Koondise 3-15 sisekvartali teede ja parklate rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine"

Lisa 1_Väikehanke alusdokument_Koondise sisekvartali põhiprojekti koostamine

Lisa 2_Hankeleping põhiprojektid_Koondise sisekvartal

Lisa 3_LÜ Koondise 3-15

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Koidu külas kõnniteede laiendamise põhiprojekti koostamine"

Lisa 1_Väikehanke alusdokument_Koidu külas kõnniteede laiendamise põhiprojektide koostamine

Lisa 2_Tehniline kirjeldus 2024_Koidu küla kt

Lisa 3_Hankeleping põhiprojektid_Koidu küla kt

 • pakkumus esitada e-posti aadressile indrek.pikk@sauevald.ee hiljemalt 24.01.2024 kell 11:00 (k.a).

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Heli-, valgus- ja videotehniline lahendus ning ruumikujundus Saue valla vastuvõtul"

Väikehange kuulutatakse välja, et leida heli-, valgus- ja videotehnilise lahenduse ning ruumikujunduse pakkuja Saue valla pidulikul vastuvõtul, mis korraldatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul 23. veebruaril 2024 kell 18.30-24.00 Laagri City Motorsi autosalongi ruumides (Pärnu mnt 541, Tallinn). 

Lisa 1_2024_Väikehanke alusdok_EV vastuvõtu heli- ja valgustehnika

Lisa 2_Ruumiplaanid

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Külaliste toitlustamine Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel Laagri City Motorsi ruumides"

Väikehange kuulutatakse välja külaliste toitlustamisele Saue valla pidulikul vastuvõtul, mis korraldatakse Eesti Vabariigi aastapäeva puhul 23. veebruaril 2024 kell 18.30-24.00 Laagri City Motorsi autosalongi ruumides (Pärnu mnt 541, Tallinn). 

Lisa 1_Väikehanke alusdokument_EV aastapäev 2024_toitlustamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla personali- ja palgaarvestustarkvara Virosoft arendustöö hankimine 2024. aastal"

Lisa 1_2024_01_09_Väikehanke alusdokument_VIROSOFT_arendustööd_2024

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Sooja valmistoidu koju toomine Saue linnas, Saue linnaga piirnevates külades  ja Laagri alevikus"

Lisa 1_Teenuse kirjeldus

Lisa 2_Teenuse maht ja veoring

Lisa 3_Pakkumuse esitamise vorm

Lisa 4_Hankelepingu projekt

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla finantstarkvara (MS Business Central) arendustöö hankimine 2024. aastal"

Lisa 1_2024.01.09_Väikehanke alusdokument_BC_arendustööd 2024

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Allika tee 2-4 korteri remont"

Lisa 1_Lisa 1_Väikehanke_alusdokument

Lisa 2_Lisa 2_Pakkumuse maksumuse tabel

Lisa 3_Lisa 3_ruumide plaan

Lisa 4_Lisa 4_hankelepingu projekt

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue linnas Suurevälja tee, Tõkke tänava ja Sarapiku tänava jalgratta- ja jalgteede põhiprojekti koostamine"

Lisa 1_uuendatud dokument_Väikehanke alusdokument_Saue linnas jalgratta- ja jalgteede põhiprojektide koostamine

Lisa 2_Hankeleping põhiprojektid_Saue jjt

Lisa 3_Korraldus_nr_1025

Lisa 4_Korraldus_nr_1026

Lisa 5_Korraldus_nr_1065

 • avaldatud 24.11.2023
 • pakkumus esitada e-posti aadressile indrek.pikk@sauevald.ee hiljemalt 01.12.2023 kell 11:00 (k.a)

Alla lihthanke piirmäära jääva hankemenetluse: Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Lisa 1_Eelnõu_PT määramine Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Lisa 2_Väikehanke alusdokument_Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Lisa 3_2023.11.07 Projekteerimise töövõtuleping_Riigitee 11185 km 1,03-2,83 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Lisa 4_7.1-22322718-2 07.11.2023 Valjaminev kiri

Alla lihthanke piirmäära jääv hange: „Kuuseheki tn 4A (Saue linn) ja Sireli tee 8 (Haiba küla) lammutamine"

Lisa 1_HD Lisa 1 Vorm 1 volikiri ühispakkuja esindamiseks

Lisa 2_3_Riigihanke alusdokument_Hankelepingu projekt

Lisa 3_HD Vorm 4 Maksumuse tabel_Sireli tee 8

Lisa 4_HD Vorm 4 Maksumuse tabel_Kuuseheki tn 4A

Lisa 5_2_Riigihanke alusdokument_tehniline kirjeldus

Lisa 6_1_Riigihanke alusdokument_Saue valla objektide lammutamine

Lisa 7_HD Lisa 1 Vorm 6 volikiri dokumentide allkirjastamiseks

Lisa 8_HD Lisa 1 Vorm 5 Pakkuja taotlus hankes osalemiseks

Lisa 9_HD Lisa 1 Vorm 3 täidetud lepingute loetelu

Lisa 10_HD Lisa 1 Vorm 2 teise isiku nõusolek

Lisa 11_23396_EP_v01_Sireli8

Lisa 12_23394_EP_v01_Kuuseheki4a

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Riigitee 11161 Ruila-Laitse km 1,97-3,59 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine"

