KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD 2020

Saue Vallavalitsus kehtestas 16.09.2020. aasta korraldusega nr 936 Saue linnas Tule 22b (katastritunnusega 72703:001:0467) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatakse servituutide vajadus. Hoone ehitusalune pind 435 m2. Planeeritava hoone lubatud katusetüüp: lame- või kaldkatus, kaldega kuni 25˚. Planeeringuala asub Saue linnas Tule ja Tule põik tänavate ristmiku piirkonnas ning on hoonestamata. Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt asub Tule 22b kinnistu tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud tootmismaa.
 
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 19.08.2020. aasta korraldusega nr 861 Saue linnas Paju 18 (katastritunnusega  72703:001:0280) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu 19-ks üksikelamumaa-, kaheks ridaelamumaa-, üheks tootmis- ja/või laohoone maa- ning kolmeks parkmetsamaa- ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, ridaelamumaa kruntidele ridaelamute ehitamiseks ning tootmis- ja/või laohoone maa krundile tootmis- ja/või laohoonete ehitamiseks. Transpordimaa krundid kavandatakse juurdepääsuteede ja kergliiklusteede rajamiseks. Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Planeeritav hoonete ehitisealune pind on kokku 18 760 m2. Planeeritavate hoonete põhimahu katuse kaldeks määratakse 0-45˚.

Planeeritav maa-ala asub Saue linna idaservas Jälgimäe tee, Saue mõisapargi ning Kasesalu ja Paju tänavate tootmisalade vahelisel maa-alal. Olemasolev hoonestus alal puudub. Kinnistu suurus on 12,01 ha. Kehtiva Saue linna üldplaneeringu kohaselt asub Paju 18  kinnistu tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt äri- ja elamutemaa ning osaliselt puhke- ja virgestusmaa.

Saue Vallavalitsuse korraldus, detailplaneeringu materjalid ja joonised

 
Saue Vallavalitsus kehtestas 03.06.2020 aasta korraldusega nr 614 Laagri alevikus Koru põik 12 ja 14 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamukruntidel olemasolevat hoonestusala ja hoonealust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Koru põik 12 ja 14 kinnistutele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse pinnaga kuni 400 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Planeeritavate hoonete katuse kaldeks määratakse 0-35˚.Planeeritav maa-ala asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal. Kinnistud piirnevad Koru põik tänavaga ning Veskimöldre elamurajooniga. Olemasolev hoonestus alal puudub.  Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 0,32 ha.
korraldus
asukohaskeem
põhijoonis
seletuskiri 
 
Saue Vallavalitsus kehtestas 04.03.2020 aasta korraldusega nr 248 Vatsla külas Rehaka (katastritunnusega 72701:001:0230) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarve äri,- tootmis- ja transpordimaaks, krunditakse kümneks äri- ja tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kahekümnele kuni 3-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 14,0 m äri- ja tootmishoonete püstitamiseks (täisehitusprotsendiga kuni 40%). Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded. Üks transpordimaa krunt on moodustatud planeeringuala siseteeks ning teine krunt Tammi tee äärde, kuhu kavandatakse 3,0 m laiune asfaltbetoonkattega ja tänavavalgustusega kergliiklustee. Rehaka kinnistu paikneb asub Vatsla külas, Saue ja Harku valla piiril. Juurdepääs Rehaka kinnistule on kavandatud Harku valla territooriumil asuvalt Tammi teelt. Planeeringuala ümbruskonda jäävad äri- ja tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub Rehaka kinnistu tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeriva maa-ala suuruseks on ca 6,6 ha. 
korraldus
asukohaskeem
kontaktala skeem
seletuskiri+kooskõlastuste koondtabel
põhjoonis tehnovõrkudega
vee ja kanalisatsiooni varustuse skeem
planeeringuala üldplaneeringus