ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2013

 

 

Saue Vallavalitsuse 01.10.2013 korraldusega nr 626 algatati Laagri alevikus Põdrajuure tn 7 (katastritunnus 72701:005:0514, suurusega 3 863 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu kruntimine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millest üks moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja teine elamukrunt uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 29.07.2014 korraldusega nr 579.

 

Saue Vallavalitsuse 10.09.2013 korraldusega nr 563 algatati Laagri alevikus Veskitammi tn 15 (72703:001:0071) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused kinnistul paiknevale 2 korruselise korterelamu laiendamiseks (pealeehitamiseks) ja rekonstrueerimiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega nr 445. 

 

Saue Vallavalitsuse 3.09.2013 korraldusega nr 541 algatati Laagri alevikus Sillaotsa 3 (katastritunnus 72703:001:1090, suurusega 0,89 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Tõnu-Hansu 5 (katastritunnus 72703:001:1111, suurusega 1,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute jagamist ja sihtotstarbe muutmist transpordi-, äri- ja tootmismaaks ning määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoone rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 3.06.2014 korraldusega nr 448. 

 

Saue Vallavalitsuse 27.08.2013 korraldusega nr 525 algatati Alliku külas Tammelehe tee 27 (katastritunnus 72701:001:0371, suurusega 1 684 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistule rajada kehtiva detailplaneeringu ette nähtud üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 3.12.2014 korraldusega nr 780. 

 

Saue Vallavalitsuse 25.06.2013 korraldusega nr 422 algatati Ääsmäe külas moodustataval Kasemarja maaüksusel ja lähialal detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Ääsmäe külas jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale  (piiriettepanek AT0804210465, ligikaudse pindalaga 2,21 ha) sotsiaalmaa sihtotstarbega (ühiskondlike ehitiste maa 100%) katastriüksuse moodustamist ning kuni kolme 2-korruselise sotsiaalmaja hoone ning koos seda teenindavate rajatiste püstitamist, ehituslause pinnaga kokku kuni 1 000 m². 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 5.04.2016 korraldusega nr 257. 

 

Saue Vallavalitsuse 18.06.2013 korraldusega nr 407 algatati Vanamõisa külas Tamme 2 (katastritunnus 72701:002:0274, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega 1,0 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr 487. 


Saue Vallavalitsuse 12.03.2013 korraldusega nr 174 algatati Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suurusega  10 845 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimine ning ehitusõiguse määramine kuni nelja üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2.09.2014 korraldusega nr 656.