Kehtestatud detailplaneeringud 2016

 

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 8.11.2016 korraldusega nr 785 Laagri alevikus Nõlvaku tn 10, katastritunnus 72703:001:0262, suurusega 4 262 m², sihtotstarve sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe kuni kolme maapealse korrusega ning kuni kaheteistkümne korteriga korterelamu, kuni ühe maapealse korrusega abihoone, spordiväljaku ja autoparklate rajamiseks. 
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
seletuskiri
planeeringulahenduse 3D illustratsioon

Saue Vallavalitsus kehtestas 8.11.2016 korraldusega nr 784 Vanamõisa külas Hallika 10 (katastritunnus 72701:002:1384, maatulundusmaa 100%, suurusega 1,57 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Hallika 10 kinnistu kruntimine 8-ks elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) sihtotstarbega krundiks, millest kuuele krundile (suurustega ca 1 500 m²) kavandatakse üksikelamute ja abihoonete rajamist, üks transpordimaa sihtotstarbega krunti moodustatakse juurdepääsude tagamiseks ning üks krunt jääb sotsiaalmaa (haljasala) sihtotstarbega. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Juurdepääs planeeringualale on lahendatud läbi Ojakalda tee L2 Välja teeni. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalal, juhtotstarbega elamumaa. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
planeeringuala üldplaneeringus 
planeeringulahenduse 3D illustratsioonid

Saue Vallavalitsus kehtestas 30.08.2016 korraldusega nr 604 Vatsla külas Vatsla tee L2 (72701:001:0662, suurusega 4,45 ha, sihtotstarve transpordimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vatsla tee L2 transpordmimaa sihtotstarbega kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning määratakse ehitusõigus nelja üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsud ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on 1,0 ha. Tegemist on Saue vallale kuuluva teemaa koosseisus oleva hoonestamata maa-alaga. Elamumaaks muutmine on eelkõige põhjendatud asukohaga. Planeeringuala piirneb olemaolevate elamumaa kruntidega ning mõistlik oleks ehituslikult eluhoonete funktsiooni jätkamine. Planeeritavale maa-alale kavandatakse neli üksikelamukrunti (suurustega 1 465- 2 275 m²). Juurdepääsud kahele elamukrundile on planeeritud olemasolevalt Vatslaoru juurdepääsuteelt ja kahe krundi tarbeks on ette nähtud üks ühine mahasõit Vatsla teelt. Vatsla tee L2 teemaa kinnistu algab Harku teelt ning kulgeb Vatsla aiandusühistute vahelisel maa-alal (kogupikkusega ca 1,8 km). Teemaa laius on aiandusühistute elamukruntide juures ca 35 m ning nii laia teenindusmaad ei ole tee tarbeks vaja. Vatsla teel on piirkiirus 50 km/h, antud teelõigul on tegu sisuliselt linnatänavaga ning tee liikluskoormus ei ole suur. Planeeritavate elamukruntide hoonestus planeeritakse Vatsla teest võimalikult kaugele, et tagada detailplaneeringuga teele kaitsevöönd vähemalt 10 m.  Samuti on jäetud Vatsla tee äärdes piisavalt ruumi kergliiklustee rajamiseks. 
korraldus
asukohaskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan

planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus kehtestas 10. mai 2016. aasta korraldusega nr 326 Laagri alevikus Seljaku tn 6a (katastritunnus 72703:001:0609, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%, suurusega 6 575 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse jagada kinnistu kaheks krundiks (hilisema liitmise võimalusega) ning määratakse ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuala külgneb Saku Vallavalitsuse 17. veebruari 2015. aasta korraldusega nr 124 algatatud ja Saku Vallavalitsuse 19. jaanuari 2016. aasta korraldusega nr 52 vastu võetud Tänassilma külas Valdmäe tn 3 (71801:001:1305, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 2,27 ha) ja Valdmäe tänav L1 (71801:001:1332, transpordimaa 100%, suurusega 977 m²) kinnistute detailplaneeringualaga, mille koostamise eesmärgiks on äri- ja tootmismaa kruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Seljaku tn 6a kinnistule lahendatakse juurdepääs Tänassilma külas Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tänav L1 kinnistute detailplaneeringuga kavandatud uue rajatava juurdepääsutee kaudu, mis hakkab kulgema Valdmäe tänavalt. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Seljaku tn 6a kinnistu piirneb lõuna ja ida poolt Saku valla halduspiiriga ning jääb Saue ja Saku valla haldusterritooriumil asuva äri- ja tootmispiirkonda, Detailplaneeringu eesmärk ja lahendus ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.
korraldus
asukohaskeem 
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan 
planeeringuala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus kehtestas 5. aprilli 2016. aasta korraldusega nr 257 Ääsmäe külas moodustatava Kasemarja maaüksuse detailplaneeringu.  Detailplaneeringuga kavandatakse Ääsmäe külas jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale  (EHAK kood 9794) liitsihtotstarbega 50% elamumaa ja 50% sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa) katastriüksuse moodustamist ning ühe kuni 2-korruselise sotsiaalhoone ja seda teenindavate kõrvalhoonete rajamist. Planeeritavasse hoonesse kavandatakse rajada teenuskeskus koos sotsiaal- ja munitsipaalkorteritega ning sotsiaalhoolekandeks vajalikud ameti- ja abiruumid. Saue Vallavolikogu 24.09.2015 kinnitas määrusega nr 19 Saue valla arengukavaga aastateks 2015-2022 (2026), mis näeb ette Saue vallas uue sotsiaal- ja elamuhoone ehitamise või olemasoleva renoveerimise. Planeeritavas sotsiaalhoones hakatakse pakkuma lõunapiirkonnas vajalikke sotsiaalteenuseid ning elamispindu toetustvajavatele isikutele. Nimelt, arengukava punkt 7.1 Sotsiaalhoolekanne ja – teenused, sätestab, et tingimused olemasolevates sotsiaalkorterites ei vasta kaasaja nõuetele, vajalik on välja arendada sotsiaalelamispinnad (sotsiaalkorterid) lõunapiirkonda teenindavatele töötajatele. Vald kavandab ehitada majutuseks vajaliku peahoone, kuhu planeeritakse arvestuslikult kokku ka ca 20 sotsiaal- ja munitasipaalkorterit. Planeeringuala põhjapoolsesse külge hoonestusala vahele jäetakse vaba ca 31 m laiune maa-ala elanikele aiamaa kasutamise võimaldamiseks. Planeeringuala lõunapoolsesse külge on planeeritud 25-kohaline autoparkla. Detailplaneeringuks taotletav maa-ala asub Ääsmäe külas 11402 Ääsmäe tee ääres tiheasustusalal. Tegemist on hoonestamata maa-alaga. Moodustav maaüksus piirneb Kõrgemäe, Kasemetsa ja Salu tn 17, 19, 21, 23 kinnistutega. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning on määratud keskkonnakaitselised abinõud. Planeeritav maa-ala piirneb varem välja ehitatud infrastruktuuriga küla keskusega, sh on võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette Ääsmäe teelt. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 ha. Kehtestatud detailplaneeringu alusel taotleb Saue vald munitsipaalomandisse Ääsmäe külas asuvat Kasemarja maaüksust sotsiaal- ja elamuhoone rajamise eesmärgil kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste ja Saue valla arengukavas püstitatud ülesannete ning eesmärkide täitmiseks. 
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis koos tehnovõrkudega
seletuskiri

Saue Vallavalitsus kehtestas 29. märtsi 2016. aasta korraldusega nr 236 Vanamõisa külas Jalaka tee 4 // Paju tee 40,  Jalaka tee 2//Välja tee 13,  Vahtra tee 1 // Välja tee 15, Paju tee 44 // Vahtra tee 4, Vahtra tee 2//Välja tee 17, Paju tee 46, Välja tee 19, Välja tee 21, Välja tee 23, Toominga tee 1 // Välja tee 25  kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Vanamõisa külas (Välja elamurajoonis) Välja tee, Jalaka tee, Paju tee, Toominga tee  ja Vahtra tee vahelisele maa-alale elamuala rajamist. Kokku planeeritakse 27 eluaseme rajamist. Juurdepääs planeeritavale alale hakkab toimuma Tallinna ringteelt mööda Välja teed. Planeeritav maa-ala asub kümnel maaüksusel. Käesolev detailplaneering näeb ette kinnistute jagamist üksikelamute, kaksikelamute, ärimaa ja haljasala kruntideks. Saue vald omandas Saue Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. aasta otsusega Vanamõisa külas Välja elamurajoonis 11 ärimaa sihtotstarbega kinnistut, millest 10 kinnistut kavandatakse ümberkruntida. Kokku kavandatakse 20 krunti, neist 5 üksikelamukrunti, 11 kaksikelamukrunti, 1 ärimaa krunt ning lisaks kavandatakse 3 haljasmaa krunti riigimaantee ja raudteega puhvertsooni loomiseks. Planeeringuala ümbritsevad olemasolevad tänavad. Tänavavõrku ning liikluskorraldust ei kavandata käesoleva planeeringuga muuta. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Maa-ala vahetus läheduses on olemas kogu vajalik taristu tehnovarustusega liitumiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,0 ha ning planeeringuala on hoonestamata. 

asukohaskeem
seletuskiri 
põhijoonis 
tehnovõrkude koondplaan
planeeringu lahendust illustreeriv joonis 3D

Saue Vallavalitsus kehtestas 16.02.2016 korraldusega nr 123 Alliku külas Kurrajõe (72701:002:0491) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, tootmis-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) krundiks ning määratakse ehitusõigus 17-ne üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava ala suurus on 8,3 ha.
korraldus

asukohaskeem
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan