Planeeringute kehtetuks tunnistamine

Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas 28.09.2023. aasta otsusega nr 45 osaliselt kehtetuks Alliku küla Koru tn 6a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu Veskirahva pst 22 krundi osas. Taotleja (krundi omanik) soovis planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul.

 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2022. aasta otsusega nr 48  osaliselt kehtetuks Maidla külas Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu Tedre kinnistu osas ning määras projekteerimistingimused Maidla külas Tedre (72601:001:1597, suurus 12922 m², maatulundusmaa 100%) kinnistul. Detailplaneering on tänase päeva seisuga realiseerimata ja ajas vananenud, mistõttu soovis Tedre kinnistu omanik detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Eeltoodust tulenevalt algatas Saue Vallavalitsus avatud menetluse Kaasikufarmi ja Uus-Kaasiku kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Tedre kinnistu osas, Kaasikufarmi kinnistule antud projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamiseks ja Maidla külas Tedre kinnistul projekteerimistingimuste määramiseks ühele üksikelamule ja abihoonetele. 
 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas 24.11.2022. aasta otsusega nr 43 osaliselt kehtetuks Laagri aleviku osalise detailplaneeringu Pärnu mnt 570 kinnistu osas ja määras projekteerimistingimused Laagri alevikus Pärnu mnt 570 (72703:001:1970) kinnistul. Taotleja soovis planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul, millest tulenevalt algatati Laagri aleviku osalise detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Pärnu mnt 570 kinnistu osas avatud menetlusega eesmärgiga määrata kinnistule nutiladude hoone ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel. Pärnu mnt 570 kinnistul paiknevad ühepereelamu ja abihooned, mis on kavas lammutada.

 

Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas 25.03.2021. aasta otsusega nr 19 osaliselt kehtetuks Saue linna Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2a detailplaneeringu Viigimarja tn 8 krundi osas ja määras projekteerimistingimused Saue linnas Viigimarja tn 8 kinnistul (katastritunnus: 72801:003:0116; 1514m²; 100% elamumaa). Taotleja (krundi omanik) soovis planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul.

Otsus

 

Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas 25.03.2021. aasta otsusega nr 20 osaliselt kehtetuks Alliku küla Tiiri 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ühiskondlike hoonete krundi osas ning määras projekteerimistingimused Alliku külas Kraavi tee 2 kinnistul (katastritunnus: 72701:002:1997; 5003m²; 100% ühiskondlike ehitiste maa). Detailplaneering oli ühiskondlike hoonete krundi osas realiseerimata, ajas vananenud ja ei võimaldanud rajada kaasaja nõuetele vastavat lasteaeda. Sellest tulenevalt ühiskondlike hoonete krundi omanik (Saue vald) soovis planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul ning algatas avatud menetluse eesmärgiga määrata kinnistule kaasaja nõuetele vastava lasteaiahoone ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel. 

Otsus ja lisadokumendid

 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas 28.01.2021. aasta otsusega nr 3 osaliselt kehtetuks Vanamõisa küla Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 ja Nurme 1 kinnistute detailplaneeringu Pistriku tee 2 krundi osas ja määras projekteerimistingimused Vanamõisa külas Pistriku tee 2 (katastritunnus: 72701:002:2068; 1804m², üldkasutatav maa 100%) kinnistul. Arendaja soovis kinnistu Pistriku tn 2 sihtotstarbe muutmist elamumaaks eesmärgiga rajada kinnistule üksikelamu ja seda teenindav abihoone. Täiendavalt panustab arendaja piirkonna laste mänguväljakusse. 
 
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu tunnistas 28.12.2020. aasta otsusega nr 61 kehtetuks Saue Linnavalitsuse 22. märts 2017. aasta korraldusega nr 80 kehtestatud Saue linna Kütise tn 4 kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu ja määras projekteerimistingimused Saue linna Kütise tn 4 kinnistule.
Kütise tn 4 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering oli realiseerimata, ajas vananenud ja ei võimaldanud rajada keskuse juhtotstarbega maale piisavalt mitmekesiste kasutusvõimalustega hoonet. Sellest tulenevalt soovis planeeritava kinnistu omanik (Saue vald) planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul ning algatas avatud menetluse eesmärgiga määrata kinnistule kaasaja nõuetele vastava keskusehoone ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel. 
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 28.01.2021. aasta otsusega nr 2 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 25. 09. 2007. aasta korraldusega nr 700 kehtestatud Koppelmaa küla Tee-Pundi ja Vana-Pundi kinnistute detailplaneeringu veevarustuse ja kanalisatsiooni lahenduse ning osaliselt ehitusõiguse osas.
otsus
asukohaskeem
detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude koondplaan
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 24.09.2020. aasta otsusega nr 40 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 30. juuni 2011. aasta otsusega nr 45 kehtestatud Alliku küla Pilliroo tn 26 ja 28 kinnistute detailplaneeringu ehitusjärjekorra osas. Otsusega ei muudetud detailplaneeringus sätestatud ehitusõigust ega maakasutustingimusi, vaid reguleeriti ainult planeeringu elluviimise majanduslikke küsimusi, sh võimaldati ehitusjärjekorra asendamist valla kasuks seatava finantstagatisega.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 30.04.2020. aasta otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. jaanuari 2006. aasta otsusega nr 002 kehtestatud Alliku küla Saueaugu II-a ja Välja kinnistute detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas. 
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 26.03.2020. aasta otsusega nr 16 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 11. märtsi 2008. aasta korraldusega nr 169 kehtestatud Alliku küla Kurra VII ja Põlde I kinnistute detailplaneeringu (veevarustuse lahenduse ja osaliselt ehitusõiguse osas). 
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 27.02.2020. aasta otsusega nr 13 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 8.02.2011. aasta korraldusega nr 63 kehtestatud Maidla küla Tammemetsa kinnistu detailplaneeringu.
otsus
 
