Looduskaitse

Saue valla territooriumile jäävad mitmed hoiu- ja kaitsealad.
 
Looduskaitsealadest paiknevad Saue vallas Alema, Orkjärve, Linnuraba, Ruila, Suure-Aru ja Tagametsa looduskaitseala, maastikukaitsealadest Lümandu ja Valgejärve.
 
Kaitsealused pargid on Haiba, Kernu, Laitse, Munalaskme, Riisipere ja Saue mõisa park ning puistutest Saue tammik ja Valingu tammik.

Saue tammiku hoolduskava 2020-2029

 
Saue vallas asub 650 kaitsealuse liigi leiukoht - sh palju käpalisi: harilik käoraamat, suur käopõll, vööthuul-sõrmkäpp, kahelehine käokeel - ja 27 kaitsealuse liigi püsielupaik, nagu näiteks rukkirääk, kirjurähn, herilaseviu, teder, soo-loorkull, sookurg. Valla territooriumil on 76 vääriselupaika.
 
Kaitsealadest, liikide leiukohtadest, metsadest, veekogudest, kalapüügi piirkondadest, seirest ja keskkonnalubadest saab rohkem infot keskkonnaregistri avalikust teenusest
 
Tea, et igaühel on õigus esitada kaitse alla võtmise algatajale ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks (vt looduskaitseseadus).

Liikumine kaitstaval loodusobjektil

Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või hoiualal olevad või kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile.
 
Kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti, on kaitseala sihtkaitsevööndis keelatud:
 • majandustegevus,
 • loodusvarade kasutamine,
 • uute ehitiste püstitamine, 
 • inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude koondumispaigas,
 • sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine,
 • telkimine,
 • lõkke tegemine,
 • rahvaürituse korraldamine.
 
Kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti, on kaitseala piiranguvööndis keelatud:
 • puhtpuistute kujundamine, uuendusraie, maastikukaitseala eritüübina kaitstavates parkides, arboreetumites ja puistutes ning kaitseala piiranguvööndis, mille kaitse-eesmärk on kaitsta parki, arboreetumit ja puistut, puuvõrade ja põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutamine ja raie kaitseala valitseja nõusolekuta,
 • biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine,
 • ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine,
 • jahipidamine ja kalapüük, 
 • sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud liinirajatiste hooldamiseks vajalikeks töödeks ja maatulundusmaal metsamajandustöödeks või põllumajandustöödeks, 
 • telkimine, lõkketegemine ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas.
 
Oluline on teada, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal on rangelt keelatud!