Lisa 1_2023.10.30 Projekteerimise töövõtuleping_Riigitee 11161 Ruila-Laitse km 1,97-3,59 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Lisa 2_Eelnõu_PT määramine 11161 Ruila-Laitse km 1,97-3,59 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Lisa 3_Väikehanke alusdokument_Riigitee 11161 Ruila-Laitse km 1,97-3,59 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Kanama-Jõgisoo teega külgneva jalgratta ja jalgtee (km 2,3-3,35) põhiprojekti koostamine"

Lisa 1_Valjaminev kiri_Kanama-Jõgisoo II etapp

Lis 2_Eelnõu_PT määramine Kanama-Jõgisoo teega külgneva jalgratta ja jalgtee (km 2,3-3,35) põhiprojekti koostamiseks

Lisa 3_Planeeringuala põhijoonis

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Ääsmäe-Hageri teega külgneva jalgratta ja jalgtee (km 0,41-1,07) põhiprojekti ja (km 1,07-4,06) eelprojekti koostamine"

Lisa 1_Tehnilised tingimused JJT projekteerimiseks 7.1-2233990-2 03.03.2023 Valjaminev kiri

Lisa 2_Eelnõu_PT määramine Ääsmäe-Hageri teega(km0,41-4,06) külgneva jalgratta ja jalgtee

Lisa 3_Väikehanke alusdokument_Ääsmäe-Hageri teega(tee nr 11247) (km 0,41-1,07) põhiprojekti ja (km 1,07-4,06) eelprojekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Trelli teega külgneva jalgratta ja jalgtee põhiprojekti koostamine"

Lisa 1 Eelnõu_PT määramine Trelli teega külgneva jalgratta ja jalgtee põhiprojekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Nõlvaku lasteaia 2. korruse tegelusseinad"

Lisa 1 Pakkumuse maksumuse vorm

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_ 2. korruse plaan ja vaated

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_2. korruse õhupallide nõlv 1

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_2. korruse õhupallide nõlv 2

Lisa 2 Projekti dokumentatstioon_uste portaalid

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_2. korruse puudenõlv 1

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_2. korruse puudenõlv

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_1. korruse pilved

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_paneel 1 memory

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_paneel 2 tuulelohe

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_paneel 3 värvusõpetus

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_paneel 4 ja 5 peeglid ja kleebised

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_paneel 6 aukirjad

Lisa 2 Projekti dokumentatsioon_paneel 7a ja 7b

Lisa 3 Ehituse töövõtulepingu vorm

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Omanikujärelevalve teenuse tellimine – Saue linna lasteaia ehitustööd"

Lisa 1 Netokäive ja kutsealane pädevus

Lisa 2  Pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 3 Vastutava spetsi CV

Lisa 4 Tehniline kirjeldus

Lisa 5 Hankelepingu projekt

Omanikujarelvalve_kasunduslepingu_uldtingimimused_OKÜ 2005

Hanke alusdokument_Saue linna lasteaia hoone ehitus

 • Avaldatud 25.09.2023
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.10 kell 12:00

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Külaliste toitlustamine Saue valla õpetajate päeva üritusel Tallinna Muusika- ja Balletikoolis"

 • Avaldatud 06.09.2023
 • Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 18.09.2023 kell 10.00 e-posti aadressile info@sauevald.ee. Pakkumuse esitamise e-kirja teema (subject) reale märkida väikehanke pealkiri „Külaliste toitlustamine Saue valla õpetajate päeva üritusel Tallinna Muusika- ja Balletikoolis".

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Kanama kergtee L1 ja L2 jalgrattatee ehitus"

Teehoiutööde seletuskiri, asendiplaanid, pakkumuse maksumuse koondtabel

Pikiprofiilid

Fotode kaust

 • Avaldatud 25.08.2023.
 • Pakkumise esitamise tähtaeg 31.08.2023 (aktsepteeritakse kõik pakkumised, mis laekuvad kuni 31.08.2023 kell 23.59).

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Tule tänav T23 sõidutee katte renoveerimine".

Lisa 1_23_22 Tule 24 vertikaaljooned(must) ja kaev(sinine)

Lisa 2_Tule tänav T23 sõidutee katte renoveerimine

 • Avaldatud 17.08.202. 

 • Pakkumise esitamise tähtaeg 22.08.2023 kell 11:00.

Väikehange „Riisipere ja Turba parkide ehitusprojektide koostamine"

Lisa 1 - Pakkumuse maksumuse tabel 

Väikehanke lepinguprojekt_Riisipere ja Turba parkide ehitusprojektide koostamine

 • Avaldatud 08.08.2023.
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.08.2023 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Ruila mõisa pargi tegevuskava täitmine"

Lisa 1- Pakkumuse maksumuse tabel

Lisa 2- Töövõtuleping

 • Avaldatud 28.07

 • Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.08.2023.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue lasteaed Midrimaa sisustuse ostmine"

 • Avaldatud 13.07.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 19.07.2023 kell 11.

