Kehtestatud detailplaneeringud 2012

Kehtestatud detailplaneeringute materjal on kättesaadav: https://rpis.andmevara.ee/

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 4.12.2012 korraldusega nr 869 Alliku küla Metsavahi tee 4//Tammelehe tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Metsavahi tee 4//Tammelehe tee 20 kinnistu (katastritunnusega 72701:001:0453, suurusega 1 617 m², sihtotstarve ärimaa 100%) maasihtotstarbe muutmist elamumaaks 100% ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 22.04.2004 otsusega nr 031 poolt kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 kinnistute detailplaneeringu alal, millega määrati Metsavahi tee 4//Tammelehe tee 20 kinnistu maasihtotstarbeks ärimaa ning anti kinnistule ehitusõigus ärihoone (väikekauplus ja/või toitlustus) rajamiseks. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneeringuga hõlmatud ala kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud elamutega ning kinnistule on välja ehitatud kõik välisvõrgud. Planeeritava maa-ala suurus on 0,16 ha.


Saue Vallavalitsus kehtestas 4.12.2012 korraldusega nr 870 Hüüru küla Simmu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga koostamise eesmärgiks on Simmu (katastritunnusega 72701:001:0539, suurusega 1,88 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe muutmine elamu-, tootmis- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused kolme üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga moodustatakse kolm üksikelamukrunti (suurustega 5500 m²), tootmismaa sihtotstarbega krunt kavandatakse uue rajatava puurkaevu tarbeks ning transpordimaa krunt tagab juurdepääsu kõikidele elamukruntidele. Lahendatud on kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal. Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud hajaasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest ja nõudest, kus minimaalseks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse suuruseks võib olla 5 000 m². Taotletavate elamumaa katastriüksuste suurused on kooskõlas Saue valla üldplaneeringust tuleneva nõudega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.11.2012 korraldusega nr 798 Alliku külas Puusepa (katastritunnusega 72701:002:0065, suurusega 1,023 ha, sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, millest üks kinnistu hakkab koosnema kahest katastriüksusest -  suurem (suurusega 3 178 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde  ning väiksem (suurusega 1 882 m²) jääb kinnistu lahustükiks, millele ehitusõigust ei määrata. Teisele elamumaa sihtotstarbega kinnistule (suurusega 5 173 m²) määratakse ehitusõigus uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud kinnistutele, tehnovarustus ning määratletakse keskkonnakaitselised abinõud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal, millele ei ole määratud juhtotstarvet. Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud hajaasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest ja nõudest, kus minimaalseks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse suuruseks võib olla 5 000 m².  Puusepa kinnistu asukoha, kuju, olemasolevate hoonete asukoha ja uute planeeritavate hoonete asukoha valiku puhul ei ole võimalik moodustada kahte kompaktset üksikelamukrunti. Lahustükkide planeerimine on tingitud ka asjaolust, et üle kinnistu kulgevad olemasolevad kuivenduskraavid. Üldplaneeringust tulenevate nõuete tagamiseks on vajalik planeerida kaks lahustükki, mis moodustavad kokku elamumaa sihtotstarbega kinnistu suurusega 5 060 m². Osa planeeritavast maa-alast paikneb kinnismälestise kaitsevööndis, kuhu kavandatakse rajada üksikelamu koos abihoonetega (arheoloogiamälestis, asulakoht reg nr 18938). Seetõttu oli enne detailplaneeringu koostamisele asumist vajalik taodelda Muinsuskaitseametist vastavad eritingimused ning viia läbi arheoloogiline eeluuring. Planeeringualal viidi läbi Muinasprojekt OÜ poolt arheoloogilised eeluuringud (töö nr 16.11.2011) ning uuringute aruande kohaselt arheoloogilist kultuurkihti hoonestuse alla mineval maa-alal ei tuvastatud. Muinsuskaitseamet on andnud planeeringule oma kooskõlastuse ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Puusepa kinnistu asub maaparandussüsteemi alal ning Põllumajandusameti Harju Keskus on detailplaneeringu üle vaadanud ning lahendusele oma kooskõlastuse andnud
