Vastuvõetud detailplaneeringud

 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2007. aastast alates 

Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu vastuvõetud detailplaneeringute korraldused ja otsused 2018. aastast alates


Saue Vallavalitsus võttis 31.05.2023. aasta korraldusega nr 527 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Vanamänniku (katastritunnus 72701:001:0732, suurusega 6,69 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, põhieesmärgiga maa-alale ärikeskuse kavandamiseks. Vanamänniku kinnistu paikneb Alliku külas Laagri keskusest ca 1 km kaugusel, Instituudi tee äärsel ca 7,0 ha suurusel maa-alal, mis jääb olemasolevate ja kavandatavate elamurajoonide kesksele maa-alale (Metsavahi, Veskimöldre ja Kotka elamurajoon). Ala on hoonestamata, osaliselt haljastatud ja juurdepääsuga Kotka teelt. Vanamänniku kinnistu külgneb riigiteega 11401 Laagri-Harku km 2,3-3,0, ligi 700 meetri ulatuses, mis jääb Juuliku-Tabasalu ühendustee trassile. Kinnistu Laagri poolsel serval asub ringristmik, mis ühendab Laagri-Harku riigiteed Laagri ümbersõidutee kaudu Pärnu maanteega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Vanamänniku kinnistu äri-, tootmis-, üld- ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus ärihoonete püstitamiseks. Vanamänniku kinnistule moodustatakse 3 ärimaa, 1 tootmismaa, 1 üldmaa ja 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kaks ärimaa krunti moodustatakse ärihoonete (kuni 2-maapealse korrusega ja ühe maa-aluse parkimiskorrusega, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 15,0 m) püstitamiseks. Ärihoonete planeeritav funktsioon on kaubandus- toitlustus ja teenindusruumid. Lisaks moodustatakse 1 ärimaa krunt autopesula ja tankla-teenindusjaama ehitamiseks. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses. 

 
Detailplaneeringute avalikustamine toimub 26. juunist kuni 9. juulini 2023. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel:https://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud. Materjaliga on võimalik tutvuda ka tööaegadel valla Laagri halduskeskuses, Veskitammi 4, Laagri alevik ja Saue vallamaja ruumides aadressil Kütise tn 8, Saue linn. Lähemat informatsiooni saab tel: 5193 0660 ja 506 6974. Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile info@sauevald.ee