Väikehange „Lava, heli- ja valgustehnika rent taasiseseisvumispäeva kontserdil 20.08.2023 Saue jaanitule platsil" 

Pärnu Linnaorkester

 • Avaldatud 10.07.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.07.2023 kell 17.00.

Väikehange „Veskitammi tänava jalgtee ning Veskitammi tunneli juurde jalgrattaparkla ehitamine"

tehniline kirjeldus

pakkumuse maksumuse tabel

hankelepingu projekt

leppetrahvi akti määramise vorm

 • Avaldatud 06.07.2023
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 17.07.2023 kell 11.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Erivajadustega täisealiste veoteenus"

dokumendid

 • Avaldatud 26.06.2023
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.07.2023 kell 12.00.

Väikehange: „Nissi Põhikooli remont"

Remondi lähteülesanne tehniline kirjeldus

Eestvaade, tagantvaade

I_korrus

II_korrus

Lõige

Pakkumise kutse

Lisa 3 Hankelepingu vorm

Hinnapakkumise põhi

 • Avaldatud 14.06.2023
 • Pakkumus esitada e-posti aadressile koit.vare@sauevarahaldus.ee hiljemalt 28.06.2023 kella 10.00-ks. 

Väikehange „Turba Lasteaia ja Koolimaja remont"

Remondi lähteülesanne tehniline kirjeldus

Töövõtuleping

Pakkumuse vorm

 • Avaldatud 14.06.2023
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27.06.2023 

Alla lihthanke piirmäära jääv hankemenetlus: „Padula-Saue kergliiklustee Vääna jõe silla puitkonstruktsioonide asendamine"

Tehniline kirjeldus Padula jaama JJT Vääna jõe sild

Pakkumuse koondtabel_Padula jaama JJT Vääna jõe silla puitkonstruktsioonide asendamine

 • Avaldatud 09.06.2023

 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 16.06.2023

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Generaatori ostmine Saue Vallavalitsusele"

Lisa 1 - Tehniline kirjeldus

Lisa 2 - Pakkumuse tabel

Lisa 3 - Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 06.06.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 16.06.2023.

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue lasteaed Midrimaa kappvoodite tellimine"

 • Avaldatud 02.06.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.06.2023 kell 17.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange: „Bussipaviljonide tootmine, transport ja paigaldus"

hinnapakkumise vorm

 • Avaldatud 19.05
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 24.05.2023 kell 10.00.

Lihthange „Saue linna kergliiklusteede projekteerimishange"

korraldus

töövõtuleping

seletuskiri

plaan 1

plaan 2

dwg

dgn

pdf

 • Avaldatud 18.05.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.05.2023 kell 11.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Veskitammi lasteaia moodulhoonete projekti koostamine" 

lisad

 • Avaldatud 05.05.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.05.2023 kell 10.00.

Väikehange "Koru silla projekteerimine"

korraldus 1

korraldus 2

ekspertarvamus

lisa 2

töövõtuleping

 • Avaldatud 04.05.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.05.2023 kell 11.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Laitse mänguväljaku projekteerimine ja rajamine"

Hanke alusdolument on muudetud 05.05.2023.

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 21.04.2023.
 • Uus pakkumiste esitamise tähtaeg: 12.05.2023 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Jõekääru pargi multispordiväljaku parandustööd"

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 21.04.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.05.2023 kell 12.00.
 • Tööde üleandmise tähtaeg 09.06.2023.

Väikehange „Riisipere Tiigi pargi I etapi ehitusprojekti koostamine"

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 17.04.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.05.2023 kell 10.00.
 • Projekti üleandmise tähtaeg 07.07.2023.

Väikehange "Turba Trollide pargi ehitusprojekti koostamine"

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 17.04.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.05.2023 kell 10.00.
 • Projekti üleandmise tähtaeg 30.06.2023.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Teede ja tänavate markeeringutööd 2023"

 
 • Avaldatud 23.03.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.03.2023 kell 11.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla finantstarkvara (MS Business Central) arendustöö hankimine 2023. aastal"

 • Avaldatud 08.02.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 14.02.2023 kell 12.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla personali- ja palgaarvestustarkvara Virosoft arendustöö hankimine 2023. aastal"

 • Avaldatud 03.02.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 09.02.2023 kell 12.00.

Väikehange "Biolagunevate jäätmete kodukompostrite hankimine"

Tehniline kirjeldus

Hindamiskriteeriumid

Lepingu projekt

 • Avaldatud 02.02.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.02.2023 kel 10.00.

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO arendustöö hankimine 2023. aastal"

 • Avaldatud 01.02.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.02.2023 kell 12.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU arendustöö hankimine 2023. aastal"

 • Avaldatud 01.02.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.02.2023 kell 12.00.

Alla riigihanke piirmäära jääv hange „Psühholoogilise nõustamise teenuste pakkumine Saue vallas"

Teenuse kirjeldus

Pakkuja kinnitused

Hinna pakkumuse vorm

Raamlepingu projekt

 • Avaldatud 24.01.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.02.2023 kell 12.00.

Alla riigihanke piirmäära jääv hange „Teraapiateenuste pakkumine Saue vallas"

Teenuse kirjeldus

Pakkuja kinnitused

Hinna pakkumuse vorm

Raamlepingu projekt

 • Avaldatud 24.01.2023.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.02.2023 kell 12.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Ääsmäe lasteaia sisustuse ostmine"

 • Avaldatud 28.11.2022.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 30.11.2022 kell 17.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue lasteaed Midrimaa sisustuse ostmine"

 • Avaldatud 28.11.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.11.2022 kell17.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Laitse lasteaia sisustuse ostmine"

 • Avaldatud 28.11.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.11.2022 kell 17.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Võlanõustamisteenus Saue vallas"

 • Avaldatud 24.11.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.12.2022 kell 12.00.

Väikehange "Satelliittelefoni komplektide ostmine ja paigaldamine ning satelliitside teenuse tellimine"

Pakkumuse tabel

 • Avaldatud 14.10.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.10.2022.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Riigitee 11116 Kanama-Jõgisoo km 0,2-1,5 äärde valgustatud jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine"

Asendiplaan

Põhiprojekti koostamise joonis

Projekt

 • Avaldatud 29.09.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.10.2022.

Väikehange "Mõnuste Uuemaja remonditööd"

Pakkumuse vorm

Tehniline kirjeldus

Olemasolev ruumide paigutus

Uus ruumide paigutus

Töövõtuleping

 • Avaldatud 29.09.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.10.2022 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Kopli tee ja Kopli tee 2 parkla asfalteerimistöö"

Vertikaalplaan

Pakkumise maksumuse tabel

 • Avaldatud 22.09.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.09.2022 kell 10.00.

Väikehange "Pääsküla jõe puhastamine"

 • Avaldatud 21.09.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.09.2022 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange: ""Saue linn, Kütise tn 4 multifunktsionaalse teenusmaja projekt" projektiekspertiisi  teenuse osutamine"

Lisad: tehniline kirjeldus; pakkuja kontaktandmed ja kinnitus; alltöövõtja kinnitused; pakkumuse maksumuse esildid; teostatud sarnaste projektiekspertiiside nimekiri; käsunduslepingu projekt

 • Avaldatud 12.09.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 19.09.2022 kell 09.00.

Alla lihthamke piirmäära jääv hange „Pistriku tee 1 parkla ehitushange"

Asendiplaan

Töömahtude koond

 • Avaldatud 07.09.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 14.09.2022 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Keskuse tn sadeveetorustiku projekteerimis-ehitushange"

Teostusjoonis

Pakkumuse maksumuse tabel

 • Avaldatud 07.09.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.09.2022 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla elanike rahulolu-uuring 2022"

Saue valla elanike 2020. aasta rahuloluküsitluse aruanne

 • Avaldatud 30.08.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.09.2022 kell 12.00.

Väikehange "Mõnuste Uuemaja sotsiaalmaja elektrisüsteemi remont"

Remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Reoveesüsteemide põhiprojekt

Mõõdistus

Digialus

Pakkumuse vorm

Töövõtuleping

 • Avaldatud 11.07.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.07.2022 kell 10.00.

Väikehange "Nissi Põhikooli fassaadi osaline värvimine"

Remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Vaated

Lõige

I korrus

Hinnapakkumise põhi

Hankelepingu vorm

 • Avaldatud 11.07.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.07.2022 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla operatiivteenuste infosüsteemi seadistamise, kasutamise, majutamise, tugiteenuse ja x-tee turvaserveri teenuse hankimine"

 • Avaldatud 15.06.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 17. juuni kell 12.00.

Väikehange "Tuleviku lasteaia rühmaruumide, koridori ja saali remonttööd"

 • Avaldatud 09.06.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.06.2022 kell 11.00.

Väikehange "Nõlvaku lasteaia rühmaruumi ja loovustoa remonttööd"

 • Avaldatud 09.06.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.06.2022 kell 11.00.

Väikehange "Nissi Põhikooli remont"

Remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Lõige

I korruse plaan

I korruse siseviimistlustabel

Siseuste spetsifikatsioon

Välisuste spetsifikatsioon

Hinnapakkumise põhi

Hankelepingu vorm

 • Avaldatud 06.06.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 20.06.2022 kell 10.00.

Väikehange "Saue lasteaed Midrimaa rühmaruumide A2, A5 ja A6 remonttööd"

 • Avaldatud 03.06.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.06.2022 kell 16.00.

Väikehange „Kernu paisjärve rekonstrueerimise omanikujärelevalve hankimine"

Tehniline kirjeldus

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 30.05.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.06.2022 kell 10.00.

