Kehtestatud detailplaneeringud 2022

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 28.12.2022. aasta korraldusega nr 1379 Valingu külas Tombu (72701:003:0022, suurusega 21036 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeritav maa-ala asub Valingu külas, maakasutuse juhtotstarbega osaliselt pere- ja ridaelamumaa. Kinnistu on hoonestamata ning maa-ala asub riigi kõrvalmaantee 11117 Valingu-Jõgisoo tee ja Ööbiku tee vahelisel maa-alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Tombu kinnistu 15-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute, kahe korteriga elamu ja ridaelamu püstitamiseks. Kokku moodustatakse 8 elamukrunti, millest 6 elamukrunti kavandatakse üksikelamute püstitamiseks, üks elamukrunt kahe korteriga elamu ja üks elamukrunt ühe ridaelamu (3 boksiga) püstitamiseks. Lisaks planeeritakse viis transpordimaa krunti, millest üks krunt kavandatakse planeeringualale juurdepääsutee rajamiseks koos jalgratta- ja jalgteega, kolm transpordimaa krunti moodustatakse planeeringualaga piirneva Ööbiku tee äärde, kuhu rajatakse jalgratta- ja jalgteed ja üks transpordimaa krunt moodustatakse 11117 Valingu-Jõgisoo riigitee äärde, kuhu on võimalik perspektiivis kavandada kergliiklustee ning mille väljaehitamist korraldab tulevikus Saue vald. Lisaks kavandatakse kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse laste mänguväljaku rajamist. Tombu kinnistule kavandatakse juurdepääs avalikult kasutavalt teelt (Ööbiku teelt). Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kinnistul hoonestusalade määramisel on arvestatud kitsendusest, mille kohaselt on riigi kõrvalmaantee 11117 Valingu-Jõgisoo teekaitsevöönd 30 m, kuhu hooned ei kavandata. Piirkonnas on olemas ühisveevarustus ja kanalisatsioon, millega on kavandatud liituda. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 2,1 ha. 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 16.11.2022. aasta korraldusega nr 1220 Alliku küla Kivila (katastritunnus 72601:001:1407, suurusega 8154 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Kivila kinnistu sihtotstarve ühiskondlike hoonete maaks ning planeerida krundile hoonestusala lasteaia hoone ja seda teenindavate rajatiste (mänguväljakud, parkla) jaoks. Lasteaia hoone on planeeritud kahekorruseline.
Lisaks planeeritakse kuni kolm ühekorruselist abihoonet. Põhihoone ehitusalune pind on ca 2000 m2 ja abihoonetel kokku 100 m2. Krundile planeeritakse alajaam koos vajaliku servituutalaga.
Juurdepääs kinnistule on planeeritud Kaasiku teelt. Planeeringuga on lahendatud üldised maakasutustingimused, juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus, määratud on haljastus ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,8 ha.
Kivila kinnistu asub Saue vallas, Alliku külas, piirnedes põhjast Kaasiku teega, ülejäänud ilmakaartest tiheasutusalaga, kuhu on planeeritud ca 400 eluaset, mis on praeguse seisuga veel hoonestamata.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav maa-ala tiheasustusalal ning maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu eesmärk ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 05.10.2022. aasta korraldusega nr 1052 Haiba külas Suve tee 2 (29701:006:0472,  suurusega 6951 m2, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks.
Suve tee 2 kinnistu asub Haiba küla edelapoolses osas Riisipere-Kernu tee ääres. Planeeringuala piirneb põhjast Riisipere-Kernu teega, idast Suve teega, lõunast elamumaa kinnistuga ja läänest hoonestatud maatulundusmaaga. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 6951 m2 suurusele Suve tee 2 kinnistule moodustada 3 elamumaa krunti, mis on suurusega 1500 - 1770 m2 ja mida on võimalik hoonestada üksikelamuga. Samuti moodustatakse 1 transpordimaa krunt ja 2 üldkasutatava maa krunti. Transpordimaa krunt kavandatakse juurdepääsuteede rajamiseks. Üldkasutatava maa krundid on paigutatud Riisipere-Kernu mnt ja Suve tee äärsesse alasse eesmärgiga anda võimalus rajada kõrg- ja madalhaljastus aitamaks vähendada lõunasse jääva elamurajooni jõudvalt müra. Juurdepääs planeeringualale on Suve teelt, mis on ühenduses kõrvalmaantee 11360 Riisipere-Kernu teega. Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud maaomanike soovidega, naaberaladel kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringutega ning lähiümbruses paikneva ja planeeritud hoonestusega. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,70 ha.
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 05.10.2022. aasta korraldusega nr 1053  Vanamõisa küla Välja tee 53, 55, 57 ja Viirpuu üldmaa 1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistud 18-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu korralduses. 
