ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2011

 
 

Laagri alevik Kärbi 2 kinnistul ehitustingimuste muutmisest. 
Saue Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 273 algatati Laagri alevikus Kärbi 2 (katastritunnusega 72701:005:0271) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga  maasihtotstarbe muutmine tootmismaaks ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe tootmishoone rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17.12.2013 korraldusega nr 808. 

Saue Vallavalitsuse 29.11.2011 korraldusega nr 748 algatati Aila külas Kevade tee 1 (katastritunnus 72701:003:0363, suurusega 1582 m², elamumaa 100%), Kevade tee 2 (katastritunnus 72701:003:0377, suurusega 1522 m², elamumaa 100%) ja Kevade põik 3 (katastritunnus 72701:003:0365, suurusega 1752 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta ajutiselt tehnovõrkude lahendust kuni liitumisvõimaluse tekkimisega kanalisatsioonivõrkudega st lubada kinnistutele ajutiselt paigaldada krundisisesed nõuetekohased sertifitseeritud reovee kogumismahutid. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 4.09.2012 korraldusega nr 622.

Saue Vallavalitsuse 1.11.2011 korraldusega nr 685 algatati Alliku külas Puusepa kinnistu (katastritunnusega 72701:002:0065, elamumaa 100%, suurusega 1,023 ha) ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada krunt ühe olemasoleva majavalduse juurde ning krunt ühe uue üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 6.11.2012 korraldusega nr 798.

Saue Vallavolikogu 27.10.2011 otsusega nr 74 algatati Vanamõisa külas Kääru tn 2 (katastritunnus 72701:002:1939) kinnistul üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise  eesmärgiks on moodustada krunt ühe olemasoleva majavalduse juurde ning krunt ühe uue üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Kehtestatud Saue Vallavolikogu 30.01.2014 otsusega nr 10. 

 

Hüüru küla Kalda tee 8 kinnistul ehitustingimuste muutmisest. 
Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 korraldusega nr 148 algatati Hüüru külas Kalda tee 8  kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 7.02.2012 korraldusega nr 99.
 
Saue Vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 588 algatati Aila külas Kabli (katastritunnusega 727701:003:0205, 100% elamumaa, suurusega 1170 m²), Kabli-õue (katastritunnusega 72701:003:0206, 100% elamumaa, suurusega 1778 m²) ja Kabli-Karli (katastritunnusega 72701:003:0207, 100% elamumaa, suurusega 1785 m²) kinnistutel, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada kinnistutel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning abihoonete arvu krundil. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 22.05.2012 korraldusega nr 349.

Saue Vallavalitsuse 20.09.2011 korraldusega nr 571 algatati Alliku külas Tammelehe tee 36 (katastritunnus 72701:001:0643, 100% elamumaa, suurusega  1 516 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda, hoonete arvu krundil ning vähendada tee kaitsevööndi ulatust. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 20.09.2012 korraldusega nr 571.

Saue Vallavalitsuse 13.09.2011 korraldusega nr 559 algatati Laagri alevikus Kuuse põik 36 (katastritunnusega 72701:005:0013) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused kahe hoone rajamiseks garaažibokside tarbeks. Esitatud eskiislahendus teeb ettepaneku rajada kinnistule lisaks olemasolevatele garaažiboksidele kaks hoonet, mis hakkab koosnema 14 garaažiboksist, kõrgusega kuni 3,0 m. Hetkel paiknevad kinnistul nõukogude ajal ehitatud neli 58st garaažiboksist koosnevat hoonet, ehitusaluse pinnaga kokku 1286 m².  Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 24.07.2012 korraldusega nr 537.

Saue Vallavalitsuse 16.08.2011 korraldusega nr 504 algatati Alliku külas Kurvi tee 400 (katastritunnusega 72701:002:1829, sihtotstarve tootmismaa) ja Kurvi tee 402 (katastritunnusega 72701:002:1831, sihtotstarve tootmismaa) kinnistute ja lähiala detailplaneering ning jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute kruntimine ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine tootmishoonete rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.05.2012 korraldusega nr 296.

Saue Vallavalitsuse 9.08.2011 korraldusega nr 491 algatati Pällu külas Lipi 5 (katastritunnus 72704:001:0114) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 15.05.2012 korraldusega nr 326.