Väikehange "Mõnuste Uuemaja sotsiaalmaja remont"

Remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Töövõtuleping

 • Avaldatud 30.05.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.06.2022 kell 10.00

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Esri ArcGIS litsentside hankimine SaueVallavalitsusele perioodiks 2022-2025"

 • Avaldatud 26.05.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27. mai 2022 kell 12.00
   

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU arendustöö hankimine 2022. aastal" 

 • Avaldatud 24.05.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27. mai 2022 kell 12.00
   

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO arendustöö  hankimine 2022. aastal" 

 • Avaldatud 24.05.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27. mai 2022 kell 12.00
   

Väikehange "Turba koolimaja remont"

Remondi lähteüleande tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Töövõtuleping

 • Avaldatud 24.05.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.06.2022 kell 10.00.

Jalgratta- ja ja jalgteede ning sõiduteede katete remonttööd Laagris ja Sauel

Tõkke tänava ehitusaegne liiklusskeem

Pakkumuse maksumuse tabel

 • Esmane avaldamine 01.04.2022. Hanke uuendus 08.04.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.04.2022 kell 11.00.

Saue valla finantstarkvara (MS Business Central) arendustöö hankimine 2022. aastal

 • Avaldatud 01.04.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.04.2022.

Jalgsi- ja veematkaradade projekteerimine Vääna jõele

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 28.03.2022
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.04.2022
 • Projekti üleandmise tähtaeg 10.06.2022.

Väikehange "Turba Trollide pargi laiendamise ehitusprojekti koostamine"

Lepingupojekt

 • Avaldatud 21.03.2021
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 01.04.2022 kell 10.00.
 • Projekti üleandmise tähtaeg 20.05.2022. 

Väikehange "Riisipere Tiigi pargi laiendamise ehitusprojekti koostamine"

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 21.03.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 01.04.2022 kell 10.00.
 • Projekti üleandmise tähtaeg 01.07.2022.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Teede ja tänavate markeeringutööd 2022"

Pakkumustabel

 • Avaldatud 14.03.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.03.2022 kell 11.00.

Väikehange "Laagri kooli hoovi ja jalgratta- ja jalgteede ning avaliku ruumi, Redise tänava jalgratta- ja jalgtee, Rahnu tänava jalgtee, Männimetsa tee jalgtee ja Veskitammi tänava jalgtee põhiprojekti  koostamiseks"

(muudetud 07.03.2022)

Töövõtuleping

(muudetud 07.03.2022)

 • Avaldatud 02.03.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 11.03.2022 kell 12.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Tänavate märgpuhastus 2022"

Töömahtude koond

 • Avaldatud 28.02.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.03.2022 kell 10.00.

Väikehange "Nissi kalmistu vana osa rekonstrueerimine ja laienduse projekteerimine"

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 14.02.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 22.02.2022. kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Omanikujärelevalve  teenuse tellimine – Saue kooli uue õppekorpuse juurdeehitus"

 • Avaldatud 18.01.2022.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.01.2022 kell 09.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "11381 Munalaskme Laitse (Kaasiku külas) jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 15.12.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.12.2021 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine"

 • Avaldatud 06.12.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.12.2021 kell 11.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Tootsi tee ja Kraavi tee jalgratta- ja jalgtee ning Kesalille-Saueaugu tee vahelise ühendustee ja Saueaugu tee pikenduse projektide koostamine"

Hanke materjalid

 • Avaldatud 30.11.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.12.2021 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „11381 Munalaskme-Laitse ja 11161 Laitse-Ruila jalg- ja jalgrattatee ühe põhiprojektina koostamine"

Hanke materjalid

 • Avaldatud 24.22.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 01.12.2021 kell 10.00.

Väikehange "Saue linna raudteejaama ümbruse ja turuplatsi eskiisprojekti  koostamine"

Projekteerimise töövõtuleping

Saue turg

 • Avaldatud 19.11.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.11.2021 kell 12.00.

Väikehange "Korteri Kütise 13-5 remonttööd Saue linnas"

 • Avaldatud 17.11.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 03.12.2021 kell 10.00.

Väikehange „Riisipere lasteaia mänguväljaku elementide ümberpaigaldamine ja uute turvaaluste rajamine"

 • Avaldatud 04.11.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 11.11.2021 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Mõnuste uuringuruumi geoloogiline uuring"

Geoloogilise uuringu luba

Graafiline lisa

Töövõtuleping

 • Avaldatud 03.11.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.11.2021 kell 11.00.

Väikehange "Iluõunapuude istutamine Tule tn äärde"

 • Avaldatud 11.10.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.10.2021 kell 10.00.

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Omanikujärelevalve  teenuse tellimine – Kotka lasteaia rajamine"

Lisa 1 Netokäive ja kutsealane pädevus

Lisa 2 Pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 3 Vastutava spetsialisti CV

Lisa 4 Tehniline kirjeldus

Lisa 5 Omanikujärelevalve käsunduslepingu üldtingimused

 • Avaldatud 11.10.2021
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.10.2021 kell 12.00.