Saue Vallavalitsus kehtestas 31.08.2022. aasta korraldusega nr 931 Hüüru külas Lehelinnu (72601:001:0616, suurusega 20 5056 m², maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine ning ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski maantee ja Vatsla tee ning Kodasema tee vahelisel maa-alal. Põhja poolt piirneb Vatsla tee ja Kodasema tee ääres paiknevad hoonestatud elamumaadega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Lehelinnu kinnistu 23-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks (millest üks kinnistu jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega) ning määratakse ehitusõigus üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks. Kokku moodustatakse 16 elamukrunti, millest 12 üksikelamukrunti suurustega (1 500 m²) kavandatakse üksikelamute püstitamiseks, 2 kinnistut (suurustega alates 1,0 ha) kavandatakse kahe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks ning kaks elamukrunti suurustega (alates 2 000 m²) on kavandatud kahe korteriga elamute püstitamiseks. Lisaks planeeritakse kolm transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks ning kolm sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti, millest ühele krundile kavandatakse laste mänguväljaku rajamist. Detailplaneeringu koosseisu on kaasatud Mõisaniidu tee 14 kinnistu (72601:001:1056, üldkasutatav maa 100%), mis on valla omandis ning kinnistust krunditakse välja juurdepääsutee tarbeks (ca 306 m²), mis on vajadus liita transpordimaa koosseisu. Lehelinnu kinnistule on olemas juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt (Kodasema teelt) mööda Mõisaniidu teed. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,0 ha ning ülejäänud maa-ala (suurusega 14,8 ha) jääb jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu käesoleva detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata. Detailplaneeringu elluviimine kavandatakse etapiviisiliselt. 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 09.03.2022. aasta korraldusega nr 256 Alliku külas Kesalille tn 6 (katastritunnus 72701:001:1569) ja Kesalille tn 8 (katastritunnus 72701:001:1570) ning Tootsi tee 25 (katastritunnus 72701:001:1572) ja Tootsi tee 27 (katastritunnus 72701:001:1573) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesalille tn 6 ja 8 ning Tootsi tee 25 ja 27 elamumaa kinnistute ümberkruntimine, et püstitada kinnistutele kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud, mille ehitisealune pind on kuni 550 m².
Detailplaneeringuga muudetakse Kesalille tn 6 ja 8 ning Tootsi tee 25 ja 27 kinnistute omavahelisi piire. Moodustatavate kruntide suurus jääb vahemikku 2035 – 2250 m2. Juurdepääsud planeeritakse Kesalille tänavalt ja Tootsi teelt.
Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine, tuletõrje veevarustus, sademeveesüsteemide lahendus, heakorrastus ja haljastus.
Planeeritav maa-ala asub Saue vallas Alliku külas Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel. Planeeritud ala piirneb elamumaa kinnistutega. Olemasolev hoonestus alal puudub. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,85 ha.
Saue Vallavalitsus ei korraldanud uut detailplaneeringu avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasutusalas ning selle maakasutuse juhtotstarbeks on kehtestatud üldplaneeringu alusel määratud pere- ja ridaelamumaa. 
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 2.02.2022. aasta korraldusega nr 110 Alliku külas Tootsi tee 1 (katastritunnus 72701:002:1435, suurusega 3028 m², sihtotstarve ärimaa 100%) ja Mihkli-Põlde (72701:002:0838, suurusega 7720 m², maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Tootsi tee 1 kinnistu, mille maasihtotstarve on ärimaa, asub Alliku külas (Kotka elamurajooni) piirkonnas ning kinnistu piirneb Kotka teega. Kinnistu kavandatakse kruntida elamu- ja sotsiaalmaa (üldmaa) kruntideks ning elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe (4 boksiga) ridaelamu püstitamiseks. Mihkli-Põlde kinnistu jagatakse 5 krundiks, millest 3 elamukrunti kavandatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, üks transpordimaa kinnistu kavandatakse juurdepääsutee rajamiseks (koos kergliiklustee ja tänavavalgustusega) ning üks kinnistu kavandatakse sotsimaalmaa sihtotstarbega kruntiks, mis moodustatakse Kotka tee äärde haljasalaks. Kokku moodustatakse detailplaneeringualal 7 krunti, millest neli elamumaa krunti elamute püstitamiseks, kaks sotsiaalmaa krunti, mis jäävad ehitusõiguseta ning avalikku kasutusse ning üks transpordimaa krunt. Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 4,0 ha. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee elamupiirkonnas, mis on peamiselt hoonestatud üksik-, kaksik- ja ridaelamutega. Üldplaneeringuga on Kotka tee piirkonna maakasutuse juhtotstarbeks määratud enamjaolt pere- ja ridaelamumaa (k.a Tootsi tee 1 ja Mihkli-Põlde kinnistud) ning ning detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Saue valla üldplaneeringus toodud nõuetega.
korraldus
asendiskeem
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
seletuskiri+koostöö tabel 

haldusleping+kokkulepe