Saue Vallavolikogu 26.09.2019. aasta otsuse nr 53 "Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 805 kehtestatud Maidla küla Tammetõru ja Tammepõllu 2 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine tehnovõrkude lahenduse ja osaliselt juurdepääsu lahenduse osas" osaline kehtetuks tunnistamine
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas oma 28.11.2019 otsusega nr 64 osaliselt kehtetuks Saue Linnavolikogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega nr 169 kehtestatud Saue linna Uus-Arutänava piirkonna detailplaneeringu Tule tn 39 (72703:001:0449) ärimaa sihtotstarbega krundi osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.10.2019. aasta otsusega nr 61 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. märtsi 2007. aasta korraldusega nr 235 kehtestatud Maidla küla Rebaseuru kinnistu detailplaneeringu 
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 26.09.2019. aasta otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Saue Saue Vallavalitsuse 16.05.2006. aasta korraldusega nr 479 kehtestatud Koppelmaa külas Lubjaahju 3 kinnistu detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas.
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 26.09.2019. aasta otsusega nr 53 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15.12.2009. aasta korraldusega nr 805 kehtestatud Maidla külas Tammetõru ja Tammepõllu 2 kinnistute detailplaneeringu tehnovõrkude lahenduse ja osaliselt juurdepääsu lahenduse osas. 
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 29.08.2019. aasta otsusega nr 48 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807 kehtestatud Alliku küla Kanika 20 kinnistu detailplaneeringu veevarustuse lahenduse osas.
otsus


Saue Vallavolikogu tunnistas 26.06.2019. aasta otsusega nr 41 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 22.12. 2005. aasta otsusega nr 128 kehtestatud Püha küla Tamme kinnistu detailplaneeringu (Püha küla Kivi tee 8, 12, 14, 16, 18, 20, Kivi tee  L1 ja L2 kinnistute) veevarustuse lahenduse osas. 
otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. aprilli 2019 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 13. detsembri 2017. aasta korraldusega nr 960 kehtestatud Riisipere aleviku Nissi tee 24a kinnistu detailplaneeringu tootmismaa kruntide Nissi tee 24b ja Nissi tee 24c osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29. novembri 2018 otsusega nr 87 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 11 kinnistu osas.
otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. oktoobri 2018. aasta otsusega nr 80 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2005. aasta otsusega nr 12 kehtestatud Vanamõisa küla Välja I ja Saueaugu kinnistute detailplaneeringu Paju tee 31 kinnistu osas.
otsus
 

Saue Vallavolikogu tunnistas 25. jaanuari 2018. aasta otsusega nr 8 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 7 kinnistu ja osaliselt tehnovõrkude lahenduse osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 30. novembri 2017. aasta otsusega nr 102 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. mai 2008. aasta korraldusega nr 331 kehtestatud Maidla küla Mäealuse kinnistu detailplaneeringu Orava tee 3 kinnistu ja osaliselt tehnovõrkude lahenduse osas.
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 51 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 22. juuni 2010. aasta korraldusega nr 392 kehtestatud Vanamõisa küla Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 ja Nurme 1 kinnistute detailplaneeringu Pistriku tee 22 (72701:002:2064).
otsus
 
Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 otsusega nr 52 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneeringu Muinasasula tee 14 (72701:001:0714) kinnistu osas.
otsus
 

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 37 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 24. juuli 2012. aasta korraldusega nr 537 kehtestatud Laagri alevik Kuuse põik 36 kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu. 

otsus 

otsuse Lisa nr 1

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.05.2017 otsusega nr 38 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20. märtsi 2007. aasta korraldusega nr 236 kehtestatud Vanamõisa küla Uuesauna 4 kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.09.2015 otsusega nr 59 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 26. jaanuari 2006. aasta otsusega nr 001 kehtestatud Alliku küla Juhkomäe 5 kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 20.12.2012 otsusega nr 106 osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 23. detsembri 2002 otsusega nr 013 kehtestatud Hüüru küla Jõeääre kinnistu detailplaneeringu ning Saue Vallavolikogu 21. juuni 2012 otsusega nr 58  kehtestatud Hüüru küla Jõeääre 3 kinnistu detailplaneeringu.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 24.11.2016 otsusega nr 83 osaliselt kehtetuks Vanamõisa küla Villa-Veronika kinnistu detailplaneeringu Aimari kinnistu osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 91 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 15.12.2009. aasta korraldusega nr 806 kehtestatud Pärinurme küla Timuti kinnistu detailplaneeringu Männituka (72704:002:0584) kinnistu osas.

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 29.12.2016 otsusega nr 92 kehtetuks Saue Vallavalitsuse 6.04. 2010. aasta korraldusega nr 217 kehtestatud Hüüru küla Soo kinnistu detailplaneeringu. 

otsus

Saue Vallavolikogu tunnistas 30.03.2017 otsusega nr 22 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 04.03.2008. aasta korraldusega nr 157 kehtestatud Ääsmäe küla Kuriste kinnistu detailplaneeringu Tuuliku tee 1 (72704:002:0543) kinnistu osas.
otsus