 

Väikehange "Nissi kalmistu olemasoleva osa rekonstrueerimine ja laienduse projekteerimine"

 • Avaldatud 28.09.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.10.2021. kell 10.00.

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla finantstarkvara (MS Business Central) arendustöö hankimine 2021. aastal"

 • Avaldatud 22.09.2021.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 24.09.2021 kell 12.00.
 

Kaselaane väljaku valgustuse joonis

Tööde maksumusttabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 25.08.2021.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 01.09.2021 kell 10.00.

Väikehange "Korteri Tule 3-44 remonttööd"

 • Avaldatud 09.09.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 19.08.2021. kell 10.00.

Väikehange "Korteri Metsa 4-1 remonttööd ning korteri Pargi 1-29 välisukse ja kahe akna vahetus"

 • Avaldatud 09.08.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 16.08.2021 kell 10.00.

Väikehange "Riisipere jäätmeplatsi aia ehitus ja Kaasiku jäätmeplatsi aia ehitus" 

Tingimused:

 • tööde täitmise tähtaeg Riisipere aial on 30. september 2021
 • tööde täitmise tähtaeg Kaasiku aial on 31. oktoober 2021

Riisipere aia ehitust saab kohe alustada.Kaasiku platsi hakatakse ehitama augusti lõpus ja seega saab selle aia ehitusega alustada  8. oktoobril

Dokumendid

 • Avaldatud 23.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28,07.2021 kell 10.00.

Väikehange "Teetööd Laagris"  

Teehoiutööde kirjeldus

Kululoend

 • Avaldatud 20.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27.07.2021 kell 10.00.

Vähempakkumise päring „Liiklusmärgid ja paigaldustööd Saue vallas 2021 - 2022"

Pakkumuse hindade vorm

Töövõtuleping

 • Avaldatud 07.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.07.2021 kell 11.00.

Väikehange „Ruila mõisa pargi võsa ja ohtlike puude eemaldamine"

Hooldusplaan

Väikehanke lepinguprojekt

 • Avaldatud 07.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.07.2021 kell 10.00.

Väikehange „Kuubik-paviljonide tootmine ja paigaldamine"

Väikehanke alusdokument/tehniline kirjeldus, alusdokumendi lisad

Lepingu projekt

 • Avaldatud 02.07.2021, uuendatud 15.07.2021
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 23.07.2021 kell 12.00.

Väikehange Nissi Põhikooli remont

Remondi lähteülesanne tehniline kirjeldus

II korrus

Hinnapakkumise põhi

Töövõtuleping

 • Avaldatud 16.06.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.06.2021 kell 10.00.

Väikehange "Turba Kooli lamekatuse ja fassaadi remont"

Katuse remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Eksperthinnang

Lisa 1 Hoone vaated

Lisa 3 Lamekatused ja fassaadid

Hinnapakkumise põhi

 
 • Avaldatud 16.06.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.06.2021 kell 10.00..

Väikehange „Haiba, Riisipere tee 19 remont"

I korrus

II korrus

Kelder

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 1-1 Tehniline kirjeldus, esimese korruse uus plaan

Lisa 1-2 Tehniline kirjeldus, teise korruse uus plaan

Lisa 2 Hinnapakkumise vorm

Töövõtuleping

 • Avaldatud 13.05.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 24.05.2021 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue linn, Tule tn 7 renoveerimine. Omanikujärelevalve teenus"

 • Avaldatud 26.04.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.04.2021 kell 11.00

Hanke alusdokument

 LISA 1 netokäive ja kutsealane pädevus

 LISA 2 Pakkumuse maksumuse esildis

 LISA 3 Vastutava spetsialisti CV

 LISA 4 Tehniline kirjeldus

 LISA 5 Käsundusleping

Väikehange "Korteri Metsa 4-33, Turba remonttööd"

 • Avaldatud 26.04.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.05.2021 kell 10.00.

Väikehange „Riisipere halduskeskuse parkla laienduse, läbisõidutee, jalg- ja jalgrattateede ning seda ümbritseva avaliku ruumi korrastamise projekteerimis- ja ehitushange"

Täpsustused hankele

Projekteerimise ja ehituse töövõtuleping

 • Avaldatud 14.04.2021
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.04.2021 kell 10.00.

Väikehange "Saue linna mänguväljakute laiendamise projekteerimine ja ehitus"

 • Avaldatud 31.03.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.04.2021 kell 10.00.

Väikehange „Laagris Päikese tn renoveerimine"

Asendiplaan

Ristlõige

Tööde mahud

 • Avaldatud 24.03.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 31.03.2021 kell 10.00.

Väikehange „Kernu paisjärve korrastamiseks KMH koostamine"

 • Avaldatud 18.03.2021
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 22.03.03.2021 kell 15.00.