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue vallavalitsus kehtestas 23.10.2012 korraldusega nr 777 Vatsla küla Antsu 1 (katastritunnus 72701:001:0276, 100% tootmismaa, suurusega 2,01 ha), Antsu 6 (katastritunnus 72701:001:0281, 100% tootmismaa, suurusega 2,01 ha), Laabi 1 (katastritunnus 72701:001:0173, 100% maatulundusmaa, suurusega 1,39 ha),  Antsu 3 (katastritunnus 72701:001:0277, 100% transpordimaa, suurusega 0,23 ha) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute maasihtotstarbe osaline muutmine ning jagamine 12-ks äri-, tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kuus liitsihtotstarbega 50% äri -ja 50% tootmismaa krunti kavandatakse äri- ja tootmishoonete rajamiseks, üks 100% tootmismaa sihtotstarbega krunt (alajaama tarbeks) ning viis transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsude rajamiseks. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on määratud ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni 2-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks, kõrgusega kuni 12 meetrit. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Kehtiv valla üldplaneering käsitleb antud maa-ala piirkonda perspektiivse tiheasustusalana maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa ning on kujunemas üheks võimlikuks tootmis- ja äripiirkonnaks. Planeeritava maa-ala suurus on ca 5,7 ha. 
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue vallavalitsus kehtestas 2.10.2012 korraldusega nr 709 Jõgisoo külas Jaanila (katastritunnus 72703:002:0071, suurusega 11,91 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu hakkab koosnema kahest katastriüksusest, millest väiksem (1989 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (ca 11,17 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Vastavalt Saue valla üldplaneeringule ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", asub kogu planeeritav maa-ala hajaasustusalal, rohevõrgustiku T9 tuumala äärealal ning piirneb Keila jõega. Teemaplaneering seab rohelise võrgustiku tugialadele üldised kasutustingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise ja nende tingimustega arvestamise. Võrgustiku funktsioneerimiseks ei tohi looduslike alade osatähtsus tuumalal langeda alla 90%. Jaanila kinnistu planeeringu elamumaa hakkab moodustama tuumalast alla 1%. Elamumaaks kavandatav maa-ala on planeeritud tuumala äärealale ning ühe üksikelamu kavandamine ei halvenda rohevõrgustiku praegust toimimist. Maa-ala hoonestamise käigus tuleb olemasolevat looduslikku keskkonda maksimaalselt säästa ja säilitada, hoides ehitustegevuse planeeritud ehitusala piires. Vastavalt Saue valla üldplaneeringu seletuskirja leheküljele nr 37 tohib rohevõrgustiku tuumaladel ja nende vahelistes koridorides rajada ühe väikeelamu 2 ha kohta - ühe väikeelamu ehitamiseks peab olema 2 ha maad. Jaanila kinnistu suurus on 11,91 ha, seega ei ole taotletav planeering vastuolus valla üldplaneeringust tulenevate nõuetega. Vastavalt looduskaitseseadusele ulatub planeeritavale maa-alale Keila jõe kalda ehituskeeluvöönd 50 meetrit, kuhu planeeringuga hoonete rajamist ei kavandata. Piirdeaia paigaldamine on lubatud ainult elamukrundi piirile.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
juurdepääsuskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega nr 624 Vanamõisa külas Leevike (72703:001:0591, suurusega 28 116 m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Tallinn-Keila-Paldiski raudtee vahelisel alale uue ärihoone rajamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Leevike kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaast 5% tootmis- ja 95% ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni 4-korruselise ärihoone rajamiseks, kõrgusega maapinnast 12 m. Planeeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, parkimine, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritav ala on hoonestatud, millel paiknevad amortiseerunud hooned, mis on ette nähtud osaliselt lammutada. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga ärimaa. Planeeringuala hõlmab planeeritava Juuliku-Tabasalu maantee ja TOPi eritasandilise ristmiku jaoks kavandatud riigi omandis olev 14 645 m² suurust transpordimaa krunti (katastritunnusega 72703:001:0592), mis liidetakse TOPi eritasandilise ristmiku maa-ala koosseisu. Käesoleva planeeringuga pole vajadust eelnimetatud transpordimaa krundile tee ehitusõigust määrata, sest teeseaduse § 19 lõike 6 kohaselt koostatakse tee-ehitusprojekt üldplaneeringu alusel. Tee kui rajatise asukoht teemaa koridori sees on detailplaneeringus kajastatud indikatiivsena, selle täpne asukoht jm parameetrid selguvad tee-ehitusprojekti koostamise käigus. Leevike kinnistule on ette nähtud juurdepääs perspektiivselt Juuliku-Tabasalu maantee äärselt kogujateelt.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
veevarustuse ja kanalisatsiooni skeem
kontaktvööndiskeem
liiklusskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega nr 622 Aila külas Kevade tee 1, Kevade tee 2 ja Kevade põik 3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta elamumaa sihtotstarbega kinnistutel ajutiselt tehnovõrkude lahendust kuni liitumisvõimaluse tekkimisega kanalisatsioonivõrkudega st lubada kinnistutele ajutiselt paigaldada krundisisesed nõuetekohased sertifitseeritud reovee kogumismahutid. Kinnistud asuvad Saue Vallavalitsuse 6. oktoobri 2009 korraldusega nr 629 kehtestatud Aila küla Kanaste, Heinatee 21 ja Heinatee põik 5 kinnistute detailplaneeringu koosseisus, millega anti kinnistutele ehitusõigus üksikelamute rajamiseks ning reoveekanalisatsioon on lahendatud vastavalt Saue valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavale. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus


Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega nr 621 Vanamõisa küla Kääru tn 4 (72701:002:1030, suurusega 6 010 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kolmeks üksikelamukrundiks (suurustega 2 000 m²), millest üks moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ning kaks krunti kahe uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringuala asub Vanamõisa küla tuumikus ning detailplaneeringuga hõlmatud ala kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud üksikelamutega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

 

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega nr 623 Püha küla Kuldsaare kõrtsi 4 (katastritunnus 72701:002:1442, suurusega 6,57 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, tootmis- ja transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni viie üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuga moodustatakse viis uut kinnistut väikeelamute tarbeks. Iga kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (suurustega 2 000 m² - 5200 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem maatulundusmaa sihtotstarbega (suurustega 0,8-1,5 ha), kuhu ehitusõigust ei anta. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala taotletav tiheasustusalal, millele ei ole määratud juhtotstarvet. Planeeritavate elamukruntide suurused on kooskõlas üldplaneeringuga ette nähtud kruntide suuruse osas. Kinnistu on hoonestatud ning kaetud kõrghaljastusega, millel asub ebaseaduslikult püstitatud hoone. Kinnistule langeb ka riigimaanteest tingitud  300 meetrine sanitaarkaitsevöönd, mistõttu ei muudeta jagamisel tekkinud uute kinnistute maakasutuse sihtotstarvet 100% ulatuses elamumaaks ning elamualad planeeritakse maanteest ligi 70 meetri kaugusele.