ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD 2015

 

Saue Vallavalitsuse 22.12.2015 korraldusega nr 1005 algatati detailplaneering Saue valla omandis oleval Laagri alevikus Urdametsa (72703:001:0593, suurusega 14 581 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) kinnistul, eesmärgiga muuta ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. Urdametsa kinnistu jääb Laagri alevikus Topi liiklussõlme eritasandilise ristmiku rambi alale. Kinnistu piirneb põhja-kirdesuunal Topi liiklussõlmega, läänesuunal Chesteri (Gate Tallinn kaubanduspark) planeeringuala äri- ja tootmismaadega ning lõunasuunal Leevikese kinnistuga (ärimaaga). Tegemist on hoonestamata ja kõrghaljastusega kinnistuga. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 ha.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega nr 457.

 

Saue Vallavalitsuse 15.12.2015 korraldusega nr 980 algatati Laagri alevikus Porvali 1 (72701:005:0608), Porvali 2 (72701.005:0642) ja Vahetüki (72701:005:0681) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu- ja transpordimaaks ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe ridaelamu rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 888. 

 

Saue Vallavalitsuse 8.12.2015 korraldusega nr 965 algatati Vanamõisa külas Jalaka tee 4 // Paju tee 40,  Jalaka tee 2//Välja tee 13,  Vahtra tee 1 // Välja tee 15, Paju tee 44 // Vahtra tee 4, Vahtra tee 2//Välja tee 17, Paju tee 46, Välja tee 19, Välja tee 21, Välja tee 23, Toominga tee 1 // Välja tee 25 kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Vanamõisa külas (Välja elamurajoonis) Välja tee, Jalaka tee, Paju tee, Toominga tee  ja Vahtra tee vahelisele maa-alale elamuala rajamist. Saue vald omandas Saue Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. aasta otsusega Vanamõisa külas Välja elamurajoonis 11 ärimaa sihtotstarbega kinnistut, millest 10 kinnistut kavandatakse ümberkruntida ning moodustada ca 16 elamukrunti üksikelamute ja kahe korteriga elamute rajamiseks, 3 üldmaa krunti ning üks krunt moodustatakse ärihoonete rajamiseks. Kokku moodustatakse 20 krunti. Ühe ärimaa kinnistu sihtotstarbe muutmist (Jalaka tee 1//Välja tee 11) käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata ning krundile jääb  ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 6,0 ha. Kokku planeeritakse 27 eluaseme rajamist. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 29.03.2016 korraldusega nr 257. 

 

Saue Vallavalitsuse 7.04.2015 korraldusega nr 299 algatati Püha külas Künka (katastritunnus 72701:002:0293, suurusega 5 421 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoone ehitusalust pinda ja hoonete arvu krundil.  
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 11.08.2015 korraldusega nr 656. 
 

Saue Vallavalitsuse 24.03.2015 korraldusega nr 257 algatati Laagri alevikus Seljaku tn 6a (katastritunnus 72703:001:0609, sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%, suurusega 6 575 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimiseks ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja tootmishoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 326. 
 

Saue Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 215 algatati Alliku külas Kauri tee 12 (72701:002:0928, suurusega 6 067 m², elamumaa 100%) ja Kauri tee 14 (72701:002:0919, suurusega 6 517 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette kinnistute jagamist, sihtotstarbe osalist muutmist ning ehitusõiguse määramist kuni 2-korruseliste ridaelamute rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 6.10.2015 korraldusega nr 785. 

 

Saue Vallavalitsuse 17.02.2015 korraldusega nr 147 algatati Vanamõisa külas Kärneripõllu (72701:002:1945, suurus 5 561 m², maatulundusmaa 100%), Tammepõllu (72701:002:1943, suurus 5 384 m², elamumaa 100%) ja Mäepealne (72701:002:0317, suurus 1,66 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kinnistute sihtotstarve, kruntida ning määratakse ehitusõigus kämpingumajade  (majutushooned) ja juurde kuuluvate kõrvalhoonete (abihoonete) rajamiseks.
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega nr 444. 
 

Saue Vallavalitsuse 27.01.2015 korraldusega nr 65 algatati Alliku külas Tootsi tee 18 katastritunnus 72701:002:0725, suurusega 1 355 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga määrata kinnistule ehitusõigus ühe kahe korteriga elamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kehtestatud Saue Vallavalitsuse 14.08.2019 korraldusega nr 947.