Saue Vallavolikogu 30.06.2011 otsusega nr 44 algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Alliku külas Koru tn 6a (katastritunnus 72701:005:0513, sihtotstarve tootmismaa, suurusega 0,8 ha) kinnistul ja lähialal, eesmärgiga Pääsküla jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatuse osaline vähendamine, kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- ja elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja ärihoone rajamiseks.  Kehtestatud Saue Vallavolikogu 28.08.2014 otsusega nr 46. 

Saue Vallavalitsuse 21.06.2011 korraldusega nr 411 algatati Laagri alevikus Kuuse tn 47 (katastritunnus 72701:005:0268, suurusega 1,5 ha, sihtotstarve tootmismaa) ja Kuuse tn 51 (katastritunnus 72701:005:3100, suurusega 2 130 m², sihtotstarve elamumaa)  kinnistute ja lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 7.02.2012 korraldusega nr 100.

Saue Vallavalitsuse 14.06.2011 korraldusega nr 383 algatati Alliku külas Karutiigi tn 1/Karuoja tn 1 (katastritunnus 72701:002:0615, elamumaa, suurusega 1915 m² ) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning hoonete arvu (abihoonete) krundil. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 587.

Saue Vallavalitsuse 7.06.2011 korraldusega nr 360 algatati Vatsla külas Madise (katastritunnusega 72701:001:0639, sihtotstarve ärimaa, suurusega 1,82 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistu kruntimine, sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine äri- ja tootmishoone rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 3.04.2012 korraldusega nr 224.


Saue Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 273 algatati Laagri alevikus Kärbi 2 (katastritunnusega 72701:005:0271) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe toomishoone rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17.12.2013 korraldusega nr 808. 

Saue Vallavalitsuse 26.04.2011 korraldusega nr 238 algatati Alliku külas Pardi tee 1 (katastritunnus 72701:002:0638), Pardi tee 2 (katastritunnus 72701:002:0639), Pardi tee 3 (katastritunnus 72701:002:0640), Pardi tee 4 (katastritunnus 72701:002:0643), Pardi tee 5 (katastritunnusega 72701:002:0644), Pardi tee 6 (katastritunnus 72701:002:0645), Pardi tee 7 (katastritunnus 72701:002:0646) ja Kotka tee L7 (katastritunnus 72701:002:0648) ja Pardi tee (72701:002:0647) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamumaa sihtotstarbega kruntidel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning  hoonete arvu krundil. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 7.02.2012 korraldusega nr 101.

Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 korraldusega nr 149 algatati Aila külas Heina tee 3 (katastritunnus 72701:003:0096), Heina tee 4 (katastritunnus 72701:003:0097) ja Heina tee 6 (katastritunnus 72701:003:0099) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st muuta Heina tee 3 kinnistul olemasolevat hoonestusala, korruste arvu, hoonete arvu krundil ja hoonete kõrgust ning saada ehitusõigus ja hoonestustingimused ärihoonete rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega 484.

Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 korraldusega nr 148 algatati Hüüru külas Kalda tee 8 (katastritunnus 72701:001:0113) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 7.02.2012 korraldusega nr 99.

 

Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 korraldusega nr 147 algatati Laagri alevikus Pilliroo põik 17 (katastritunnus 72701:005:0613) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata krundile ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kaksikelamu ja abihoonete rajamiseks.  Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 9.08.2011 korraldusega nr 490.
 

Saue Vallavalitsuse 22.02.2011 korraldusega nr 106 algatati Hüüru külas Kadaka tee 13 (katastritunnus 72701:001:0243) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata krundile ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kaksikelamu rajamiseks. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 6.11.2011 korraldusega nr 762.

Saue Vallavalitsuse 22.02.2011 korraldusega nr 108 algatati Laagri alevikus Pärnu mnt 497 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on  muuta olemasolev (katastritunnus 72703:001:0153) elamumaa sihtotstarve ärimaaks. Äriregistri andmetel tegeletakse kinnistul mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüügiga, sõidukite lammutamise, lammutatud sõidukite numbriliste agregaatide ning kerede remondi ja müügiga, autode hoolduse ja uute ning kasutatud varuosade müügiga. Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 485.