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2012 korraldusega nr 587 Aila külas Heina tee 4 (katastritunnusega 72701:003:0427, suurusega 3 496 m², sihtotstarbega elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Saue Vallavalitsuse 2. augusti 2011 korraldusega nr 484 kehtestatud Heina tee 3, 4 ja 6 kinnistute detailplaneeringuga ettenähtud ehitustingimusi st suurendada Heina tee 4 kinnistul hoonete ehitusalust pinda, hoonete arvu krundil ning muuta planeeritavate hoonete katusekallet. Kehtiva detailplaneeringuga määrati Heina tee 4 kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise väikeelamu ja kahe abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 350 m², katusekaldega 30-45°. Detailplaneeringuga on tehtud järgmised muudatused: suurendatud on hoonete ehitusalust pinda kuni 700 m²-ni ning abihoonete arvu krundil - varem lubatud kaks abihoonet, käesolevaga planeeritud kuni kolm abihoonet. Planeeritavate hoonete katusekaldeks on määratud 10-70°. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Detailplaneering koostati lihtsustatud korras planeerimisseaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel, kuna kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu koostamisel loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest ning asendada need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, kui detailplaneeringut koostatakse olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 24.07.2012 korraldusega nr 538 Hüüru külas Hiiela (72701:001:0158, suurusega 5462 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Hiiela kinnistu maasihtotstarbe muutmist elamumaaks ning uue transpordimaa krundi moodustamist jätkuvalt riigi omandis oleva reformimata maa-ala arvelt. Detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe üksikelamu ja abihoone rajamiseks ning üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Hiiela kinnistu piirneb reformimata maaga (suurusega 1300 m²), millel asub olemasolev juurdepääsutee. Detailplaneeringuga on ette nähtud reformimata maal paiknevale olemasolevale tänavalõigule transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja selle taotlemine munitsipaalomandisse. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,7 ha. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

 

Saue Vallavalitsus kehtestas 24.07.2012 korraldusega nr 537 Laagri alevik Kuuse põik 36 (72701:005:0013, sihtotstarve elamumaa 100%, suurusega 4672 m²) kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kuni 1-korruseliste garaažibokside rajamiseks, mis hakkavad koosnema kokku kahest hoonest (kokku 14 garaažiboksi), kõrgusega kuni 3,0 m ning uue transpordimaa krundi moodustamist jätkuvalt riigi omandis oleva reformimata maa-ala arvelt. Hetkel paiknevad kinnistul nõukogude ajal ehitatud neli 58st garaažiboksist koosnevat hoonet. Kuuse põik 36 kinnistu piirneb reformimata maaga (suurusega 1 772 m²), millel asub olemasolev juurdepääsutee. Detailplaneeringuga on ette nähtud reformimata maal paiknevale olemasolevale tänavalõigule transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja selle taotlemine munitsipaalomandisse. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamumaa. Detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,6 ha.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavolikogu 21.06.2012 otsusega nr 58 kehtestati Hüüru külas Jõeääre 3 (katastritunnusega 72701:001:0181, suurusega  6394 m²) ja lähiala kinnistu detailplaneering, millega muudetakse osaliselt Saue valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamine, kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks.