Väikehange "Ruila Põhikooli hoone remonttööd" 

 • Avaldatud 15.03.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 19.03.2021 kell 10.00

Väikehange "Ruila mõisa pargi hoolduskava ja maastikuarhitektuurse lahenduse koostamine"

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 22.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.03.2021 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue linnas Saue Gümnaasiumi esise Nurmesalu tänava, Kesa ja Kauguse tänava rekonstrueerimise ja Pärnasalu tänava (lõigus Ladva tänav kuni Pärnasalu põik) jalg- ja jalgrattatee, Vana-Keila mnt  ja Tule põik peatumistaskute ja parkla laienduse põhiprojektide koostamine"

Eelnõu

Projektid

Hankeleping

 • Avaldatud 19.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.02.2021 kell 14.00

Väikehange "Haraka tee 2-6 sotsiaalkorteri remont"

Remonttööde loetelu

Töövõtuleping

 • Avaldatud 19.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.03,.2021 kell 10.00

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Tänavate märgpuhastus 2021"

Tehniline kirjeldus

Pakkumustabel

 • Avaldatud 18.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.02.2021 kell 10.00

Alla väikehanke piirmäära jääv hange "Teede ja tänavate markeeringutööd 2021"

Pakkumustabel

 • Avaldatud 18.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.02.2021 kell 11.00

Väikehange „Riisiperes, Raudteeääre (Veetorni tn) parkla ja Riisipere raudteejaama ühendava valgustatud jalgtee ning Laagris Männimetsa tee/Sae tn ristmiku muutmine ja Männimetsa tee jalgtee põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 31.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.01.2021 kell 10.00.

Väikehange "„Nõustamis- ja psühhoteraapia teenuse pakkumine Saue valla lastega peredele"

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 10.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.12.2020.

Väikehange „11381 Munalaskme-Laitse ja Vanamõisas 11186 Tutermaa-Vanamõisa tee jalg- ja jalgrattatee kahe põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 03.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.12.2020 kell 10.00.

Väikehange „Tahvelarvutite ostmine"

 • Avaldatud 17.11.2020.
 • Pakkumise esitamise tähtaeg 24.11.2020 kell 14.00

Väikehange "Laitse Kirsiaia lasteaia mänguväljaku laienduse projekteerimine ja rajamine"

Asendiplaan

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 11.11.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.11.2020 kell 10.00.

Väikehange "Saue valla jõulutulede hankimine"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 09.11.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.11.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue linna ida osast kogutavate sademevete õli-liivapüüdja ehitusprojekti koostamine"

Projekteerimistingimused

Sademevee puhasti asukoha skeem

 • Avaldatud 14.10.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.10.2020.

Väikehange „9 bussipaviljoni klaaside tootmine ja paigaldus"

Maksumuse tabel

Lepimnguprojekt

 • Avaldatud 09.10.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.10.2020 kel 10.00.

Väikehange "Ruila mõisa pargi hoolduskava ja maastikuarhitektuurne lahendus"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 09.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.09.2020.

Väikehange "Bussipaviljoni rajatiste ehitused Saue vallas 2020"

 • Avaldatud 09.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.09.2020 kell 10.00.

Väikehange "Pärnasalu tn jalgrattatee ehitushange"

 • Avaldatud 07.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 11.09.2020 kell 10.00.

Väikehange „Ruila mõisa pargi hoolduskava koostamine"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 01.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.09.2020 kell 10.00.

Väikehange "Pärnasalu tn valgustatud jalgrattatee ehitushange"

 • Avaldatud 28.08.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.09.2020 kell 10.00

Väikehange „Saue tammiku hoolduskava täitmine 2020 aasta osas"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 17.08.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.08.2020 kell 10.00.

Väikehange „Rulatatava linnamööbli hankimine"

Joonised

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 10.08.2020.
 • Pakkumiste eisitamise tähtaeg 17.08.2020 kell 10.00.

KORDUSHANGE
Väikehange "Ruila Põhikooli klassiruumide sisutuse hankimine"

Klassiruumide sisustuse plaan

Väikehanke alusdokument

Pakkumuse kululoend

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 10.08.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.08.2020 kell 12.00

Väikehange "Ruila Põhikooli klassiruumide sisutuse hankimine"

Klassiruumide sisustuse plaan

Väikehanke alusdokument

Pakkumuse kululoend

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 30.07.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 3.08.2020
 • Hange tühistatud 10.08.2020

Väikehange "Saue Gümnaasiumi klassiruumide 407 ja 419 remont"

Klassiruum 407

Klassiruum 419

Ühikuhindade tabel

Töövõtuleping

 • Avaldatud 26.06.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.07.2020 kell 10.00.

Väikehange "Ruila kooli ehitus- ja remonttööd"

 • Avaldatud 25.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 03.07.2020 kell 09.00.

Seedri kinnistu elamu ja kuuri lammutus

 • Avaldatud 22.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.07.2020 kell 11.00.
 • Lisaküsimused 654 1150, 5687 6208, Saue Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Silver Libe.

