Algatamiseelsed menetlused

Vanamõisa külas Kurekella, Hallika-Põllu, Lodi, Pärtlivälja, Tulika, Pärtli, Mõisapõllu ja Suurevälja tee 4 katastriüksuste detailplaneeringu eskiis (Saue linna raudteeülene ala)

 

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Saue linna raudteeülese ala detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 4. juunil 2024 kell 17.30 Saue linnas, Saue Noortekeskuses, Koondise 20.

 

Saue linna raudteeülese ala detailplaneering Saue valla geoinfoväravas

Detailplaneeringu algatamise taotluses esitatud ning parandatud ja täiendatud eskiisjoonisega on võimalik tutvuda veebipõhise geoinfosüsteemi ArcGIS abil: https://gis.sauevald.ee/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=5d01eceb8c1246a9b9474fe002029232.

Eskiisi uued versioonid lisanduvad jooksvalt. Rakenduses on võimalik vaadata nii algset kui uuenenud versiooni ja neid omavahel võrrelda, lülitades sisse ikooni „Võrdle eskiise" ekraani all paremas nurgas.

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Estera Saue OÜ esitas 29. veebruaril 2024 Saue Vallavalitsusele Saue vallas Vanamõisa külas Kurekella, Hallikapõllu, Lodi, Pärtlivälja, Tulika, Pärtli, Mõisapõllu ja Suurevälja tee 4 katastriüksuste (Saue linna raudteeülene ala) detailplaneeringu algatamise taotluse.

Detailplaneeringu algatamise taotluse materjalid (klõpsa lingil)

 

K-Projekt AS koostatud ekspertuuring Saue linna uue läbimurde rajamiseks põhja suunas (avaneb uues aknas).

 

Planeerimisvõistlus

Raudtee enam ei lahuta vaid ühendab – Vanamõisa külas läbi viidud planeerimisvõistlus kujundab sinna Saue linnaga koos toimiva linnalise asustuse.

Kui ühinemiseelselt oli Saue linna ja Saue valla vahel justkui nähtamatu piir, siis nüüd on asustusmuster kujunemas  terviklikumaks ja kahte omavalitsust eraldanud raudtee ei ole enam piir, vaid ühendav telg.

OÜ Estera Saue korraldas eelvalikuga planeerimisvõistluse, mille eesmärk oli leida ca 39 hektari suurusele Saue ja Laagri piirile rajatavale uuele mitmekülgsele elurajooni keskusele parim lahendus, mis vastaks ala arendaja OÜ Estera Saue eesmärkidele, valla üldplaneeringu põhilahendusele ja muudele nõuetele, mis on toodud lähteülesandes. Konkurss algas 1. august 2023. Portfooliode esitamise tähtaeg oli 21. juuli 2023. Võistlustööde esitamise tähtaeg oli 9. oktoober 2023. Žürii tegi lõppotsuse 11. detsember 2023.

Saue linna raudteeülese keskusala lähteülesanne (klõpsa lingil)

Konkurss toimus eelvaliku etapiga, kus kõik võistlusest huvitatud firmad said esitada oma portfooliod. Portfooliote põhjal valis žürii välja 4 firmat, kes said võimaluse osaleda ning oma ideelahendused välja pakkuda. Osavõtjate valimine toimus kogemuste, varasemate innovaatiliste arhitektuuri ja/või planeeringulahenduste ja meeskonna professionaalsuse alusel.

Planeerimisvõistlusel osalenud tööd (klõpsa lingil)

 • Kadarik Tüür Arhitektid OÜ esitatud töö "Saue 2.0"
 • Arhitekt Must OÜ esitaud töö "Magnetväli"
 • KOKO arhitektid OÜ esitatud töö "Saue uus keskus"
 • PIN Arhitektid OÜ esitatud töö "Teekond"
 Žürii valis planeerimisvõitluse võitjaks PIN Arhitektid OÜ töö "Teekond".

Võidutöö alusel asutakse koostama kogu planeeringuala eskiisi.

Pildil on võidutöö nimega Teekond. Autor: PIN arhitektid.

Võistlustöö hindamisel lähtuti järgmistest kriteeriumidest: ala lahenduse kvaliteet, funktsionaalsus, sobivus ümbruskonda; lahenduse teostamise realistlikkus, linnaruumi kvaliteet, sihtgrupi (noored pered) kõnetamine; lahenduse väljaehitamise hinnangulise maksumuse tasukohasus võistluse korraldajale; välialade terviklikkus, sidumine lähiümbrusega; vastavus võistlusülesandele ja –eeskirjale; kavandi teostatavus, mõistlikud ülalpidamiskulud.

Žürii leidis, et PIN arhitektid on oma planeeringulahenduses olnud kõige traditsioonilisemad ning on soovinud arendada edasi tänase Saue aedlinna kontseptsiooni. Nad ei ole lähenenud majade paigutamisel liialt süsteemselt ning töös on majade paigutus Sauele iseloomulikum. Teede struktuur on loogiline ja praktiline. Kergliiklusteede võrgustik on hästi läbimõeldud ning rohekoridorid läbivad ala mitmest kohast tekitades majade vahele suuremaid rohedominante, kus elanikel on erinevaid vaba aja veetmisvõimalusi. Ühtlasi on sellega saavutatud oluliste liikumissuundade otse ja privaatne ühendumine jalg- ja jalgrattaliiklusele.

Samuti märkis žürii, et keskuse süda on PIN arhitektide töös selgelt kõige silmapaistvam ja neljast planeerimisvõistlusel osalenud tööst parima lahendusega. Suurt linnaväljakut ümbritsevad dominantsed ärihooned, kus elanikel on võimalik tarbida erinevaid teenuseid. Samuti on tagatud head ühendusteed raudteepeatuse ning ülejäänud alaga.

Planeerimisvõistluse žürii 

Žürii liikmed   

 • Ülo Adamson, Tellija esindaja, žürii esimees
 • Aivar Kempi, Tellija esindaja
 • Andres Laisk, Saue vallavanem
 • Harry Pajundi, Saue Vallavolikogu esimees
 • Robert Martin, Senior Architect, Sweco Group, Sweden
 • Signe Kasepalu volitatud maastikuarhitekt tase 7
 • Sten Ader, volitatud arhitekt tase 7

Eksperdid

 • Kalle Pungas, abivallavanem
 • Urmas Elmik, Saue valla arhitekt

Planeerimisvõistlust kokkuvõttev protokoll (klõpsa lingil)