otsus
seletuskiri
pohijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 19.06.2012 korraldusega nr 465  Alliku küla Tammelehe tee 36 (katastritunnus 72701:001:0643, suurusega 1 516 m², elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Pääsuke kinnistu (kehtestatud Saue Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 059) detailplaneeringut Tammelehe tee 36 kinnistu ehitusõiguse osas, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda, hoonete arvu krundil ning vähendada tee kaitsevööndi ulatust. Kehtiva detailplaneeringuga määrati kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise väikeelamu ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 200 m². Detailplaneeringuga on tehtud järgmised muudatused: suurendatud on hoonete ehitusalust pinda kuni 350 m²-ni ning abihoonete arvu krundil - varem lubatud üks abihoone, käesolevaga planeeritud kuni kolm abihoonet, kõrgusega kuni 5,0 m. Hoonestusala kaugus Tammetalu tee teemaa piirist on vähendatud 10,17 m võrra – varem on lubatud 16,17 m ja käesolevaga on planeeritud 6,0 m. Tammetalu tee kaitsevööndi laius on määratud tee telgjoonest kuni 10 m - varem lubatud 20 m. Tammelehe tee 36 kinnistu on hoonestamata ning osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Ehitustegevus tuleb hoida planeeritud hoonestusala piires, säästes olemasolev kõrghaljastus. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa ning detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsus kehtestas 5.06.2012 korraldusega nr 400 Jõgisoo külas Puukoja kinnistu (katastritunnusega 72703:002:0335, tootmismaa 100%, suurusega 12 218 m²) ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse muuta kinnistu maasihtotstarve 10% ulatuses ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ja uue kuni 2-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks. Kokku planeeritakse kinnistule 3 hoonet, kõrgusega kuni 10,0 m. Hetkel paikneb Puukoja kinnistul 1960. aastal rajatud lagunenud sigala laudakompleks, mida planeeritakse ümber ehitada puidutöökojaks ning rajada kinnistule uus eraldiseisev äri- ja tootmishoone. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 ha.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsus kehtestas 22.05.2012 korraldusega nr 349 Aila külas Kabli, Kabli-õue ja Kabli-Karli kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Kabli I kinnistu (kehtestatud Saue Vallavolikogu 28. juuni 2001 otsusega nr 105) detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st kavandatakse suurendada kinnistutel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning abihoonete arvu krundil. Kehtiva detailplaneeringu alusel jagati Kabli I kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks ning anti ehitusõigus kuni 2-korruseliste ühepereelamute ja abihoonete rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 230 m². Saue Vallavalituse 9. novembri 2004 korraldusega nr 975 on antud luba kahe korteriga elamu projekteerimiseks Kabli-õue kinnistule. Kinnistud on hoonestatud, millel asuvad elamud ja abihooned.
Detailplaneeringuga on tehtud järgmised muudatused: kinnistutel on laiendatud hoonestusala st vähendatud kinnitute piirist kuni 4,0 meetrini, suurendatud on hoonete ehitusalust pinda kuni 350 m²-ni ning abihoonete arvu krundil - varem lubatud üks abihoone, käesolevaga planeeritud kolm abihoonet, kõrgusega kuni 5,5 m. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalal ning detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringuga kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,57 ha.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 15.05.2012 korraldusega nr 326 kehtestati Pällu külas Lipi 5 (katastritunnus 72704:001:0114, maatulundusmaa 100%, suurusega 1,65 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine kuni 2- korruselise üksikelamu ja kuni 1-korruseliste abihoonete rajamiseks. Planeeritava üksikelamu lubatud kõrgus on kuni 10,0 m ja abihoonetel 6,0 m, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 300 m². Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning servituutide vajadus ja ulatus. Kinnistu hakkab koosnema kahest katastriüksusest, millest väiksem 5 690 m² on elamumaa sihtotstarbega ning suurem 10 840 m² maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Lipi 5 kinnistu asub Saue valla üldplaneeringu järgsel hajaasustusega alal, kus üldplaneeringu seletuskirja kohaselt on minimaalseks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse suuruseks 5000 m2. Taotletava elamumaa katastriüksuse suurus on kooskõlas Saue valla üldplaneeringust tuleneva nõudega. Lipi 5 kinnistul asub riiklik arheoloogiamälestis kultusekivi (reg nr 18966), mille ümber kehtib 50 m mälestise kaitsevöönd. Muinsuskaitseamet on andnud planeeringule oma kooskõlastuse 28.12.2011 kirjaga nr 5.1-2/3678 ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks ning määras kultuskivi kaitsevööndi ulatuseks 10 m. Lipi 5 kinnistule on hoonestusala planeeritud T-11406 Ääsmäe-Kernu riigimaantee 50 m teekaitsevööndisse. Kooskõlastatult Maanteeameti põhja regiooniga on hoonestusala planeeritud riigimaanteest 30 m kaugusele teekatte servast. Vastavalt Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" ning Saue valla üldplaneeringule asub Lipi 5 kinnistu osaliselt väärtusliku traditsioonilise maastiku alal, kuhu planeeringuga hoonete rajamist ei kavandata. Planeeritav ala piirneb Ääsmäe-Kernu kõrvalmaanteega ning Männiku ja Kalevi kinnistutega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 2.05.2012 korraldusega nr 296 kehtestati Alliku külas Kurvi tee 400 (katastritunnus 72701:002:1829, suurusega 1,1 ha, tootmismaa 100%) ja Kurvi tee 402 (katastritunnus 72701:002:1831, suurusega 1,26 ha, tootmismaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st Kurvi tee 400 ja 402 kinnistud liidetakse üheks katastriüksuseks, muudetakse kinnistutel olemasolevat hoonestusala ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused tootmishoonete rajamiseks. Planeeringuga kavandatakse kinnistule kokku 4 hoonet, kõrgusega kuni 12,0 meetrit. Hetkel paikneb Kurvi tee 400 kinnistul nõukogude ajal ehitatud lagunenud lauda vare ja kaks silohoidlat. Kavandatavaks tegevuseks on jätkata veiste pidamist olemasolevas Alliku farmikompleksis. Lagunenud laut lammutatakse ning selle asemele ehitatakse vabapidamisega robotlüpsi laut koos muude farmi toimimiseks vajalike hoonete ja rajatistega. Kinnistud asuvad Saue Vallavalitsuse poolt 8.09.2009 korraldusega nr 539 kehtestatud Alliku küla Alliku tootmiskompleksi maa-ala detailplaneeringu koosseisus, millega anti Kurvi tee 400 ja 402 kinnistutele ehitusõigus tootmishoonete rajamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritav ala on suurusega ca 2,4 ha. Planeeritav ala piirneb Loo, Suurekivi 1, Loo tee lõik 1 ja Kurvi tee L 5 kinnistutega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 3.04.2012 korraldusega nr 224 kehtestati Vatsla külas Madise (katastritunnusega 72701:001:0639, sihtotstarve ärimaa 100%, suurusega 1,82 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Madise kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% ärimaast 50% äri- ja 50% tootmismaaks, kruntimine kaheks äri- ja tootmismaa liitsihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Planeeritavate hoonete lubatud kõrgus on kuni 14,0 m. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 28. juuni 2007 otsusega nr 046 kehtestatud Madise kinnistu detailplaneeringu koosseisus, millega muudeti kinnistu sihtotstarve osaliselt ärimaaks ning anti ehitusõigus ärihoone rajamiseks. Tootmismaa vajadus on põhjendatud ettevõtte tegevuse laiendamisega. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritav maa-ala piirneb Kople, Käspre ja Rehaka kinnistutega ning Tammi teega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
situatsiooniskeem
kontaktala veevarustuse ja kanalisatsiooni skeem
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
keskonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang


Saue Vallavalitsuse 6.03.2012 korraldusega nr 158 kehtestati Alliku külas Joosepi  (katastritunnusega 72701:001:0140, suurusega 3,37 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Rätsepa (katastritunnusega 72701:001:0141, suurusega 2,94 ha, sihtotsatarve maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 28-ks elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest 25 kavandatakse kuni 2-korruseliste üksikelamute ja 1-korruseliste abihoonete rajamiseks, 2 transpordimaa krunti ning 1 üldkasutatava maa krunt. Detailplaneeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis on osaliselt välja arendatud ning hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega ning ridaelamutega. Vastavalt Saue valla üldplaneeringule ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", paikneb detailplaneeringuks taotletav maa-ala ka osaliselt rohevõrgustiku K9 koridoris, kuhu planeeringuga hoonete rajamist ei kavandata. Rohevõrgustiku alale on kavandatud üldkasutatav haljasala. Planeeritava ma-ala suuruseks on ca 6,3 ha. Planeeritav maa-ala piirneb Juhkomäe 1, Kivila, Pukso ja Ämari kinnistutega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
situatsiooniskeem
juurdepääsuskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 7.02.2012 korraldusega nr 99 kehtestati Hüüru küla Kalda tee 8 (72701:001:0113, suurusega 7 977 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu detailplaneering. Detailplaneering näeb ette kolme elamumaa ja kahe transpordimaa krundi moodustamist. Detailplaneeringuga kavandatakse Kalda tee 8 kinnistu jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks (suurustega vahemikus 2 521 m² - 2 679 m²) ja üheks transpordimaa (527 m²) sihtotstarbega krundiks ning on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringualasse on kaasatud ka osaliselt Kalda tee 9 (72701:001:0025, 4 421 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu, millest moodustatakse transpordimaa krunt suurusega 415 m².  Kalda tee 9 elamumaa sihtotstarbega kinnistu koosseisus on ca 40 m lõik avalikult kasutavast teest, mida kasutavad juurdepääsuna piirkonna elanikud. Krunt võõrandatakse tasuta valla omandisse vastavalt valla ja maaomaniku vahelise kokkuleppe alusel. Planeeringuala asub Hüüru küla tuumikus ning detailplaneeringuga hõlmatud ala kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud üksikelamutega. Planeeritava maa-ala suurus on 0,9 ha. Kinnistu on hoonestatud, millel asuvad üksikelamu ja abihooned. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Planeeritav maa-ala piirneb Soone 1, Kalda tee 6, 9, 10 ja Lehiste kinnistutega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 7.02.2012 korraldusega nr 101 kehtestati Alliku külas Pardi tee 1 (katastritunnus 72701:002:0638), Pardi tee 2 (katastritunnus 72701:002:0639), Pardi tee 3 (katastritunnus 72701:002:0640), Pardi tee 4 (katastritunnus 72701:002:0643), Pardi tee 5 (katastritunnusega 72701:002:0644), Pardi tee 6 (katastritunnus 72701:002:0645), Pardi tee 7 (katastritunnus 72701:002:0646) ja Kotka tee L7 (katastritunnus 72701:002:0648) ja Pardi tee (72701:002:0647) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st kavandatakse Pardi tee 1, 2, 3, 4, 6, 7 elamumaa sihtotstarbega kruntidel suurendada olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning  hoonete arvu krundil.  Kotka tee L7 kinnistu (sihtotstarbega transpordimaa 100%) jagatakse kaheks eraldi kinnistuks, millest üks moodustatav transpordimaa kinnistu antakse vastavalt maaomanike ja valla vahel notariaalselt sõlmitud võõrandamise lepingu kohaselt tasuta üle Saue valla omandisse. Tegemist on avalikult kasutatava teega. Planeeringuala asub Saue Vallavolikogu 28.03.2002 otsusega nr 134 poolt kehtestatud Miku IV kinnistu detailplaneeringu koosseisus, millega anti kinnistutele ehitusõigus kuni 2-korruseliste väikeelamute ja abihoonete rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 350 m². Detailplaneeringuga on tehtud järgmised muudatused: Pardi tee 1, 2, 3, 4, 6, 7 elamumaa sihtotstarbega kruntidel on suurendatud hoonete ehitusalust pinda kuni 500 m²-ni ning abihoonete arvu krundil - varem lubatud kaks abihoonet, käesolevaga planeeritud kuni kolm abihoonet, kõrgusega kuni 5,0 m. Pardi tee 1 ja 2 kruntidel on hoonestusala laiendatud Kotka tee L7 kinnistu piirini. Pardi tee 5 (sihtotstarbega tootmismaa 100%), millel paikneb olemasolev puurkaev ja Pardi tee (sihtotstarbega transpordimaa 100%) kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Elamumaa sihtotstarbega kinnistud on osaliselt hoonestatud ja kõrghaljastuseta. Planeeritava ala suurus on ca 2,13 ha ning  piirneb Kraavi tee 22, Tiiri 1, Katre tee 1 ja 2 ning reformimata riigimaaga.