Väikehange "Saue lasteaia Midrimaa D-korpuse remont"

Tööde loetelu ja kirjeldus

1. korrus

2. korrus

Töövõtuleping

 • Avaldatud 03.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.06.2020 kell 10.00. Palun esitada pakkumine põranda- ja liistude vahetuseta.

Väikehange „Serverarvutite ja SAN kettamassiivi ostmine"

 • Avaldatud 01.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell 14.00.

Väikehange "Turba koolimaja remont"

Remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Turba kooli lõige

Turba kooli I korruse plaan

Turba kooli II korruse plaan

Töövõtuleping

 • Avaldatud 25.05.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 3. juuni 2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue vallas kahe tee-ehitus hanke omanikujärelevalve"

 • Avaldatud 23.04.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.04.2020 kell 11.00

Väikehange „Detailplaneeringute digiteerimine kujule, mis vastaks riigihalduse ministri 01.11.2019 määrusele „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded""

 • Avaldatud 08.04.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.04.2020 kell 10.00.

Väikehange „Detailplaneeringute digiteerimine kujule, mis vastaks riigihalduse ministri 01.11.2019 määrusele "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded""

Tabel 1: maksumus

Tabel 2: töö hinnanguline ajakulu pabertoimikute digitaliseerimisel

Tabel 3: erinevad planeeringu liigid

 • Avaldatud 16.03.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.03.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU arendustöö hankimine 2020. aastal"

 • Avaldatud 09.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 12.00.

Väikehange „Sepu tee silla projekteerimis- ja ehitushange Munalaskmel"

Projekteerimistingimuste määramine Munalaskmel Sepu teel Munalaskme oja silla ehitusprojekti koostamiseks

 • Avaldatud 04.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 11.00.

Väikehange „Lasteaia Riisikas mänguväljaku rajamine"

Lasteaia mänguväljaku põhiprojekt

Lasteaia mänguväljaku maksumustabel

Lasteaia mänguväljaku ehitamise töövõtuleping

 • Avaldatud 03.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue valla elanike rahulolu uuring"

 • Avaldatud 25.02.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.03.2020 kell 12.00.

Vähempakkumise päring „Teede ja tänavate markeeringutööd 2020"

Pakkumuse hindade vorm

 • Avaldatud 18.02.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.02.2020 kell 11.00.

Väikehange „Laagris Tihniku ja Pilliroo tänava, Allikul Põllu tee ning Ääsmäel Aasamäe tänava omanikujärelevalve tööd"

 • Avaldatud 18.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.02.2020 kell 10.00.

Vähempakkumise päring „Tänavate märgpuhastus 2020"

 • Avaldatud 14.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.02.2020 kel 10.00.

Väikehange „Ekspertuuring Saue linna uue läbimurde rajamiseks põhja suunas"

 • Avaldatud 14.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.02.2020 kell 11.

Väikehange „Riisipere jäätmepunkti platsi laiendamise ja Turbas Tööstuse 29 jalgteede põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 30.01.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.02.2020 kell 11.00.

Väikehange "Saue linnas Pärnasalu tn jalg- ja jalgrattatee, Koidu külas Hämariku tee ja Koidumetsa tee jalgtee ning Laagris, Tuulemurru tn jalg- ja jalgrattatee põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 23.01.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2020 kell 13.00.

Väikehange "Kuuse tänava, Avamaa tn jalgtee ja Kuuse põik ning Veskitammi tn (tunneli ühenduse) jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 22.01.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27.01.2020 kell 13.00.

Vähempakkumise päring „Liiklusmärgid ja paigaldustööd Saue vallas 2020"

Pakkumuse hindade vorm

 • Avaldatud 16.01.2020.
 • Pakkumuste esitamiste tähtaeg 22.01.2020 kell 11.00.

Väikehange „Heli-, valgus- ja videotehniline lahendus ning ruumikujundus Saue valla vastuvõtul"

Saue spordikeskuse plaan

 • Avaldatud 07.01.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 17.01.2020 kell 10.00.

Väikehange "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saue vallas bussiliinil L1 perioodil 01.02.2020 kuni 31.08.2020"

Lisa 1

 • Avaldatud 30.12.2019.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 08.01.2020 kell 18.00.

Väikehange "Saue Gümnaasiumi õpilastoolide täishooldus"

 • Avaldatud 23.12.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.01.2020 kell 12.00.

Väikehange „Katete taastamiste ja uute kergkatete ehituste teehoiutöökirjelduste projekteerimistööd"

 • Avaldatud 28.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.12.2019 kell 10.00.

Väikehange „Nurmesalu tänava, Vana-Keila mnt ja Tammetõru tänava põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 22.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.11.2019 kell 14.00.

Väikehange "Külaliste toitlustamine Saue valla vastuvõtul"

 • Avaldatud 15.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.12.2019 kell 10.00.

Väikehange "Turba endise tööstuskatlamaja lammutamine ja jäätmete likvideerimine"

 • Avaldatud 01.11.2019.
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.11.2019 kell 11.00.

Alliku tee 13-11 korteri remondi väikehange