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 7.02.2012 korraldusega nr 100 kehtestati Laagri alevikus Kuuse tn 47 (katastritunnusega 72701:005:0268, suurusega 15 059 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) ja Kuuse tn 51 (katastritunnusega 72701:005:3100, suurusega 2 130 m², sihtotstarve 100% elamumaa) kinnistute detailplaneering. Planeeringuga kavandatakse kinnistutele äri- ja tootmishoonete rajamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine 50% äri- ja 50% tootmismaaks, kruntimine kolmeks äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse määramine kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Planeeringuga kavandatakse kruntidele kokku 5 hoonet, kõrgusega kuni 14 meetrit. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuala külgneb Saue Vallavolikogu 10.10.2005 otsusega nr 088 poolt kehtestatud Vae tn 16 kinnistuga, millega anti kinnistule ehitusõigus kuni 18 m kõrguse tootmishoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 11 000 m². Saue Vallavalitsus väljastas 1.07.2008 ehitusloa kuni 3-korruselise tootmishoone püstitamiseks, kõrgusega 14,6 m, ehitusaluse pinnaga 8047 m². Kinnistule on ehituloa alusel rajatud tootmishoone (Magnum Medical AS logistikakeskus). Planeeringu lahendus näeb ette võimaluse Vae tn 16 krundi liitmist Kuuse tn 47 ja 51 kinnistute detailplaneeringus moodustatava äri- ja toomismaa kinnistuga. Üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritav ala on suurusega ca 1,8 ha ning piirneb Vae tn 16 kinnistuga ning Kuuse ja Jaama tänavatega.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
kontaktvööndiskeem
planeeringu ala üldplaneeringus
 

Saue Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldusega nr 24 kehtestati Alliku küla Saueaugu 9 (72701:002:0085, suurusega 6,38 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu detailplaneering, mis on algatatud Saue Vallavalitsuse 20.06.2002 korraldusega nr 513. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 25-ks elamu-, transpordi-, tootmis- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest 20 kavandatakse kuni 2-korruseliste üksikelamute, kaksikelamute, ridaelamute ja 1-korruseliste abihoonete rajamiseks, 2 transpordimaa krunti, 1 üldkasutatava maa krunt lastemänguväljaku, spordiväljaku ja pargialade tarbeks ning 2 tootmismaa krunti tehnorajatiste tarbeks. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis on peamiselt hoonestatud kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega ning ridaelamutega. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala. Detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringus kavandatud tegevuse elluviimine toimub vastavalt detailplaneeringu seletuskirja punktis 5 toodud tingimustele.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude koondplaan
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus

Saue Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldusega nr 23 kehtestati Vatsla külas Tiitsu (katastritunnusega 72701:001:0372, suurusega 13,64 ha, maatulundusmaa 100%)  kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks (suurustega 0,6-1,0 ha), üheks tootmismaa krundiks (suurusega 114 m²) uue rajatava puurkaev-pumbamaja tarbeks ning moodustatakse üks kinnistu, mis hakkab koosnema kahest katastriüksusest, millest väiksem (0,6 ha) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem (10,0 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. Planeeringuga on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute ja abihoonete rajamiseks ning lahendatakse heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Kinnistu on ehitisregistri andmete kohaselt hoonestatud 1-korruselise üksikelamu ja abihoonetega. Lisaks on kinnistul üks pooleliolev ja ebaseaduslikult püstitatud hoone. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Harku-Rannamõisa riigimaanteelt kulgevate Vatsla ja Kodasema teede kaudu. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal, millele ei ole määratud juhtotstarvet. Planeeritavate elamukruntide suurused on kooskõlas üldplaneeringuga ette nähtud

kruntide suuruse osas.
korraldus
seletuskiri
põhijoonis
asukohaskeem
planeeringu ala üldplaneeringus